BİR ELMANIN BABY SHOWER PARTİSİ

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.385

Çok uzun zamand?r bloguma yazm?yorum, ama inan?n hakl? sebebim var, birincisi çok yo?un çal???yorum, ikincisi hamile olmama ra?men çok yo?un çal???yorum =)

Beni sosyal medyadan ( ?nstagram, Twitter) takip eden pek çok ki?i durumu biliyor ama eminim bilmeyen bir o kadar daha izleyicim vard?r. Bugüne kadar neden yazmad?m diye dü?ündü?ümde, bilmem, yan?t?n? bulmakta zorlan?yorum, yo?unluk san?r?m =) ?u anda hamileli?imin 36. haftas?nday?m, yani bizim k?z do?du do?acak.

Kendisine; yak?n zamanda pek ama pek çok dostumun kat?ld??? bir baby shower düzenledik. Bu kadar ara verdikten sonra ilk yazmam gereken postun bu oldu?una karar verdim, zaten pek dolmu?um uzun uzun yazmaya niyetim var :)

14 Ekim’de Otto Bloom’da yapt???m?z baby shower partisinin temas? k?rm?z? ve ye?il elmayd?, ben asl?nda ürünleri haz?rlayan taraf olarak kendi baby shower’?m? haz?rlanma fikrine pek yabanc?, pek so?uktum; sonra bir de bakt?m motive olmu?um ve Amerika seyahatimde balonlar almaya ba?lam???m. Derken gel zaman git zaman daha da ?s?nd?m, ama bunun ba? sebebi o gün bütün göremedi?im dostlar?m? görecek olma fikriydi, nitekim öyle oldu. Sa?olsun herkes ama herkes yan?mdayd?, hayat?m boyunca geçirdi?im en güzel günlerdendi, herkese buradan sonsuz te?ekkür !

“Neden elma?” dedi?inizi duyar gibiyim :) Bundan 2 sene evvel bebe?im olma fikrine bile pek uzakken, içimden dedim ki, “bir gün kendi bebek partim için bir?ey yapacak olursam, temay? basit tutaca??m” ve ayn? gün basit nedir diye dü?ündü?ümde akl?ma “elma” geldi =) O gün bugündür fikrim de?i?medi. Sonuç foto?raflarda : )

Bu partiyi haz?rlad???m yiyecek ve tatl?lardan ziyade as?l en güzel yapan; kendilerine “te?ekkür” ve “minnet” kelimelerinin zay?f kalaca?? Yap Yap??t?r ekibi yani Merve Özbudun ve Esra Madran’d?r. Foto?raflarda görece?iniz o harika süslemeri, banner’?, ponponlar?, ka??ttan 1001 güzelli?i ve an? a?ac?n? kendileri haz?rlad? ve partimin organizatörü oldular. Süslemeyi; brunch ba?lamadan evvel erkenden v?z?r v?z?r muazzam bir titizlik ve özenle tamamlad?lar, bitti?inde “Aman Allah’?m, bu benim k?z?m?n partisi mi??” dü?üncesiyle gözlerime inanam?yordum. Sevgili Esra, sevgili Merve, bu güzel günümü Alice Harikalar Diyar?’na çevirdi?iniz için size çok te?ekkür ederim.

Mekan çok harikayd?, bu güzelliklerin hakk?n? vermemize imkan tan?yan yüksek tavan? ve apayd?nl?k salonu her?eyi daha da güzelle?tirdi. En önemlisi ?ans?ma sahip olduklar? o k?rm?z? masa o günlük benim oldu, elma fikriyle bütünle?ti.

Böyleyken böyle :) Velhas?l yak?nda do?um var :)

Tekrar yaz?ncaya kadar, ho?çakal?n.

Zeynep

 BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.384

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.383

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.382

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.381 (Merve ve Esra)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.380

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.379

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.378 (ben)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.377 (Can Yümlü ve ben)

EV BAHÇE DERGİSİ KURABİYE & CUPCAKE’LERİ

BEBEK KURAB?YES? VE CUPCAKELER?

Resim Kodu: BR – 001.362

Ev Bahçe Dergisi’nin kutlama çekimleri için haz?rlad???m çiçek ve bahar temal? cupcake ve kurabiyeleri çok heyecanla tasarlad?m. Ne zamand?r uygulamak istedi?im ve bebek do?umlar?na çok yak??t?rd???m f?rf?rl? çubuklu kurabiye fikrimi hayata geçirme ?ans?m oldu. Dergide yay?nlan?r yay?nlanmaz sizle bu görselleri de payla??yor olaca??m.

