MİNİK KURABİYELİ KAVANOZ

Resim Kodu: BR – 001.243

Ceren Han?m için farkl? bir kavanoz haz?rlad?k, minik lokmal?k kurabiyelerden 45 adet içeren bir kavanoz =) Kavanozdaki kurabiyeler de hediye gitti?i ki?iye benzeyecek ?ekilde tasarland?.

Minik ?ahsi kurabiyeler =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.242

DOĞUM GÜNÜ CUPCAKE’LERİ

Resim Kodu: BR – 001.205

Renklerin ve yeni yeni geli?tirdi?im, beni çok e?lendiren tiplemelerimin beni mutlu etti?i do?um günü cupcake’leri =)

?yi haftalar,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.204

ÖZÜR KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.183

Bu sefer konumuz bir motor merakl?s?ndan özür dilemece =)

Zeynep

SİNEM ÇELİK & DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.159

Ankaral? olanlar?n?z tan?yabilir, sevgili Sinem Çelik Ankara’da ismi çok duyulan bir foto?rafç?, do?um foto?rafç?l??? üzerine ciddi bir üne sahip :) Sinem’le tan??mam?z çok uzun zaman evveline dayan?yor, pek çok sipari?imiz oldu, ama bu seferki farkl?yd? çünkü bu kurabiyenin detaylar?n? benimle payla?t??? gün Sinem’in ?stanbul’a ta??nmaya karar verdigini hem de pek bir yamac?ma gelece?ini ö?rendim =)

Son ?stanbul ziyaretinde büyük nezaket göstererek bana u?rad?, beraber bu kurabiyeyi ve planlar?n? konu?tuk. Kariyerine ?stanbul’da devam edecek olmas? gerçekten beni çok sevindirdi, ama Ankara’l?lar merak etmeyin, hem ?stanbul’a hem Ankara’ya yeti?meye devam edecek =))

Bu kurabiye Nil’in “Hakk?nda her?eyi bilmek istiyorum” ?ark?s?n?n klibinden ç?k?yor, bu ?ark?n?n önemi var, o yüzden ?ark?n?n klibini resimledim.

Sinem Çelik’in web sitesine buradan ula?abilir, Twitter üzerinden haberlerini almak için buradan hesab?na kaydolabilirsiniz.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.158

ÇILGIN DOĞUM GÜNÜ PASTASI VE STİLİZE

Resim Kodu: BR – 001.152

Kendimi kaybetmi?çesine çal??t???m ?u s?cak günlerde beni keyiflendiren çok sevdi?im bir blog Stilize’nin sahibesi ?eyma’n?n baby shower ve do?um günü sipari?leri oldu. ?eyma ve e?i ?imdiden isminin Atlas olarak kesinle?ti?i o?lullar?n? bekliyorlar. Bu bekleyi?in kutlamas? olan baby shower ve ayn? zamanda ?eyma’n?n do?um günü geçti?imiz cumartesi Bebek’te kutland?.

Sevgili ?eyma’ya bir büyük kurabiye haz?rlad?m (foto?raf?n? çekecek zaman bulamad???m) bir de beni çok heyecanland?ran ve ad?n? “Deli k?z?n çeyizi” koydu?um bu pastay?. Asl?nda büyük kurabiye kolayd?, çünkü ki?iye özel geçmi?teki önemli anlardan bir araya geliyordu. Ama bu pastada ?eyma bana sadece “Dileklerim olsun istiyorum, ailem, Atlas bebek, Stilize…” gibi ufak detaylar verince itiraf ediyorum ne yapaca??m? pek bilemedim =) Sonuç ise bu pasta oldu…

?eyma’c?m tekrar nice ya?lara, Atlas’? heyecanla bekliyoruz =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.151

Resim Kodu: BR – 001.150

KİŞİYE ÖZEL PASTA

Resim Kodu: BR – 001.146

Pasta yapmaya ba?layal? pek bir mutluyum =) Yeni ?eyler beni çok heyecanland?r?yor.

Bu pasta da Tu?çe Han?m taraf?ndan e?inin do?um günü için sipari? etti?i pasta. Klasik bir Mutlu Dükkan konsepti olarak ki?inin sevdi?i ve de?er verdi?i figürlerle süslü, bu yüzden “Ki?iye Özel” temal?. Bir pastaya “bu tema yak???r m??” diye tereddütlerim vard?, malum pastalar?n sade olmas?n? istiyorum =) Pastan?n üstüne katmanlarla farkl? bir hava vererek ve çevresindeki renklerle sanki sadelik korundu gibi?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.145