BİR MİNİK KIZ DÜNYAYA GELİR…

 

Ve bizim k?z do?du =)

Ne zamand?r ortalarda olmamam?n hakl? sebebi bundan 1 ay 5 gün evvel dünyaya geldi : )

Akl?m Nil Han?m’dayken post yazmak bile zor oluyormus, ?u anda onu farkettim.

Nil Han?m’?n do?al yollarla do?mas?n? beklerken, çok sevgili doktorum Kübra Taman da bu konuda elinden geleni yaparken, bizimki çok çal??an bir annenin karn?nda olman?n gazab?na u?ray?p kordonu boynuna üç kez dolay?nca sezaryenle do?um yapabildik. Ne yapal?m? Ancak her?ey iyi geli?ti, Nil Han?m 40 haftal?k sa?l?kl? ve sevimli bir bebek olarak dünyaya geldi ve o gün bu gündür babas?n? ve beni ba??na mum gibi dikmi? durumda =)

??lere yakla??k 2 ayd?r ara vermi? durumday?m. ?ster istemez Nil Han?m’dan kalan vakitlerde sadece dinlenebildim. Ancak ufak ufak, minik minik yeniden ucundan tutmaya ba?layaca??m. Bu süreçte yan?tlayamad???m yüzlerce telefon, gecikti?im pek çok mail oldu, fark?nday?m, affola.

Buradan tekrardan “baby shower”‘?m?z? süsleyen Yap Yap??t?r’a ve en önemlisi bebe?imizin do?um öncesinden, do?umuna, sonras?ndaki Dü? Taneleri çekimine kadar tamam?n? büyük keyifle çeken sevgili Özlem Turan’a çok te?ekkür ederim. Yukar?daki foto?raf her annenin “bence” kaç?rmamas? gereken, bebe?inin sadece ilk 10 gününde gerçekle?tirilebilen Dü? Taneleri çekimine ait. Te?ekkürler Özlem, gelecekte bize geçmi?i bu kadar güzel ve özel pozlarla hat?rlataca??n için…

Zeynep (+Nil)

BİR ELMANIN BABY SHOWER PARTİSİ

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.385

Çok uzun zamand?r bloguma yazm?yorum, ama inan?n hakl? sebebim var, birincisi çok yo?un çal???yorum, ikincisi hamile olmama ra?men çok yo?un çal???yorum =)

Beni sosyal medyadan ( ?nstagram, Twitter) takip eden pek çok ki?i durumu biliyor ama eminim bilmeyen bir o kadar daha izleyicim vard?r. Bugüne kadar neden yazmad?m diye dü?ündü?ümde, bilmem, yan?t?n? bulmakta zorlan?yorum, yo?unluk san?r?m =) ?u anda hamileli?imin 36. haftas?nday?m, yani bizim k?z do?du do?acak.

Kendisine; yak?n zamanda pek ama pek çok dostumun kat?ld??? bir baby shower düzenledik. Bu kadar ara verdikten sonra ilk yazmam gereken postun bu oldu?una karar verdim, zaten pek dolmu?um uzun uzun yazmaya niyetim var :)

14 Ekim’de Otto Bloom’da yapt???m?z baby shower partisinin temas? k?rm?z? ve ye?il elmayd?, ben asl?nda ürünleri haz?rlayan taraf olarak kendi baby shower’?m? haz?rlanma fikrine pek yabanc?, pek so?uktum; sonra bir de bakt?m motive olmu?um ve Amerika seyahatimde balonlar almaya ba?lam???m. Derken gel zaman git zaman daha da ?s?nd?m, ama bunun ba? sebebi o gün bütün göremedi?im dostlar?m? görecek olma fikriydi, nitekim öyle oldu. Sa?olsun herkes ama herkes yan?mdayd?, hayat?m boyunca geçirdi?im en güzel günlerdendi, herkese buradan sonsuz te?ekkür !

