İRLANDA’DA DÜĞÜN – WEDDING IN IRELAND (NAZ&LILIAN)

Resim Kodu: BR – 001.219

Bugün tam bir görsel ?ölen var : )

Sevgili Naz ?rlanda’da ya??yor, ailesi ise Ankara’da, damad?m?z ?rlanda’da ya??yor ancak frans?z, dü?ün davetleri ise ?rlanda’da gerçekle?ti. Çok ?ansl?y?m ki Naz bana bu zarif dü?ünün bir parças? olmam? sa?lad?. Daha da enteresan? dü?üne az kala davetin foto?raflar?n? çekecek olan ?rlandal? foto?raf sanatç?s? Lisa O’Dwyer beni buldu, Twitter‘dan tan??t?k, kayna?t?k.

Dü?ün sonras? Lisa bana dü?üne ait bu harika foto?raflar? gönderdi, ben de pek ço?unu elemeye k?yamayarak bloga neredeyse tamam?n? ekledim. O kada güzeller ki ! Bu sayede dü?ünde bulunmu? kadar oldum! ?rlanda’da ya??yorsan?z ve foto?rafç? ar?yorsan?z bu bu?ulu ve zarif foto?raflar?n mimar? Lisa O’Dwyer ile muhakkak tan??mal?s?n?z.

Bu süreçte en büyük ?ans?m san?r?m Naz’la beraber ortak korkular?m?z?n gerçek olmamas? ve arkada?lar? sayesinde hem cake topper’?n hem de kurabiyeli kavanozlar?n?n ?rlanda’ya kadar sa?lam ula?m?? olmas?.

Sevgili Lisa’ya foto?raflar için, Naz ve Lilian’a bana olan güvenleri için, Ankara’dan geldi?inde tan??ma f?rsat? buldu?um Naz’?n inan?lmaz zarif ve tatl? annesi Zehra Han?m’a da nezaketi için sonsuz te?ekkürler.

Mutluluklar,

Zeynep

Ps. Dü?üne dair daha bol foto?raf ve Lisa’n?n yaz?s? için t?klay?n?z

???

Naz is living in Ireland, her family in Ankara ; the groom lives in Ireland but actually he is French, the wedding took place in Ireland.  I’m so so lucky because Naz gave me the chance to be a part of her precious day.  Another interesting thing is that a few days before the wedding, Lisa O ‘Dwyer; the wedding photographer, has found me on Twitter and we became twitter pals :0)

Few weeks after the wedding day, Lisa sent me many many pictures, and I couldn’t choose between them so decided to publish almost all of them :) They are so lovely! They made me feel like I was there. If you’re living in Ireland and are looking for a good wedding or event photographer I definitely would recommend you to meet Lisa O’Dwyer for her elegant work.

In addition Naz, […and I can include myself  :).. ], were lucky to have such nice friends who carefully brought the cake topper and the wedding favors, little cookie bottles, safely to Ireland.

A special thank you to Lisa for all these lovely pictures, to Naz & Lilian for believing in me and to Naz’s mom Zehra for all her kindness.

And they lived happily ever after…

Zeynep

Ps. For more pictures and the Lisa’s blog post about the wedding please click here

Resim Kodu: BR – 001.218

Resim Kodu: BR – 001.217

Resim Kodu: BR – 001.216

Resim Kodu: BR – 001.215

Resim Kodu: BR – 001.214

Resim Kodu: BR – 001.213

Resim Kodu: BR – 001.212

Resim Kodu: BR – 001.211

Resim Kodu: BR – 001.210

Resim Kodu: BR – 001.209

Resim Kodu: BR – 001.208

Resim Kodu: BR – 001.207

Resim Kodu: BR – 001.206

DÜĞÜN PASTASI SÜSÜ / PERSONALIZED CAKE TOPPER

Resim Kodu: BR – 000.867

10 A?ustos’ta blogcu arkada??m?z “cad?” evlendi : ) Ankara’da evlenen “cad?” dü?ün mekan?n?n sipari? pasta gibi ürünleri d??ar?dan getirmesine izin vermeyince çözümü benden pasta süsü sipari? etmekte buldu. Cad? k?z?l saçl?, uzay bilimlerine, y?ld?zlara ve sevimli uzayl?lara merakl? olunca ortaya ç?kan sonuç oldukça matrak oldu =))

Cad? ve e?i Onur’a bir ömür boyu mutluluklar diliyorum : ) Blog camias?ndan birinin daha ba?? ba?land? :)

Zeynep

PS. Bu minik ve sevimli uzayl?y? flickr’da buyuk keyifle takip etti?im Ana Kuhnen’in modellerinden esinlenerek haz?rlad?m. Kendisinin ciddi bir hayran?y?m : )

Resim Kodu: BR – 000.866

Resim Kodu: BR – 000.865

Resim Kodu: BR – 000.864 

Resim Kodu: BR – 000.863

DÜĞÜN PASTASI SÜSÜ – PERSONALIZED CAKE TOPPER

 

Resim Kodu: BR – 000.830

Çocukken filmlerde görmeye al???k oldu?um, çok be?endi?im pasta üstü süsü, nam? de?er “cake topper” yapmak bir gün bana da dü?ecekmi? : ) Kendisi de bir tatl?c? olan Alanur Han?m dü?ünü için kendi haz?rlayaca?? lila rengi pastaya e?iyle kendisine özel komik bir pasta süsü dü?ünürken akl?na ben gelmi?im. Soruyu bana yöneltti, yapar m?s?n?z diye, ben de neden olmas?n dedim. Yüzüme gözüme bula?t?rma riskim olsa da Alanur Han?m dahil herkes bana güvendi. Ama ne yalan söyleyeyim daha önce ayakta bu derece büyük figürler yapmad???m için az biraz heyecanland?m.

Be?endi?i bir kaç model gönderdi Alanur Han?m, ben de biraz kendimden katt?m ve ortaya gördü?ünüz tiplemeler ç?kt?. Phewww…: ) Nas?l buldunuz?

Alanur Han?m ve Tolga Bey’e ömür boyu mutluluklar diliyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.829 

Resim Kodu: BR – 000.828

Resim Kodu: BR – 000.827

 Resim Kodu: BR – 000.826