ANNELER GÜNÜ KUTLAMASI CUPCAKE’LERİ

Resim Kodu: BR – 001.088

Sevgili Meral Han?m’?n kalabal?k ailesi için haz?rlad???m anneler günü cupcake’lerinin figürlerini çal??mak tam? tam?na bir günümü ald? =) Sonlarda esnemiyordum desem yalan olur  =) Gerçekten çok keyif ald?m, detaylarda kaybolmamak için önümdeki uzun listeye konsantre oldum, gününün sonunda kocaman bir aile bana bak?yordu. Foto?raflarken içimden “mutlu aile tablosu” diye geçirip “gülümseyin çekiyorum” dedim =)))

Bu vesileyle haftasonu ko?u?turmas?ndan ötürü geciktirdi?im, kendi annem dahil her biri dünyalar güzeli olan tüm annelerimizin anneler gününü kutlamak istiyorum.

Hepsininin yeri ? ‘miz.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.087

Resim Kodu: BR – 001.086

MUTLU DÜKKAN ANNELER GÜNÜ KURABİYELERİ DAĞITIYOR !

Resim Kodu: BR – 001.074

Anneler Günü için haz?rlad???m bir aktivite ile kar??n?zday?m. Anneler gününde annenize hediye edebilece?iniz bir kavanoz dolusu mini kurabiye sizin olabilir!  Peki kaç adet kurabiyeye sahip olacaks?n?z? Tek tek sayd?m, üstteki resimde görünen örnek kavanozda 40 adet mini kurabiye bulunmaktad?r  :)

Hediye kurabiye kavanozunu kazanabilmek için yapman?z gereken Mutlu Dükkan’?n Facebook sayfas?n? BE?EN tu?una basarak takibe alman?z, hemen ard?ndan kampanyam?z? arkada?lar?n?zla “PAYLA?”arak onlar?n da sayfam?z? “BE?EN”melerini sa?laman?z. Sayfam?z? daha önceden “BE?EN”mi? olsan?z dahi kurabiyelerimizi halen kazanabilirsiniz, bu durumda ise tek yapman?z gereken yine Mutlu Dükkan Facebook sayfas?n? a?a??da belirtilen ?ekilde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”man?z.

Sayfam?z? nas?l “BE?EN”eceksiniz ve kampanyay? arkada?lar?n?zla nas?l “PAYLA?”acaks?n?z?

 

Bunun sonucunda ?u andan itibaren Mutlu Dükkan Facebook sayfas?n? takip eden her yeni 100 ki?iden 1 ki?iye random.org’da çekilecek kura ile bir kavanoz dolusu mini kurabiye hediye edilecektir, ayr?ca kazanan? önermi? olan di?er 1 ki?iye de yine ayn? ?ekilde kurabiye kavanozu hediye edilecektir. E tabii çekili?e girecek her 100 ki?i içinde sizin önerdi?iniz insan say?s? ne kadar fazla ise kazanma ?ans?n?z da o kadar fazla olacakt?r.

Aksiyon olsun diye her 100 ki?i oldu?unda kazananlar aç?klanacakt?r : )

Pamuk eller klavyelere ; )

Kampanya biti? tarihi : 3 May?s 2011 saat: 23.55

Mutlu Dükkan Facebook sayfas? : www.facebook.com/mutludukkan

Zeynep

BAHAR KURABİYELERİ VE RETRO +

Resim Kodu: BR – 001.045

Yak?n zamanda bahsetti?im üzere Retro + ile birlikte Beymen ma?azalar?ndaki sunumlara eklenen kurabiye ve cupcake çal??malar?m?z devam halinde.

Retro Plus’?n bahar mevsimine uygun sunum temas? kelebekler; bu kurabiye ve cupcake’ler de bu sunumlar?n içinde yerlerini almak için tasarland?.

Zeynep

Ps. 3-15 Nisan aras? yak?nda aç?klayaca??m bir nedenden dolay? ?stanbul d???nda olaca??m, en erken 18 Nisan tarihinde iletilmek üzere sipari? kabul edebiliyorum.

Resim Kodu: BR – 001.044

Resim Kodu: BR – 001.043

Resim Kodu: BR – 001.042

ANNELER GÜNÜ KUTLU OLDU

Resim Kodu: BR – 000.762

Dün Anneler Günü’ydü, kendi annem uzaklarda, ?zmir’de oldu?u için bana kald? Mutlu Dükkan’c?lar?n Anneler Günü ile yakinen ilgilenmek. Benim cupcake’ler iyice pastaya benzemeye ba?lad?, ama halen kararl?y?m, pasta yap?m?na henüz girmek istemiyorum, ama kim bilebilir belki ileride o da olacakt?r. 

P?nar Han?m’?n biricik annesinin cupcake’leri ile kutluyorum bu seneki tüm annelerimizin bu özel gününü ve diliyorum ki seneye benimki de yamac?mda olur :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.761

Resim Kodu: BR – 000.760

Resim Kodu: BR – 000.759

Resim Kodu: BR – 000.758

Resim Kodu: BR – 000.757

DOĞUM GÜNÜ KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.749

Sizlere bir haberim olacak, ?u an bulundu?umuz tarihlerden yakla??k Haziran ortas?na kadar sipari? kabul edemiyor olaca??m.

Önümde uzunca bir zaman kapasitemi doldurmaya yeten sipari?im söz konusu, ard?ndan da bir süreli?ine seyahatte olaca??m (Ben tatilime dü?kün bir insan?m :P ). Bu sebeple blogu okuyan, ileti?im kurmak isteyen herkesin bilgisi olmas? aç?s?ndan, Haziran 21’den sonras?na yeni sipari? kabul edebiliyor olaca??m :o)

Bu haberi verdikten sonra Münih’ten beni bulan, Ku?adas?’nda bulunan annesinin yeni ya?? için taa oralardan benim arac?l???mla do?um günü kutlamas?nda bulunan Nazl? Han?m’a gelelim. Sipari? detaylar?n? netle?tirirken annesinin cici el i?lerini, ördü?ü harika bebek e?yalar?n?n foto?raflar?n? payla?t? benimle Nazl? Han?m. Kurabiyelerde bu yüzden bol bol yün yuma?? görebilirsiniz : )) Pek çok çe?it kurabiye olunca sipari?te toplu halde çekim yapmak çok zor oluyor, ben modellerin aras?ndan birkaç tane çekip yay?nl?yorum, ve özellikle “Sani?” Han?m’?n pomponlu bebek bahtaniyesini görmenizi istiyorum (en altta sa?da). Nazl? Han?m’dan söz kopard?m say?l?r, bebek olursa bir gün (!?!) bana da pomponlu bahtaniye örecek Sani? Han?m : ))

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.748

Resim Kodu: BR – 000.747

PASKALYA VE DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 000.716

Geride kalan Paskalya Bayram?’n? kutlama ?ans?m olmad?, bu vesileyle herkesin Paskalya Bayram?’n? bol yumurtalarla kutluyorum :) Paskalya’ya denk gelen bir do?um gününde Verda Han?m’?n do?um günü kurabiyesi için kocaman bir melek ve yumurta sepetinde karar k?ld?k : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.715