PLANET CAKE & SYDNEY – VII

PLANET CAKE VE SYDNEY – VII

Resim Kodu: BR – 001.338

Araya bir koca kamyon dolusu zaman girdi, ben döneli 1 ay oldu, sonunda Sydney postlar?na nokta koyuyorum =)

Son iki pastay? payla?madan geçemedim, çünkü en çok zaman? alan ve inan?lmaz emek isteyen iki model. Her ikisi de dü?ün pastas? olarak kullan?labilecek özellikte. ?lki model “Mad Hatter” inan?lmaz zahmetli bir tasar?m. Her?ey yuvarlak pastadan ba?l?yor ve sonuca bakarsan?z ne kadar evrim geçirdi?ini görebilirsiniz. Mükemmel sonuç ç?kartmak oldukça zor.

?kinci modelin bir ad? yok, ancak dikkat ederseniz dar bir taban geni? üst kat? ta??yor hem de arada bo?luk var ! ?nan?n bana pasta mühendisli?ine ve mant???na fazlas?yla ayk?r?. Normalde ço?unluk pastalar yukar?ya do?ru katlar küçülerek tasarlan?r ve en önemlisi arada bo?luk olmaz ! =) Neden üstünde 2 rakam? var derseniz, o sadece benim bir konuyu ö?renmem için yap?ld? ve üzerine yerle?tiriverdik. Bir amac? yok k?sacas? =) Bu pastay? vakit darl???ndan 2 katl? yapt?k ancak 3 katl? da tasarlanabiliyor.

Son foto?rafta ç?lg?n hocam Jessica Pedemont. Kendisi bir çikolata ustas?, pasta uzman?, elinden inan?n bana her i? geliyor, muazzam yetenekli. Ayr?ca kickboxçu ve dövü?çü, hem de Avustralya milli tak?m?na seçilmi?. Avustralya’daki en yak?n dostum oldu, ?talyan as?ll? olmas?n?n sonucu olarak çok kayna?t?k bizi restoran restoran gezdirdi, çok özlenesi bir dost.

?yi haftalar,

Zeynep

PLANET CAKE VE SYDNEY – VII

Resim Kodu: BR – 001.337

 PLANET CAKE VE SYDNEY – VII

Resim Kodu: BR – 001.336

PLANET CAKE VE SYDNEY – VII

Resim Kodu: BR – 001.335

PLANET CAKE & SYDNEY – VI

PLANET CAKE VE SYDNEY - VI

 

Size daha önce Kaz?m’dan bahsedip foto?raf?n? göstermemek olmazd? =) Kaz?m’la daha önce bahsetti?im tan???kl???m?zdan sonra bir daha görü?emedik. Sebebi ertesi günlerde birbirinin ayn?s? pek çok Kaz?m oldu?unu farketmem oldu. Hepsi ayn? güleç yüzle a?açlarda dola?t??? için benimkini tan?yamad?m :)) Bir gün odan?n önünde bir a?ac?n alt?nda otururken Kaz?m’a benzer bir papa?an?n tepemde ceviz k?vam?nda sert meyveleri t?rt?klay?p kafamdan a?a??ya f?rlatmas? ile ili?kimiz farkl? bir boyut kazand?. Bu arada foto?raftaki boyutu sizi aldatmas?n, iricene bir tavuk ölçülerinde gördü?ünüz sevimli papa?an.

?ehirde 1 ay kal?nca bolca gezdim, altta gördü?ünüz ikinci foto?raf Manly Beach’e ait, çok güzeldi, çok ! Ç?plak ayakla sonu gözükmeyen 3 kilometrelik kumsal? yürüdüm, mis !

Pastane duraklar?mdan biri de beyaz ve sütlü kar???m? ile deniz kabu?u çikolatalar?na al??k?n oldu?umuz Belçika çikolatas? markas? Guylian’a ait. Guylian’in pastanelerini görünce içim gitti ve en sevdi?im tatl?lardan biri olan “Lemon Meringue Tart” ‘?n tad?na bakt?m, tad?na bakmakla kalmad?m bay?ld?m, yedim bitirdim :) Bu güne kadar denediklerim aras?nda aç?k ara farkla bir numara oldu?una kanaat getirdim.

Geriye birkaç yaz? daha kald? sonra bir sürü pasta kurabiye foto?raf? ile kald???m?z yerden devam edebilece?iz ?

Zeynep

PLANET CAKE VE SYDNEY - VI

 

PLANET CAKE VE SYDNEY - VI

 

PLANET CAKE VE SYDNEY - VI

 

PLANET CAKE & SYDNEY – V

PLANET CAKE VE SYDNEY - V

Resim Kodu: BR – 001.330

Cumartesi sabah? itibariyle ?stanbul’a döndüm, ne uzun ne güzel bir seyahatti…Üzerimde 24 saatlik uçak yolculu?unun muazzam sersemli?i var halen. Özlemi?im buradaki her?eyi ama ?imdi de oralar?n özlemi ba?layacak büyük ihtimalle. Sydney’deyken son haftalarda e?imin de bana kat?lmas?yla post yazmam oldukça aksad?, bu nedenle anlatmak istediklerimi birkaç yaz?da özetlemeye çal??aca??m.

