BUTİK DÜĞÜN PASTASI

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.392

Bu pasta sevgili I??l’?n bana gelip “ben bu pastan?n ayn?s?n? dü?ünümde istiyorum” diyerek, bu pastan?n bir görseli elinde bana ula?mas? ile ortaya ç?kt?. Evirdim, çevirdim foto?raf? evde, dü?ündüm ta??nd?m yapabilir miyim diye. Yanl?? anla??lmas?n pastan?n tamam? gerçek de?il, bir k?sm? maket bir k?sm? gerçek. I??l’?n bana verdi?i görselde herhangi bir boyut yoktu, boyutland?rmay? kafam?zdan yapt?k, biraz kallavi yapm???z =)

S?rf en alt kat? kaplamaya 6 kg’yu a?k?n hamur gitti, pembe detay bile yakla??k 3 kg !  ?eker hamuru ile u?ra?anlar bu miktarda bir hamuru karman?n, renklendirmenin ve açman?n ne demek oldu?unu bilir =) Üstelik bunu pastay? do?umuma yakla??k 1 ay kala haz?rlad?m. Sipari?i yaparken bazen kendi akl?ma ?a?t?m, zira önümde “kocaman” bir Nil Han?m’la bu pastay? süslemeye çal??t?m. O araki ç?lg?n yo?unlukla bir de b?rakm???m son güne! Gecenin bir saatinde tamamland? pastam?z. Haz?rlamak yetmiyor, koskocaman pastay? Çubuklu 29’a ta??mam?z gerekti, inan?n o da kolay olmad? zira 2 ki?inin ta??yamayaca?? kadar a??rd?. Sonuç itibariyle güzel güzel teslimat? yapt?k, ben mutlu, sonuç iyi, I??l mutlu.

?imdi o anlar? hamilelikte ya?ad???m tatl? bir ç?lg?nl?k olarak hat?rl?yorum.

Pasta modeli anonim, kime ait ilk kim yapm?? bilemiyorum, ben I??l’?n internetten buldu?u görsel üzerinden ilerledim. Sonradan anlad?m ki oldukça me?hur bir modelmi?, zira bir süre sonra Ni?anta??’nda ünlü bir markan?n vitrininde maketi yer ald?. Bulldog’lar ise benim kendi kendime modellemeye cesaret edemedi?im bir hayvan türü oldu?u için, Etsy’de yer alan ThePinkKoala dükkan?ndan al?nt?d?r, ayn?lar?n? çal??t?m.

Sevgili I??l’a dü?ün foto?raflar?n? yay?nlamama izin verdi?i için te?ekkürler ?

Zeynep

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.391

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.390

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.389

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.388

ŞAKAYIK BUKETLİ DOĞUM GÜNÜ PASTASI

?AKAYIK BUKETL? DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.365

www.organikanne.com gibi dopdolu, faydal? ve organik içerikli bir sitenin sahibi sevgili Deniz için haz?rlad???m somon rengi “romantik pasta” el yap?m? ?akay?k ve ortanca buketiyle süslendi. Çok uzun zamand?r ?ekerden yap?lma ?akay?k ve çiçeklere a??k olan ben, günlerce süren sakin ama zorlu bir çal??man?n sonucunda ortaya ç?kan pastay? favorilerimden birisi ilan ettim =)

Pastay? 20 ki?ilik bir pastaya k?yasla, ??k olmas? için daha yüksek haz?rlad?k ve 25 ki?ilik bir porsiyona ula?t?rd?k. Deniz ne istedi?ini çok iyi bildi?i için ben de kendisini iyi anlad???m için mutlu bir sonla bitti do?um günü pastam?z.

Nice nice nice çiçekli, bahar dolu pasta ve ya?lara sevgili Dilek.

Zeynep

?AKAYIK BUKETL? DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.364

?AKAYIK BUKETL? DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.363

KİŞİYE ÖZEL NİKAH ŞEKERİ

K???YE ÖZEL N?KAH ?EKER?

Resim Kodu: BR – 001.343

Aysun ve Tayfun çiftine ait fu?ya tonlar?ndaki nikah ?ekerleri renkleri itibariyle favorilerimden =)

Bu aralar keyfim pek yerinde, havadan m?d?r, bahardan m?d?r bilinmez, ama keyifliyim. Gerçi yak?nda yaz aylar? gelecek ve benim için s?caklardan ötürü çal??man?n en zor oldu?u dönemler ba?layacak. Ancak bu aralar bu fikir de y?ld?rm?yor beni : )

Zeynep

K???YE ÖZEL N?KAH ?EKER?

Resim Kodu: BR – 001.342

PLANET CAKE & SYDNEY – VII

PLANET CAKE VE SYDNEY – VII

Resim Kodu: BR – 001.338

Araya bir koca kamyon dolusu zaman girdi, ben döneli 1 ay oldu, sonunda Sydney postlar?na nokta koyuyorum =)

Son iki pastay? payla?madan geçemedim, çünkü en çok zaman? alan ve inan?lmaz emek isteyen iki model. Her ikisi de dü?ün pastas? olarak kullan?labilecek özellikte. ?lki model “Mad Hatter” inan?lmaz zahmetli bir tasar?m. Her?ey yuvarlak pastadan ba?l?yor ve sonuca bakarsan?z ne kadar evrim geçirdi?ini görebilirsiniz. Mükemmel sonuç ç?kartmak oldukça zor.