“Neden elma?” dedi?inizi duyar gibiyim :) Bundan 2 sene evvel bebe?im olma fikrine bile pek uzakken, içimden dedim ki, “bir gün kendi bebek partim için bir?ey yapacak olursam, temay? basit tutaca??m” ve ayn? gün basit nedir diye dü?ündü?ümde akl?ma “elma” geldi =) O gün bugündür fikrim de?i?medi. Sonuç foto?raflarda : )

Bu partiyi haz?rlad???m yiyecek ve tatl?lardan ziyade as?l en güzel yapan; kendilerine “te?ekkür” ve “minnet” kelimelerinin zay?f kalaca?? Yap Yap??t?r ekibi yani Merve Özbudun ve Esra Madran’d?r. Foto?raflarda görece?iniz o harika süslemeri, banner’?, ponponlar?, ka??ttan 1001 güzelli?i ve an? a?ac?n? kendileri haz?rlad? ve partimin organizatörü oldular. Süslemeyi; brunch ba?lamadan evvel erkenden v?z?r v?z?r muazzam bir titizlik ve özenle tamamlad?lar, bitti?inde “Aman Allah’?m, bu benim k?z?m?n partisi mi??” dü?üncesiyle gözlerime inanam?yordum. Sevgili Esra, sevgili Merve, bu güzel günümü Alice Harikalar Diyar?’na çevirdi?iniz için size çok te?ekkür ederim.

Mekan çok harikayd?, bu güzelliklerin hakk?n? vermemize imkan tan?yan yüksek tavan? ve apayd?nl?k salonu her?eyi daha da güzelle?tirdi. En önemlisi ?ans?ma sahip olduklar? o k?rm?z? masa o günlük benim oldu, elma fikriyle bütünle?ti.

Böyleyken böyle :) Velhas?l yak?nda do?um var :)

Tekrar yaz?ncaya kadar, ho?çakal?n.

Zeynep

 BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.384

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.383

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.382

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.381 (Merve ve Esra)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.380

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.379

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.378 (ben)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.377 (Can Yümlü ve ben)

TATLI YILLAR !

TATLI YILLAR !

Resim Kodu: BR – 001.277

Ay ay, yeni y?l geliyor, dü?ünüyorum da 2000 y?l? hepimize uzay y?l? gibi gözükürken, 2012 geldi ! De?i?en bir?ey yok, sadece ya?lar ilerliyor =)

2011 ç?lg?n bir y?ld? benim için, Mutlu Dükkan için güzel giden kariyerime veda ettim, endi?elendim, korktum, çoook çal??t?m ve sayenizde bütün korkular?m yok oldu. Bundan tam 1 sene evvel, bu günlerde i?imin son günlerinin geri say?m?n? yap?yordum endi?e ve heyecan dolu. Bundan bir sene sonra neler olacak acaba diyordum, çok güzel ?eyler oldu ! Oh : )

Bu sene bir ton plan?m var, somutla?an ilk haber, bir terslik olmazsa bu sene Avustralya’ya bir ayl???na pasta e?itimine gidiyorum. Sidney’de 2 ?ubat’tan itibaren bir ay?m? geçirece?im ve Mart ba??nda geri dönece?im. Oradayken ayn? Wilton yaz?lar?m gibi sizi s?k s?k haberdar edece?im yapt?klar?mdan. Umar?m s?k?lmaz keyifle takip eder özlersiniz beni :o)

?kincisi yeni y?ldan kocaman bir beklentim var, onu söyleyemem, olmazsa diye korkuyorum. Öyle böyle derken muhtemelen bir bakm???z 2012 de bitivermi?. Ama malum her?eyin ba?? sa?l?k, dolay?s?yla size yeni y?lda ilk önce sa?l?k, ikinci olarak da a??z tad? diliyorum. Bu ikisi mutlulu?u kaps?yor zaten. Ek dile?im ise hayallerinizin gerçek olmas?, ve bunun için hepinizin içinde t?kan?p kalan o ilk ad?m? atman?z.

?yi ki vars?n?z, nice y?llara !

Zeynep

TATLI YILLAR !

Resim Kodu: BR – 001.276

TATLI YILLAR !

Resim Kodu: BR – 001.275

YENİ YIL YAKLAŞIRKEN…

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.274

Öyle bir ay geçirdim ki, nerden ba?lasam nas?l anlatsam bilmem. Aral?k ay? di?er aylardan hep daha farkl?d?r, bunu biliyorum ama gerçekten bu seferkini ben bile beklemiyordum. Psikolojik olarak haz?rland?m bir ay evvelinden, “Zeynep sana bir ay sosyalle?me yok!” diye terbiye ettim kendimi. Ama yine de ufak umutlar?m vard?, ne yalan söyleyeyim =)

As?l konu ?u ki, Mutlu Dükkan’? git gide daha çok insan tan?yor, duyuyor, heyecanla ar?yor. Nas?l mahçup, mutlu oluyorum bilemezsiniz. Muhtelif illerden kurs için gelenler, kurabiye, cupcake’lerle mutlu olanlar, heyecan ve umutlar?n? payla?anlar her geçen gün art?yor. Kendimi bazen kurabiyeci Güzin abla gibi hissediyorum, ama bu muhte?em de?il mi? Bence öyle…Bu yüzden kulaktan kula?a Mutlu Dükkan’? sevgi ile anlatan kocamaaaan bir kalabal?k olduk, bunu hissediyorum ve bu kalabal???n her bir bireyine sonsuz te?ekkürlerimi sunuyorum.

