KURUMSAL HEDİYE: EUREKO SİGORTA ŞANS KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.012

Sevgililer Günü dönemi karma?as? s?ras?nda yay?nlama f?rsat? yakalayamad???m çok cici bir aktiviteden bahsetmek istiyorum size. Eureko Sigorta tüm Türkiye’deki çal??anlar?na Sevgililer Günü’ne özel bir aktivite olarak fortune cookie hediye etti, ancak i?in esprisi bu de?il; 600 adet fortune cookie’nin sadece k?s?tl? bir k?sm?n?n içinden hediye olarak ak?am yeme?i ç?kmas? dü?ünülmü?. Yani bir nevi toplu çekili? : )

Eureko Sigorta ayn? zamanda sosyal sorumluluk projelerine çok de?erli destekler veriyor, bana hediye olarak gelen çantadan bunu ö?rendim. ÇATOM (Çok Amaçl? Toplum Merkezi )’da e?itim alan kad?nlar?m?z taraf?ndan Diyarbak?r’?n Çermik ilçesinde üretilmekte olan zarif el yap?m? çantalardan toplu sipari? ederek bu derin projeye katk?da bulunuyor. Daha fazla bilgi ve detay için “Buraya T?klay?n?z”.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.011

DOĞUM İÇİN ŞANS KURABİYELERİ – FORTUNE COOKIES

Resim Kodu: BR – 000.939

Samsun’a gidecek olan ve Dilara Han?m’?n ikinci bebe?inin do?umuna e?lik edecek olan ?ans kurabiyeleri haz?r =)

Uzun zamand?r sizlerle payla?amad???m yepyeni Mutlu Dükkan kutular?m?zdan minik kareler de var. Kutular? usturuplu bir ?ekilde foto?raflayabilsem payla?aca??m, ancak yok hava ayd?nl?k olsun yok i?ler yoluna girsin derken sürekli öteliyorum. Burada ipucu niteli?inde foto?raflar görebilirsiniz : )

K?? geldi hava erken karar?yor, gün ?????n? seven benim gibiler için maalesef foto?raflar? içe sinen renklerle çekmek ve payla?mak zorla??yor. Yak?nda bu i?e de bir çözüm gelecek : )

?yi haftalar,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.938

FORTUNE COOKIES – ŞANS KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.904

Daha önce sevgili karde?inin do?umu için kurabiyeler haz?rlatan Dilruba Han?m, karde?i Dilara Han?m’?n yolda olan ikinci bebe?i için farkl? bir fikirle ç?kt? kar??ma. “Yapabilir misin?” dedi, “Denerim” dedim, nitekim denedim, oldu  : )

Bebek do?umlar?nda, dü?ünlerde, sözlerde yeni bir alternatif olu?turabilecek, içinden eskiden tav?anc?klar?n çekti?i gibi niyet ka??tlar? ç?kan, Çin kültüründe oldukça yer etmi? “Fortune cookie”’ler süslü halleriyle bundan böyle Mutlu Dükkan’da. Bilmeyenler için, bu kurabiyecikler yenmeden önce el yard?m?yla k?r?l?r, içindeki niyet okunur ve afiyetle hüpletilir. Tad? külaha benzer, gevrektir, ve yukar?dakiler yap?l?rken, benim taraf?mdan 12 adet mideye indirilmi?tir : ) Ancak normalde bu cookie’ler süslü de?ildir. Süs k?sm? benden sorulaca??na göre itina ile bitter, beyaz ve renkli pembe çikolata ile süsledim, Mutlu Dükkan’a yara??r hale getirdim :)

En altta da paketlenme ?eklini görebilirsiniz.

Harika haftalar,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.903

Resim Kodu: BR – 000.902

Resim Kodu: BR – 000.901

Resim Kodu: BR – 000.900