BAHAR KURABİYELERİ VE RETRO +

Resim Kodu: BR – 001.045

Yak?n zamanda bahsetti?im üzere Retro + ile birlikte Beymen ma?azalar?ndaki sunumlara eklenen kurabiye ve cupcake çal??malar?m?z devam halinde.

Retro Plus’?n bahar mevsimine uygun sunum temas? kelebekler; bu kurabiye ve cupcake’ler de bu sunumlar?n içinde yerlerini almak için tasarland?.

Zeynep

Ps. 3-15 Nisan aras? yak?nda aç?klayaca??m bir nedenden dolay? ?stanbul d???nda olaca??m, en erken 18 Nisan tarihinde iletilmek üzere sipari? kabul edebiliyorum.

Resim Kodu: BR – 001.044

Resim Kodu: BR – 001.043

Resim Kodu: BR – 001.042

YENİ YIL, HOŞGELDİN VE DOĞUM GÜNÜ KURABİYELERİ

Yeni y?l mesaj?mdan sonra asl?nda ba?ka post yollamamay? dü?ünüyordum ama dayanamad?m :) Bu iki kurabiyeye haks?zl?k olacakt? :)

Bugünkü yay?n?m?ndan sonra haftaya kadar kendime kafa izni veriyorum :) Seneye görü?mek üzere :P

Zeynep

Yen? y?l ve ho?geldin hediyesi :

Resim Kodu: BR – 000.599

Resim Kodu: BR – 000.598

Ö?retmen bir arkada?a do?um günü hediyesi:

Resim Kodu: BR – 000.597

Resim Kodu: BR – 000.596

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KURABİYESİ

Sal? günü; bizleri yeti?tiren, hayata haz?rlayan, zorluklar? gö?üslememiz için bize gerekli altyap?y? sa?layan, hayat?m?z boyunca yüzlerini, seslerini unutmad???m?z de?erli ö?retmenlerimizin özel günü, “Ö?retmenler Günü”. Benim annem de ö?retmen, o yüzden bu günü her sene canl? canl? kutluyoruz :)

Minik Dalya annesinin katk?lar?yla ö?retmeni için kurabiye sipari? etti :) Yar?n bu kurabiyeyi frans?zca e?itim gördükleri yuvada s?n?f arkada?lar? ve ö?retmeni ile payla?acak.

Bütün ö?retmenlerimizin ö?retmenler gününü *?imdiden* onlara kocaman birer öpücük göndererek kutluyorum, tabii en ba?ta can?m anneminkini :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.539