?kinci modelin bir ad? yok, ancak dikkat ederseniz dar bir taban geni? üst kat? ta??yor hem de arada bo?luk var ! ?nan?n bana pasta mühendisli?ine ve mant???na fazlas?yla ayk?r?. Normalde ço?unluk pastalar yukar?ya do?ru katlar küçülerek tasarlan?r ve en önemlisi arada bo?luk olmaz ! =) Neden üstünde 2 rakam? var derseniz, o sadece benim bir konuyu ö?renmem için yap?ld? ve üzerine yerle?tiriverdik. Bir amac? yok k?sacas? =) Bu pastay? vakit darl???ndan 2 katl? yapt?k ancak 3 katl? da tasarlanabiliyor.

Son foto?rafta ç?lg?n hocam Jessica Pedemont. Kendisi bir çikolata ustas?, pasta uzman?, elinden inan?n bana her i? geliyor, muazzam yetenekli. Ayr?ca kickboxçu ve dövü?çü, hem de Avustralya milli tak?m?na seçilmi?. Avustralya’daki en yak?n dostum oldu, ?talyan as?ll? olmas?n?n sonucu olarak çok kayna?t?k bizi restoran restoran gezdirdi, çok özlenesi bir dost.

?yi haftalar,

Zeynep

PLANET CAKE VE SYDNEY – VII

Resim Kodu: BR – 001.337

 PLANET CAKE VE SYDNEY – VII

Resim Kodu: BR – 001.336

PLANET CAKE VE SYDNEY – VII

Resim Kodu: BR – 001.335

PLANET CAKE & SYDNEY – V

PLANET CAKE VE SYDNEY - V

Resim Kodu: BR – 001.330

Cumartesi sabah? itibariyle ?stanbul’a döndüm, ne uzun ne güzel bir seyahatti…Üzerimde 24 saatlik uçak yolculu?unun muazzam sersemli?i var halen. Özlemi?im buradaki her?eyi ama ?imdi de oralar?n özlemi ba?layacak büyük ihtimalle. Sydney’deyken son haftalarda e?imin de bana kat?lmas?yla post yazmam oldukça aksad?, bu nedenle anlatmak istediklerimi birkaç yaz?da özetlemeye çal??aca??m.

Bu pasta seyahatimin ve ald???m e?itim ana sebeplerindendi. Beni di?er tüm modellerden çok daha fazla heyecanland?rd?. Ölçüleri 35-40 cm yüksekli?inde olan bu pastan?n tasar?m? bana ait. Ancak altyap?s? olan oldukça yüksek taban ve dar k?sa üst kat tabii ki Planet Cake modellemesi. Yap?m? üzerindeki tüm detaylar? ve ?akay?klarla birlikte 3 gün sürdü.

Bu dü?ün pastas?n? yerlere göklere s??d?ram?yorum =) Ölçülerinin anla??labilmesi için yan?nda poz vermeyi ihmal etmedim.

Zeynep

PLANET CAKE VE SYDNEY - V

Resim Kodu: BR – 001.329

PLANET CAKE VE SYDNEY - V

Resim Kodu: BR – 001.328

PLANET CAKE & SYDNEY – IV

PLANET CAKE VE SYDNEY - IV

Resim Kodu: BR – 001.327

Sonunda s?ra sizinle kursta yapt?klar?m? payla?maya geldi : ) Öncelikle belirtmek istiyorum ki gördükleriniz ve bundan sonra göreceklerinizin hepsi gerçek pasta. Bu soruyu çok s?k ald???m için bilgi vermekte fayda görüyorum.

Kursum toplam 2 hafta içi art? 3 gün yani 13 günden olu?uyor. Bugün itibariyle 11.gün bitti, geriye kald? 2 gün.

Burada gördüklerinizin üzerine eklenecek daha ç?lg?n modeller olacak. ?imdilik bunlar ?s?nma turlar?. Bundan sonraki postta as?l en sevdi?im ve zorland???m tasar?mlar? yay?nlayaca??m.

Üstte gördü?ünüz ilk kare pastam, kare pastay? keskin kö?eli yapmak tahmin etti?imden çok daha zormu?. 3 yuvarlak pasta haz?rlayaca??n?z zamanda ortaya 1 kare pasta ç?k?yor.

Önce tek katl? kare çal??t?k, sonra 2 katl? kare ve ard?ndan 3 katl? yuvarlak. Hepsi farkl? ?eyler ö?retti bana. ?ki katl? kare pasta ni?an pastas? özelli?i ta??rken 3 katl? yuvarlak olan dü?ün pastas? niteli?inde. Tabii ki bu tasar?mlar? biz seçmedik. Bunlar bize maksimum bilgi sa?layacak ?ekilde Planet Cake taraf?ndan tasarlanm?? modeller.

Gördü?ünüz pastalar? haz?rlarken en keyif ald???m konulardan biri de ?ekerden çiçekleri haz?rlamak oldu. Sürekli çiçek haz?rlad???m?z için bana oldukça pratik kazand?rd?. Manolya ve orkideleri pastalar?n üzerinde görebilirsiniz.

Bir sonraki postta görü?mek üzere, iyi haftalar =)

Zeynep

PLANET CAKE VE SYDNEY - IV

Resim Kodu: BR – 001.326

PLANET CAKE VE SYDNEY - IV

Resim Kodu: BR – 001.325

PLANET CAKE VE SYDNEY - IV

Resim Kodu: BR – 001.324

PLANET CAKE VE SYDNEY - IV

Resim Kodu: BR – 001.323

PLANET CAKE VE SYDNEY - IV

Resim Kodu: BR – 001.322