MUTLU YILLAR !

 

Mutlu Dükkan ailesi = Zeynep, Can ve Nil Yümlü size yeni y?lda keyif, sa?l?k, yenilikler ve ne?e diler =)

Zeynep

TATLI YILLAR !

TATLI YILLAR !

Resim Kodu: BR – 001.277

Ay ay, yeni y?l geliyor, dü?ünüyorum da 2000 y?l? hepimize uzay y?l? gibi gözükürken, 2012 geldi ! De?i?en bir?ey yok, sadece ya?lar ilerliyor =)

2011 ç?lg?n bir y?ld? benim için, Mutlu Dükkan için güzel giden kariyerime veda ettim, endi?elendim, korktum, çoook çal??t?m ve sayenizde bütün korkular?m yok oldu. Bundan tam 1 sene evvel, bu günlerde i?imin son günlerinin geri say?m?n? yap?yordum endi?e ve heyecan dolu. Bundan bir sene sonra neler olacak acaba diyordum, çok güzel ?eyler oldu ! Oh : )

Bu sene bir ton plan?m var, somutla?an ilk haber, bir terslik olmazsa bu sene Avustralya’ya bir ayl???na pasta e?itimine gidiyorum. Sidney’de 2 ?ubat’tan itibaren bir ay?m? geçirece?im ve Mart ba??nda geri dönece?im. Oradayken ayn? Wilton yaz?lar?m gibi sizi s?k s?k haberdar edece?im yapt?klar?mdan. Umar?m s?k?lmaz keyifle takip eder özlersiniz beni :o)

?kincisi yeni y?ldan kocaman bir beklentim var, onu söyleyemem, olmazsa diye korkuyorum. Öyle böyle derken muhtemelen bir bakm???z 2012 de bitivermi?. Ama malum her?eyin ba?? sa?l?k, dolay?s?yla size yeni y?lda ilk önce sa?l?k, ikinci olarak da a??z tad? diliyorum. Bu ikisi mutlulu?u kaps?yor zaten. Ek dile?im ise hayallerinizin gerçek olmas?, ve bunun için hepinizin içinde t?kan?p kalan o ilk ad?m? atman?z.

?yi ki vars?n?z, nice y?llara !

Zeynep

TATLI YILLAR !

Resim Kodu: BR – 001.276

TATLI YILLAR !

Resim Kodu: BR – 001.275

YENİ YIL YAKLAŞIRKEN…

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.274

Öyle bir ay geçirdim ki, nerden ba?lasam nas?l anlatsam bilmem. Aral?k ay? di?er aylardan hep daha farkl?d?r, bunu biliyorum ama gerçekten bu seferkini ben bile beklemiyordum. Psikolojik olarak haz?rland?m bir ay evvelinden, “Zeynep sana bir ay sosyalle?me yok!” diye terbiye ettim kendimi. Ama yine de ufak umutlar?m vard?, ne yalan söyleyeyim =)

As?l konu ?u ki, Mutlu Dükkan’? git gide daha çok insan tan?yor, duyuyor, heyecanla ar?yor. Nas?l mahçup, mutlu oluyorum bilemezsiniz. Muhtelif illerden kurs için gelenler, kurabiye, cupcake’lerle mutlu olanlar, heyecan ve umutlar?n? payla?anlar her geçen gün art?yor. Kendimi bazen kurabiyeci Güzin abla gibi hissediyorum, ama bu muhte?em de?il mi? Bence öyle…Bu yüzden kulaktan kula?a Mutlu Dükkan’? sevgi ile anlatan kocamaaaan bir kalabal?k olduk, bunu hissediyorum ve bu kalabal???n her bir bireyine sonsuz te?ekkürlerimi sunuyorum.

Yeni y?l için yeni modeller çal??mak, size erkenden sunmak istedim, olmad?. Bu ay yap?lan farkl? ürünleri çekmek istedim, gerçekten istedim ama o da olmad?, pek yeti?medi. Haz?rla, paketle, teslim et üçgeni o kadar h?zl?yd? ki, bu süreci son birkaç günde h?zl? çekilmi? foto?raflarla anlatmak istedim. Çekemedim dediysem hiç çekemedim de de?il, yeni y?ldan sonra ara ara yapt???m ürünlerin foto?raflar?n? ve içinde yer ald???m?z baz? organizasyonlara ait kareleri payla?aca??m.

Yeni y?l?n?z? dolu dolu cuma günü kutlamay? planl?yorum…O zamana kadar, keyifle kal?n.

Zeynep

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.273

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.272

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.271

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.270

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.269

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.268

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.267

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.266

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.265

MUTLU DÜKKAN DOSTLARINA “MUTLU YILLAR”

Resim Kodu: BR – 000.964

2011 geliyor, ben bu yaz?y? yazmak konusunda çok sab?rs?zland?m; çünkü beni takip eden, yard?m eden, seven, ba?r?na basan, destekleyen, etkileyen, anlayan, s?k?lan, k?zan, ama sonra affeden, duygular?n? bana e-mail yoluyla dile getiren herkese çok kocaman bir te?ekkür borçluyum !

2010’da çok güzel dostluklar kazand?m, kendimi geli?tirdim, anlad?m ki daha 40 f?r?n(’c?k) ekmek yemem laz?m, hedeflerimi belirledim, çok ?ey bekledim bu y?ldan, pek ço?unu da ?ansl?y?m ki ald?m.

Yeni y?lda, önce sizlere sonra kendime sa?l?k diliyorum. Bence gerisi bo?  : ) Hadi bir de huzur olsun.

Zeynep

Ps. Foto?rafta gördü?ünüz karakterlerin komik pozu, büyük zevkle izledi?im Sharon Wee’den esinlenilmi?tir.

Resim Kodu: BR – 000.963

KURUMSAL YENİ YIL HEDİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.962

Yeni y?la daha da az kalm??ken Borusan Otomotiv’in yeni y?l partisi için haz?rlad???m sepet sepet “Yeni Y?l dilekleri” kurabiyeleri ve klasik “Yeni y?l hediye kutusu ile a?ac?” kurabiyelerinden olu?an sipari?in teslimat foto?raflar?.

Parti sonras? bana keyifle geri dönen tüm firma çal??anlar?na çok te?ekkür ediyorum :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.962

KURUMSAL YILBAŞI / YENİ YIL HEDİYESİ – AIR FRANCE – KLM – DELTA

Resim Kodu: BR – 000.955

Bir süredir ortalarda pek yokum, nedeni tekil de?il, oldukça ço?ul  :)  Hem sa?l?k i?leri hem de Mutlu Dükkan için çok önemli bir sipari?.

Yeni y?l için tasarlad???m Dilek Kurabiyeleri’ni hat?rlarsan?z, Air France – KLM – Delta grubu yeni y?lda mü?terilerine hediye edilmek üzere bu modellerden 3300 adet kurabiye sipari? edince, hemen kollar s?vand?, tasar?mlar onaylat?ld?, matbaa i?leri tamamland?, kurabiyeler haz?rland? ve teslim edildi.

Bu süreçte bana güvenen Air France – KLM – Delta grubuna ve bana ruhen ve bedenen destek olan ailem ve Fatma Han?m’c???ma çok te?ekkür ediyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.954

Resim Kodu: BR – 000.953

Resim Kodu: BR – 000.952

Ufakl?klar yuvay? terk etmeden, vedala?t?k : ))

Resim Kodu: BR – 000.952