Bu pasta seyahatimin ve ald???m e?itim ana sebeplerindendi. Beni di?er tüm modellerden çok daha fazla heyecanland?rd?. Ölçüleri 35-40 cm yüksekli?inde olan bu pastan?n tasar?m? bana ait. Ancak altyap?s? olan oldukça yüksek taban ve dar k?sa üst kat tabii ki Planet Cake modellemesi. Yap?m? üzerindeki tüm detaylar? ve ?akay?klarla birlikte 3 gün sürdü.

Bu dü?ün pastas?n? yerlere göklere s??d?ram?yorum =) Ölçülerinin anla??labilmesi için yan?nda poz vermeyi ihmal etmedim.

Zeynep

PLANET CAKE VE SYDNEY - V

Resim Kodu: BR – 001.329

PLANET CAKE VE SYDNEY - V

Resim Kodu: BR – 001.328

PLANET CAKE & SYDNEY – IV

PLANET CAKE VE SYDNEY - IV

Resim Kodu: BR – 001.327

Sonunda s?ra sizinle kursta yapt?klar?m? payla?maya geldi : ) Öncelikle belirtmek istiyorum ki gördükleriniz ve bundan sonra göreceklerinizin hepsi gerçek pasta. Bu soruyu çok s?k ald???m için bilgi vermekte fayda görüyorum.

Kursum toplam 2 hafta içi art? 3 gün yani 13 günden olu?uyor. Bugün itibariyle 11.gün bitti, geriye kald? 2 gün.

Burada gördüklerinizin üzerine eklenecek daha ç?lg?n modeller olacak. ?imdilik bunlar ?s?nma turlar?. Bundan sonraki postta as?l en sevdi?im ve zorland???m tasar?mlar? yay?nlayaca??m.

Üstte gördü?ünüz ilk kare pastam, kare pastay? keskin kö?eli yapmak tahmin etti?imden çok daha zormu?. 3 yuvarlak pasta haz?rlayaca??n?z zamanda ortaya 1 kare pasta ç?k?yor.

Önce tek katl? kare çal??t?k, sonra 2 katl? kare ve ard?ndan 3 katl? yuvarlak. Hepsi farkl? ?eyler ö?retti bana. ?ki katl? kare pasta ni?an pastas? özelli?i ta??rken 3 katl? yuvarlak olan dü?ün pastas? niteli?inde. Tabii ki bu tasar?mlar? biz seçmedik. Bunlar bize maksimum bilgi sa?layacak ?ekilde Planet Cake taraf?ndan tasarlanm?? modeller.

Gördü?ünüz pastalar? haz?rlarken en keyif ald???m konulardan biri de ?ekerden çiçekleri haz?rlamak oldu. Sürekli çiçek haz?rlad???m?z için bana oldukça pratik kazand?rd?. Manolya ve orkideleri pastalar?n üzerinde görebilirsiniz.

Bir sonraki postta görü?mek üzere, iyi haftalar =)

Zeynep

PLANET CAKE VE SYDNEY - IV

Resim Kodu: BR – 001.326

PLANET CAKE VE SYDNEY - IV

Resim Kodu: BR – 001.325

PLANET CAKE VE SYDNEY - IV

Resim Kodu: BR – 001.324

PLANET CAKE VE SYDNEY - IV

Resim Kodu: BR – 001.323

PLANET CAKE VE SYDNEY - IV

Resim Kodu: BR – 001.322

PLANET CAKE & SYDNEY – III

PLANET CAKE VE SYDNEY - III

 

Herkese mutlu mu mutlu bir sevgililer günü dileyerek ba?l?yorum bugünkü yaz?ma. Bu sene size güzel sevgililer günü kurabiyeleri yapamad?m ama niyetim seneye kendimi ziyadesiyle affettirmek olacak. Kendimi burdayken gerçekten günlük yazar gibi hissediyorum, arkamdan fazla gülmeyin =)

Bugün konumuz Sydney : )

Ne yalan söyleyeyim, pek sevdim buray?. Medeniyete, adalete ve günlük ya?amda insanlar?n birbirine sayg? göstermesine aç ve hasret olan ben; burada hem insanl?k, hem kibarl?k bir de üstüne tropik bir ortam bulunca fazla sevdim. Kal deseler inan?n kalabilirim… Avrupa’dan çok farkl?, daha stressiz, dünyan?n di?er ucunda ya??yor olman?n rahatl??? var sanki insanlar?n üzerinde. Örne?in otobüsten inerken neredeyse herkes sürücüye te?ekkür ediyor, kasada, cafede herkes hat?r soruyor.

