BİR ELMANIN BABY SHOWER PARTİSİ

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.385

Çok uzun zamand?r bloguma yazm?yorum, ama inan?n hakl? sebebim var, birincisi çok yo?un çal???yorum, ikincisi hamile olmama ra?men çok yo?un çal???yorum =)

Beni sosyal medyadan ( ?nstagram, Twitter) takip eden pek çok ki?i durumu biliyor ama eminim bilmeyen bir o kadar daha izleyicim vard?r. Bugüne kadar neden yazmad?m diye dü?ündü?ümde, bilmem, yan?t?n? bulmakta zorlan?yorum, yo?unluk san?r?m =) ?u anda hamileli?imin 36. haftas?nday?m, yani bizim k?z do?du do?acak.

Kendisine; yak?n zamanda pek ama pek çok dostumun kat?ld??? bir baby shower düzenledik. Bu kadar ara verdikten sonra ilk yazmam gereken postun bu oldu?una karar verdim, zaten pek dolmu?um uzun uzun yazmaya niyetim var :)

14 Ekim’de Otto Bloom’da yapt???m?z baby shower partisinin temas? k?rm?z? ve ye?il elmayd?, ben asl?nda ürünleri haz?rlayan taraf olarak kendi baby shower’?m? haz?rlanma fikrine pek yabanc?, pek so?uktum; sonra bir de bakt?m motive olmu?um ve Amerika seyahatimde balonlar almaya ba?lam???m. Derken gel zaman git zaman daha da ?s?nd?m, ama bunun ba? sebebi o gün bütün göremedi?im dostlar?m? görecek olma fikriydi, nitekim öyle oldu. Sa?olsun herkes ama herkes yan?mdayd?, hayat?m boyunca geçirdi?im en güzel günlerdendi, herkese buradan sonsuz te?ekkür !

“Neden elma?” dedi?inizi duyar gibiyim :) Bundan 2 sene evvel bebe?im olma fikrine bile pek uzakken, içimden dedim ki, “bir gün kendi bebek partim için bir?ey yapacak olursam, temay? basit tutaca??m” ve ayn? gün basit nedir diye dü?ündü?ümde akl?ma “elma” geldi =) O gün bugündür fikrim de?i?medi. Sonuç foto?raflarda : )

Bu partiyi haz?rlad???m yiyecek ve tatl?lardan ziyade as?l en güzel yapan; kendilerine “te?ekkür” ve “minnet” kelimelerinin zay?f kalaca?? Yap Yap??t?r ekibi yani Merve Özbudun ve Esra Madran’d?r. Foto?raflarda görece?iniz o harika süslemeri, banner’?, ponponlar?, ka??ttan 1001 güzelli?i ve an? a?ac?n? kendileri haz?rlad? ve partimin organizatörü oldular. Süslemeyi; brunch ba?lamadan evvel erkenden v?z?r v?z?r muazzam bir titizlik ve özenle tamamlad?lar, bitti?inde “Aman Allah’?m, bu benim k?z?m?n partisi mi??” dü?üncesiyle gözlerime inanam?yordum. Sevgili Esra, sevgili Merve, bu güzel günümü Alice Harikalar Diyar?’na çevirdi?iniz için size çok te?ekkür ederim.

Mekan çok harikayd?, bu güzelliklerin hakk?n? vermemize imkan tan?yan yüksek tavan? ve apayd?nl?k salonu her?eyi daha da güzelle?tirdi. En önemlisi ?ans?ma sahip olduklar? o k?rm?z? masa o günlük benim oldu, elma fikriyle bütünle?ti.

Böyleyken böyle :) Velhas?l yak?nda do?um var :)

Tekrar yaz?ncaya kadar, ho?çakal?n.

Zeynep

 BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.384

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.383

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.382

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.381 (Merve ve Esra)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.380

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.379

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.378 (ben)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.377 (Can Yümlü ve ben)

KİŞİYE ÖZEL NİKAH ŞEKERİ

K???YE ÖZEL N?KAH ?EKER?

Resim Kodu: BR – 001.343

Aysun ve Tayfun çiftine ait fu?ya tonlar?ndaki nikah ?ekerleri renkleri itibariyle favorilerimden =)

Bu aralar keyfim pek yerinde, havadan m?d?r, bahardan m?d?r bilinmez, ama keyifliyim. Gerçi yak?nda yaz aylar? gelecek ve benim için s?caklardan ötürü çal??man?n en zor oldu?u dönemler ba?layacak. Ancak bu aralar bu fikir de y?ld?rm?yor beni : )

Zeynep

K???YE ÖZEL N?KAH ?EKER?

Resim Kodu: BR – 001.342

KAVANOZDA FARKLI NİŞAN ŞEKERİ

KAVANOZDA FARKLI N??AN ?EKER?

