DİŞ BUĞDAYI PASTA & KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.259

Minik Alara’n?n di? bu?day? partisi için haz?rlad???m 12 ki?ilik pasta ve kurabiyeleri :0)

?yi haftalar,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.258

Resim Kodu: BR – 001.257

DİŞ BUĞDAYI PASTA & CUPCAKE KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.178

Bayram dönü?ü nas?l bir düzenin içine dü?tüm ?a??rd?m, ko?turdu?um i?ler, yeti?tirmek için didindi?im sipari?ler, asla ?ikayet edemem, çarp?l?r?m =)

Bu süreçte bir sürü maile yan?t veri?im aksad?, buradan “hmm evet benimkine de yan?t gelmedi” diyenleri duyar gibiyim, kusura bakmay?n ne olur, inan?n elimden geleni yap?yorum :o)

Bu süreçte yapt???m pastalardan biri ilk pastamdan yola ç?karak Lale Han?m’?n o?lu Ba?aran için haz?rlad???m aslanl? pastal? mini cupcake kulesi oldu, foto?raftan anla??l?yor mu bilmiyorum ama pasta baya bir iri k?y?md?, tek elle ta??mam mümkün olmuyordu.

Herkese güne?li günler,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.177

Resim Kodu: BR – 001.176

Resim Kodu: BR – 001.175

DİŞ BUĞDAYI KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.908

?lk defa annemin memleketi Kütahya’dan sipari? ald?m, Belçika’da ya?ad???m?z y?llarda her sene yaz?n Türkiye’ye gelir Kütahya’ya annemin ailesini görmeye giderdik. Me?hur kapl?calar? vard?r Kütahya’n?n, bölgenin ad?na Il?ca denir ve inan?n bana suyu çok ?ifal?d?r.

Bengü Han?m bana Kütahya’dan o?lu Bar?n’?n di? bu?day? için kurabiye sipari?i verince pek çok an?m canland? : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.907

Resim Kodu: BR – 000.906

Resim Kodu: BR – 000.905

DİŞ BUĞDAYI KURABİYELERİ

 

Resim Kodu: BR – 000.840

Yaman’c?m gitgide büyüyor, di?leri ç?kt? :) Nas?l da güzel bir bebek inanamazs?n?z, maaa?allllaah =) Belki annesi izin verirse bir ara foto?raflar?n? ekleyebilirim blog’a?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.839

DİŞ BUĞDAYI KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.691

Sürekli çe?itli f?rsatlarla hediye haz?rlad???m kocaman bir aile var, soyadlar?n? payla?mak ay?p olur diye dü?ünüyorum, ama ben onlar? gerçekten çok seviyorum ve nas?lsa onlar da kendilerini biliyorlar : ) Bu kez bu kocaman ailenin minik bireyi Efe’nin di? bu?day? kurabiyelerini haz?rlad?m :)

?n?allah 1, 2, 3, 4…ve daha nice yeni ya?lar?nda da kurabiyelerimle yanlar?nda olma ?ans? yakalar?m :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.690

Resim Kodu: BR – 000.689

DİŞ BUĞDAYI ŞEKERİ

Resim Kodu: BR – 000.688

Geçen hafta payla?t???m badem ?ekerli kavanozlardan ilk sipari?im Merve Han?m’?n ilk di?ini ç?karan minik o?lu için bugün Ankara’ya do?ru yola ç?kacak. Oldukça h?zla haz?rlanan bu kavanozlar beni gerçekten çok heyecanland?rd? : )

Zeynep