Bu arada ben sonunda i?lerden kafam? kald?r?p tatile gidiyorum =) Bir süreli?ine yokum; bu nedenle bana telefonla ula?amayabilirsiniz, her türlü sorunuzu  info@mutludukkan.com mail adresine iletebilirsiniz. En k?sa sürede cevapland?rmaya çal???yor olaca??m.

Bilginiz olmas? aç?s?ndan 20 Temmuz evveline maalesef sipari? alamamaktay?m, bu tarih sonras?na olu?acak organizasyonlar için benimle haberle?ebilirsiniz.

Herkese mutlu haftasonlar? : )

Zeynep

BEBEK KURAB?YES? VE CUPCAKELER?

Resim Kodu: BR – 001.361

BEBEK KURAB?YES? VE CUPCAKELER?

Resim Kodu: BR – 001.360

DERİN’İN DOĞUM GÜNÜ & SAKLIKÖY

Do?um Günü Cupcake ve Pasta Kulesi

Resim Kodu: BR – 001.357

Sakl?köy ?u yer yüzünde en ama en sevdi?im yerlerden biridir. Bu böyle iken Sakl?köy’ün sahibi Hakan Bey ve Asl? Han?m ile kurabiyeler ve güzel k?zlar?n?n do?umu vas?tas? ile tan??m??t?m. Atlar?n, ye?illi?in, medeniyetin ve ailesinden gelen zerafetin içine do?an ?ansl? Derin 1 ya??na basarken kendisine “do?al olarak” atl? kurabiyeleri , cupcakeleri ve pastay? haz?rlad?m.

Hakan Bey ve Asl? Han?m, size buradan bir kez daha sevgiler =)

Zeynep

Do?um Günü Cupcake ve Pasta Kulesi

Resim Kodu: BR – 001.356

Do?um Günü Cupcake ve Pasta Kulesi

Resim Kodu: BR – 001.355

KINA GECESİ KURABİYESİ

K?na Gecesi Kurabiyesi

Resim Kodu: BR – 001.354

Bunca zamand?r muhtelif temalarda kurabiye haz?rl?yorum, bir türlü k?na kurabiyesi haz?rlamak bana k?smet olmam??t?. Sonunda all? pullu k?na k?zlar?m? ve k?na kesesi kurabiye modellerini sevgili Nihal Han?m’?n k?na gecesi için haz?rlad?m.

?yi haftasonlar?, mutlu serin cumalar.

Zeynep

K?na Gecesi Kurabiyesi

Resim Kodu: BR – 001.353

K?na Gecesi Kurabiyesi

Resim Kodu: BR – 001.352

BABY SHOWER PASTA, CUPCAKE & KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.250

Herkese güne?li bir hafta dileyerek ba?l?yorum güne. Kahvem yan?mda, keyifliyim ve sizinle yak?nda Paris’te dünyaya gelecek olan Lalin bebe?in baby shower renklerini payla?mak istedim.

Güzel, renkli, s?cak bir pazartesi diliyorum…?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.249

Resim Kodu: BR – 001.248

Resim Kodu: BR – 001.247

BUTİK BEBEK DOĞUM KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.228

Bazen bir sipari? rengiyle, ruhuyla s?cakl??? ile bana bir ba?ka sevdiriyor kendisini ve yay?nlanmak için can atan rakiplerinin önüne geçiveriyor =) Asl? Han?m’?n sipari?i kesinlikle onlardan biri; dü?ünsenize dünyaya gelen bebe?in ismi “Nar”, olabilir mi böyle sevimlilik ?? K?z?m olursa e?er (?imdilik hayal) ad?n? ne koymak istedi?imize karar verdik, annem bizim ismi pek sevmedi, biz de u?ra??p duruyoruz onunla, son cümlesi “Olsun da, isme de al???r?z elbet”, dü?ünün nas?l ümitsiz bizden =)))

Bizim ismi çok seviyoruz ama, Nar da beni benden ald?, kurabiyelere bile yans?tt??? enerjiye bakar m?s?n?z?

Ho?geldin Nar bebek, tan?madan sevdim seni ?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.227

Resim Kodu: BR – 001.226