Resim Kodu: BR – 001.297

Nisa ve O?uzhan çiftinin ni?an? için haz?rlad?m bu kavanozda ni?an ?ekeri tasar?m?n?. Sevdi?im 2 renk bir arada, fu?ya ve gül kurusu =)

Kavanozdaki kurabiyeleri git gide daha çok haz?rl?yorum, maalesef eskisi kadar s?k ürün foto?raflama ?ans?m olmuyor, çok h?zl? ilerliyor her?ey. Ama elimden geldi?i kadar ürünlerin foto?raflar?n? çekip payla?maya çal???yorum. Ke?ke daha s?k yazabilsem…

14 gün sonra yolcuyum, Sydney’deki kurs günlerini her iki günde bir görsellerle beraber yazmay? umuyorum. Kat?laca??m pasta kursunda neler oluyor, Sydney nas?l bir yer konulu yaz?lar olacak blogda bol bol. Daha önce Wilton e?itiminden biliyorum, kurs çok yorucu oluyor, pestil gibi oluyorsunuz her ak?am. Ama yine de kendimden yana umudum var =)

Güzel cumalar,

Zeynep

KAVANOZDA FARKLI N??AN ?EKER?

Resim Kodu: BR – 001.296

KAVANOZDA BEBEK KURABİYESİ

KAVANOZDA BEBEK KURAB?YES?

Resim Kodu: BR – 001.290

Yak?n zamanda dünyaya gelen minik Defne’nin annesi taraf?ndan seçilen kavanoz modelleri =)

Zeynep

KAVANOZDA BEBEK KURAB?YES?

Resim Kodu: BR – 001.289

İRLANDA’DA DÜĞÜN – WEDDING IN IRELAND (NAZ&LILIAN)

Resim Kodu: BR – 001.219

Bugün tam bir görsel ?ölen var : )

Sevgili Naz ?rlanda’da ya??yor, ailesi ise Ankara’da, damad?m?z ?rlanda’da ya??yor ancak frans?z, dü?ün davetleri ise ?rlanda’da gerçekle?ti. Çok ?ansl?y?m ki Naz bana bu zarif dü?ünün bir parças? olmam? sa?lad?. Daha da enteresan? dü?üne az kala davetin foto?raflar?n? çekecek olan ?rlandal? foto?raf sanatç?s? Lisa O’Dwyer beni buldu, Twitter‘dan tan??t?k, kayna?t?k.

Dü?ün sonras? Lisa bana dü?üne ait bu harika foto?raflar? gönderdi, ben de pek ço?unu elemeye k?yamayarak bloga neredeyse tamam?n? ekledim. O kada güzeller ki ! Bu sayede dü?ünde bulunmu? kadar oldum! ?rlanda’da ya??yorsan?z ve foto?rafç? ar?yorsan?z bu bu?ulu ve zarif foto?raflar?n mimar? Lisa O’Dwyer ile muhakkak tan??mal?s?n?z.

Bu süreçte en büyük ?ans?m san?r?m Naz’la beraber ortak korkular?m?z?n gerçek olmamas? ve arkada?lar? sayesinde hem cake topper’?n hem de kurabiyeli kavanozlar?n?n ?rlanda’ya kadar sa?lam ula?m?? olmas?.

Sevgili Lisa’ya foto?raflar için, Naz ve Lilian’a bana olan güvenleri için, Ankara’dan geldi?inde tan??ma f?rsat? buldu?um Naz’?n inan?lmaz zarif ve tatl? annesi Zehra Han?m’a da nezaketi için sonsuz te?ekkürler.

Mutluluklar,

Zeynep

Ps. Dü?üne dair daha bol foto?raf ve Lisa’n?n yaz?s? için t?klay?n?z

???

Naz is living in Ireland, her family in Ankara ; the groom lives in Ireland but actually he is French, the wedding took place in Ireland.  I’m so so lucky because Naz gave me the chance to be a part of her precious day.  Another interesting thing is that a few days before the wedding, Lisa O ‘Dwyer; the wedding photographer, has found me on Twitter and we became twitter pals :0)

Few weeks after the wedding day, Lisa sent me many many pictures, and I couldn’t choose between them so decided to publish almost all of them :) They are so lovely! They made me feel like I was there. If you’re living in Ireland and are looking for a good wedding or event photographer I definitely would recommend you to meet Lisa O’Dwyer for her elegant work.

In addition Naz, […and I can include myself  :).. ], were lucky to have such nice friends who carefully brought the cake topper and the wedding favors, little cookie bottles, safely to Ireland.

A special thank you to Lisa for all these lovely pictures, to Naz & Lilian for believing in me and to Naz’s mom Zehra for all her kindness.

And they lived happily ever after…

Zeynep

Ps. For more pictures and the Lisa’s blog post about the wedding please click here

Resim Kodu: BR – 001.218

Resim Kodu: BR – 001.217

Resim Kodu: BR – 001.216

Resim Kodu: BR – 001.215

Resim Kodu: BR – 001.214

Resim Kodu: BR – 001.213

Resim Kodu: BR – 001.212

Resim Kodu: BR – 001.211

Resim Kodu: BR – 001.210

Resim Kodu: BR – 001.209

Resim Kodu: BR – 001.208

Resim Kodu: BR – 001.207

Resim Kodu: BR – 001.206

KAVANOZDA DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.169

Duru’nun 1.ya? do?um günü için peri ve prenses olmas? temel al?narak haz?rlad???m gül kurusu tonlar?nda (favori rengim) kurabiyeli kavanozlar.

?yi haftasonlar? herkese,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.168