FİNANSİNVEST 15.YIL KUTLAMASI

F?NANS?NVEST 15.YIL KUTLAMASI

Resim Kodu: BR – 001.285

Yeni y?l evveli ko?u?turmam?n en keyifli k?s?mlar?ndan birisi de Finansinvest’in 250 ki?ilik davet ile Ritz Carlton’da gerçekle?en 15. y?l kutlamas? oldu. ?a??rt?c? olan ise, ayn? günde yine ?? Yat?r?m’?n Hilton Convention Center’da 500 ki?ilik daveti ve ayr?ca bir de 180 ki?ilik dü?ün olmas?yd?. Tam anlam?yla bir yar?? gibi geçti o gün bizim için. Korkudan zaman zaman panik ya?arken; iyi bir planlama ile 930 cupcake’i vaktinde haz?r edip onlar? ayn? gün içerisinde 3 farkl? lokasyonda kurabilmek bile tam anlam?yla zamanla yar??mak gibiydi. Ama bitti, gururu ve seyiri benim için paha biçilemez bir keyif oldu =)

Tüm bu süreçte bana pozitiflikleri ile motivasyon kayna?? olan Bige Han?m, P?nar Han?m, Serhan Bey ve Seray Han?m’a te?ekkürlerimle…

Zeynep

F?NANS?NVEST 15.YIL KUTLAMASI

Resim Kodu: BR – 001.284

KURUMSAL LOGOLU KURABİYE – PFIZER

Resim Kodu: BR – 001.142

Bana iletildi?inde isim çok ho?uma gitmi?ti “Fikir Üssü”, bu kurabiyeler yine Pfizer’in toplant?s?na e?lik etti.

Zeynep

KURUMSAL CUPCAKE – PFIZER

Resim Kodu: BR – 001.141

Pfizer firmas?n?n bir toplant?s?nda, tüm kat?l?mc?lar?n görsel özelliklerine göre haz?rlanan cupcake’ler =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.140

KURUMSAL CUPCAKE KULESİ – KLM HAVAYOLLARI & SKYTEAM

Resim Kodu: BR – 001.129

Skyteam grubuna dahil havayolu ?irketlerinden biri olan KLM Havayollar? taraf?ndan düzenlenen tekne gezisinde, cupcake kulesi bu kez kurumsal amaçla sunulmu? oldu.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.128

Resim Kodu: BR – 001.127

BAHAR KURABİYELERİ VE RETRO +

Resim Kodu: BR – 001.045

Yak?n zamanda bahsetti?im üzere Retro + ile birlikte Beymen ma?azalar?ndaki sunumlara eklenen kurabiye ve cupcake çal??malar?m?z devam halinde.

Retro Plus’?n bahar mevsimine uygun sunum temas? kelebekler; bu kurabiye ve cupcake’ler de bu sunumlar?n içinde yerlerini almak için tasarland?.

Zeynep

Ps. 3-15 Nisan aras? yak?nda aç?klayaca??m bir nedenden dolay? ?stanbul d???nda olaca??m, en erken 18 Nisan tarihinde iletilmek üzere sipari? kabul edebiliyorum.

Resim Kodu: BR – 001.044

Resim Kodu: BR – 001.043

Resim Kodu: BR – 001.042

DANONE’DEN BEBEKLERE ÖZEL HAYAT SU

Resim Kodu: BR – 001.041

Yak?n zamanda Danone taraf?ndan yap?lan yeni ürün lansman?nda haz?rlanan bebek kurabiyeleri foto?raflar?n? payla?mak istiyorum.

Danone benimle ileti?ime geçip, “ürün lansman?m?z için bebek kurabiyesi istiyoruz” deyince ben önce hafiften ?a??rd?m: ) Hemen ard?ndan ürünün bebekler için tasarlanm?? özel korumal? kapa?a sahip tatl? m? tatl? pembe su ?i?eleri oldu?unu ö?renince her?eye anlam verebildim : )

Bu güzel Hayat Su “Bebek”  ?i?eleri 6’l? ambalajlarda tüketime sunulmu? bulunuyor. Her ?i?enin üzerinde koruyucu özel bir bant var ve her 6’l? paket içinde bebeklerin kolayca su içmesini sa?layan 2 adet suluk var. Bebeklerin ilk 6 ay anne sütüyle beslenmesi önerilmektedir. Dolay?s?yla 6 aydan sonra bebeklerin ihtiyac? olan her anda Hayat Su, özel korumal? ?i?esi ile  annelerin ve  bebeklerinin yan?nda olmay? hedefliyor.

Hem tan?t?mda hem de bas?nla gerçekle?tirilen toplant?da da??t?lan bu kurabiyeler yiyenlerin hemen arkas?ndan su içmesi için özel tasarland? =)))

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.040