Yeni y?l için yeni modeller çal??mak, size erkenden sunmak istedim, olmad?. Bu ay yap?lan farkl? ürünleri çekmek istedim, gerçekten istedim ama o da olmad?, pek yeti?medi. Haz?rla, paketle, teslim et üçgeni o kadar h?zl?yd? ki, bu süreci son birkaç günde h?zl? çekilmi? foto?raflarla anlatmak istedim. Çekemedim dediysem hiç çekemedim de de?il, yeni y?ldan sonra ara ara yapt???m ürünlerin foto?raflar?n? ve içinde yer ald???m?z baz? organizasyonlara ait kareleri payla?aca??m.

Yeni y?l?n?z? dolu dolu cuma günü kutlamay? planl?yorum…O zamana kadar, keyifle kal?n.

Zeynep

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.273

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.272

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.271

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.270

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.269

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.268

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.267

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.266

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.265

RETRO +

 

 

Sizi Retro + ile tan??t?rmak istiyorum, tatl? ve bir o kadar zarif ruhlar?n?n, ürünlerine yans?d??? mimar iki bayan?n firmas? Retro +. Özel günlerinize veya hediye ihtiyac?n?z oldu?u anlara e?lik ediyor.

Çok (gerçekten çok) ??k sunumlarla hediyelik paketler haz?rlayan Retro Plus’ firmas?n?n ürünleri Beymen’lerde sat?l?yor. Peki diyebilirsiniz seninle alakas? ne?

Sevgililer gününden önce beni bulan Feray Han?m, Mutlu Dükkan ürünlerini de sunumlar?nda kullanmak istediklerini söylemi?ti, bu vesileyle Mutlu Dükkan kurabiyeleri Sevgililer Günü süresince tüm Beymen ma?azalar?nda sat??a sunuldu. Bizzat gidip görememi? olsam da Feray ve Selin Han?m’dan ald???m yorumlara göre ilgi oldukça pozitif yöndeymi?. Dolay?s?yla bundan sonraki sunumlar için de çal??malar?m?z devam ediyor : )

Burada gördü?ünüz foto?raflar? iki gün evvel Retro Plus’?n Etiler’deki ofisinde hepinizin tan?yaca?? Ceyda Bural ile yap?lan ürün çekimlerinde çektim. Ceyda ile tan??ma f?rsat?m oldu, ne kadar tatl? oldu?unu tahmin bile edemezsiniz : ) Har?l har?l çal???lan, günler süren çekimlerin son demlerine denk geldim ve sizin için muhtemelen tüm ürünlerin aras?ndan favorim olmaya aday piknik sepetini yakalad?m =)

Bu konu anlatmakla bitmez, ama bana çok keyif veriyor.

Retro Plus’la alakal? daha detayl? bilgi edinmek ve sipari? vermek için t?klay?n?z.

Ceyda Bural ile ürün çekimleri ve her türlü dü?ün, bebek do?umu gibi özel gün foto?raflar? hakk?nda görü?mek için t?klay?n?z.

Zeynep

 

 

Ve i?te en sonda Ceyda =)) Tatl? de?il mi çok? : )

BLOGGER DOSTLARIMA…

Mutlu Dükkan’? ?u ana kadar Blogger içinde yer alan Kumanda Paneli sayfas?ndan takip eden dostlar?m için ufak bir anons yapmak istiyorum.

Yeni blogumuza ta??nd???m?zdan beri yeni postlar?m?z Kumanda Paneli içindeki takip etti?iniz bloglar k?sm?na dü?üyor, ancak biraz gecikmeli olarak. Ufak bir de?i?iklik ile Mutlu Dükkan’? an?nda ve düzenli bir ?ekilde takip edebilece?inizden emin olabilirsiniz.

Bunun için; “Blogger Kumanda Paneli”nde “Ekle” kutusuna bast?ktan sonra aç?lan pencerede ”URL’den Ekle” kutusuna http://feeds.feedburner.com/mutludukkan adresini yaz?p ”Sonraki” yaz?l? kutucu?a basman?z yeterlidir. 

E-mail ve RSS yoluyla pratik üyelik aç?klamalar? için t?klay?n?z.

Zeynep