ÖZÜR KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.183

Bu sefer konumuz bir motor merakl?s?ndan özür dilemece =)

Zeynep

SİNEM ÇELİK & DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.159

Ankaral? olanlar?n?z tan?yabilir, sevgili Sinem Çelik Ankara’da ismi çok duyulan bir foto?rafç?, do?um foto?rafç?l??? üzerine ciddi bir üne sahip :) Sinem’le tan??mam?z çok uzun zaman evveline dayan?yor, pek çok sipari?imiz oldu, ama bu seferki farkl?yd? çünkü bu kurabiyenin detaylar?n? benimle payla?t??? gün Sinem’in ?stanbul’a ta??nmaya karar verdigini hem de pek bir yamac?ma gelece?ini ö?rendim =)

Son ?stanbul ziyaretinde büyük nezaket göstererek bana u?rad?, beraber bu kurabiyeyi ve planlar?n? konu?tuk. Kariyerine ?stanbul’da devam edecek olmas? gerçekten beni çok sevindirdi, ama Ankara’l?lar merak etmeyin, hem ?stanbul’a hem Ankara’ya yeti?meye devam edecek =))

Bu kurabiye Nil’in “Hakk?nda her?eyi bilmek istiyorum” ?ark?s?n?n klibinden ç?k?yor, bu ?ark?n?n önemi var, o yüzden ?ark?n?n klibini resimledim.

Sinem Çelik’in web sitesine buradan ula?abilir, Twitter üzerinden haberlerini almak için buradan hesab?na kaydolabilirsiniz.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.158

KİŞİYE ÖZEL SÜRPRİZ KURABİYE

Resim Kodu: BR – 001.133

Özel bir durum ve ayn? zamanda sürpriz amaçl? haz?rlanan kurabiye =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.132

BABALAR GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.120

Babalar Günü için Samsun’a Dilara Han?m’a giden kurabiye. ?rem babas?n?n i? yerinde yedi?i eti unutamad??? için, sürekli “baba, i?, et” diye tekrarl?yormu? =)

Kendi babama maalesef kurabiyelerimden hiç yedirememi? olmam?n buruklu?u ile birlikte, her?eyi geri plandan takip edip, hep bize arka ç?kan, annelere k?yasla çocuklar?n?n sevgisini daha bir içlerinde ya?ayan tatl? babalar?m?z?n geçmi? babalar gününü kutluyorum.

Zeynep

KİŞİYE ÖZEL TEBRİK HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.119

Azerbaycan’da ya?ayan bir arkada??n Türkiye’deki çok sevdi?i arkada??na bankada girdi?i s?nav?n olumlu sonucu için tebrik hediyesi bu kurabiye. S?nava girmek için aylar?n? sadece çal??arak geçiren Melek Han?m bir hayli bezmi? bu süreçten, ve kurabiyedeki bu kare aralar?ndaki bir espriyi anlat?yor =)

?yi haftasonlar?,

Zeynep

SEVGİLİYE DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.118

Birbirine a??k bir çiftin tablosu; ?pek Han?m’?n, sevgilisinin do?um günü için içimden geldi?i gibi çal??mam? söylemesi ile ortaya ç?kan kurabiye. Seviyorum romantik tipleri…

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.117