Bugün foto?raf?n? çekti?im ama bu yaz?ya yerle?tirme f?rsat?m olmayan bir papa?anla tan??t?m. Amsterdam’da ördek arkada??m vard? burda da papa?an var, ismi Kaz?m =) Ben balkondayken kendisi kar?? a?açtayd? tam ko?up makinemi alay?m derken, bulundu?um balkona geldi. Kaz?m kocaman beyaz, kafas?nda dik sar? tüyleri olan bir papa?an. Ben hayat?mda çok nadir bu kadar heyecanlan?p mutlu oldu?umu bilirim. Gitmesin korkmas?n diye kaplumba?a h?z?yla hareket ettim. 5-10 dakika yan?mda kald?, müsli ile besledim, sonra yan?ma yakla?maya ba?lad?. Elimden müsli almaya yeltendi, korktum =)

?lk foto?raf bana ait de?il, sevgililer günü için buldum =) (kaynak). Son foto?raf ise bakery turumdaki 2.durak “The Cupcake Bakery”‘ye ait. Pek sevmedim cupcake’leri. Fazla suni ve ya?l?lard?.

Bundan sonraki yaz?da görü?mek üzere.

Zeynep

PLANET CAKE VE SYDNEY - III

 

PLANET CAKE VE SYDNEY - III

 

PLANET CAKE VE SYDNEY - III

 

PLANET CAKE VE SYDNEY - III

 

PLANET CAKE VE SYDNEY - III

 

PLANET CAKE EĞİTİMİ & SYDNEY / AVUSTRALYA GÜNLERİ – II

PLANET CAKE E??T?M? VE SYDNEY, AVUSTRALYA GÜNLER? - II

 

Bugün konumuz Planet Cake =)

Hangi akla hizmet Avustralya’ya e?itime gittin diyebilirsiniz; ki eminim pek ço?unuzun akl?na tak?l?yordur. Bu program?m?n alt?ndaki hedeflerimi bu posttaki görsellerden anlaman?z bence mümkün.

Git gide pek çok ki?i yap?lan bu i?in asl?nda bir sanat dal? oldu?unu daha iyi anlamaya ba?l?yor. Tek fark burada ortaya ç?kan eserlerin yenilebilir olmas?. Harcanan zaman ve emek gerçekten bazen mant??? zorlayabiliyor. Benim de amac?m bu sanat? yarat?c?l???m? da kullanarak en iyi ?ekilde icra edebilmek. Bunun için tüm altyap?y? ba?ar?l? buldu?um sanatç?lardan ö?renmem gerekti?ine inan?yordum. Bu sürecin bir sonraki ad?m? da bu bilgilerimi yepyeni kurslar ile ö?renmek isteyenlerle payla?mak olacak. Ne zaman? ??te onu henüz bilmiyorum :)

Bu bir süreç tabii, bu meslekte kendinizi geli?tirmeye harcayaca??n?z vakit oldukça uzun, masrafl?, sanc?l? ve zorlu. Ben de elimden geldi?ince u?ra??yorum :)

Planet Cake 2003 y?l?nda  Paris Cutler taraf?ndan kurulmu?, ufac?k bir i?letme olarak. Bugünkü duruma bakt???n?zda ise sahip olduklar? geçmi?in ve bilgi birikiminin onlar? oldukça güçlü bir firma haline getirdi?ini görebiliyorsunuz. Sektörün çok ba?ar?l? sanatç?lar?n? bünyesinde bar?nd?r?yor. Planet Cake kendimi geli?tirmeye çal??t???m bu yolda pek çok seçenekten biriydi, ancak nedense hep daha çok istedi?im o oldu. Muazzam bir yat?r?m diyebilirim, en basitinden i?imden 1 ay ayr? kalmama sebep oldu.

Size Planet Cake taraf?ndan yap?lm?? baz? pastalar? göstermek istedim. Böylelikle ne yolda ilerledi?imi ve hangi pastalar?n pe?inde oldu?umu daha iyi görebilirsiniz. Kurs alan?n? çekmek pek çok kursta oldu?u gibi yasak. Bu nedenle kontrollü çekimlere izin veriyorlar. Yapt?klar?m?z ortaya ç?kt?kça yeni postlarda payla??yor olaca??m.

Kendime sözüm burada oldu?um süre içerisinde 2 günde bir post yay?nlamak. ?imdilik do?ru yolday?m =)

Görü?mek üzere,

Zeynep

PS. Son foto?raftaki pastan?n altyap?s?na Mad Hatter deniliyor, Mad Hatter üzerine uygulad?klar? Alice Harikalar Diyar?nda temas? ise Planet Cake’e ait pastalar aras?nda en sevdiklerimden sadece biri : )

PLANET CAKE E??T?M? VE SYDNEY, AVUSTRALYA GÜNLER? - II

 

PLANET CAKE E??T?M? VE SYDNEY, AVUSTRALYA GÜNLER? - II

 

PLANET CAKE E??T?M? VE SYDNEY, AVUSTRALYA GÜNLER? - II

 

PLANET CAKE E??T?M? VE SYDNEY, AVUSTRALYA GÜNLER? - II

 

PLANET CAKE E??T?M? VE SYDNEY, AVUSTRALYA GÜNLER? - II