KİŞİYE ÖZEL TEŞEKKÜR HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.869

Yapt???m i?i ne kadar çok sevdi?imden bahsetmi? miydim hiç size? Ben duygular?n? payla?may? pek seven birisi say?lmam, ama burada yapt?klar?m? payla??rken, gerçekten s?kl?kla kalbim heyecandan küt küt at?yor. Bunu bilmenizi istedim : )

Mutlu Dükkan için bu ara çok yo?un çal???yorum (ruz) pek çok elden. Güzelle?tirmek, do?ru yolda ama do?ru ad?mlarla ilerlemek için. Yak?nda; kar??n?za detay gibi gelen ama güzelli?in detaylarda sakl? oldu?unu kan?tlayan yeniliklerle ç?kmay? umuyorum. Çok sab?rs?z?m : )

Bu kurabiye Damla Han?m’?n te?ekkür etmek istedi?i birisine gönderdi?i ki?iselle?tirilmi? hediye. Hediyenin sahibi büyük ma?aza zincirlerinden birinde tasar?m direktörü olunca yaparken ellerim titremedi de?il : ))

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.868