BİR ELMANIN BABY SHOWER PARTİSİ

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.385

Çok uzun zamand?r bloguma yazm?yorum, ama inan?n hakl? sebebim var, birincisi çok yo?un çal???yorum, ikincisi hamile olmama ra?men çok yo?un çal???yorum =)

Beni sosyal medyadan ( ?nstagram, Twitter) takip eden pek çok ki?i durumu biliyor ama eminim bilmeyen bir o kadar daha izleyicim vard?r. Bugüne kadar neden yazmad?m diye dü?ündü?ümde, bilmem, yan?t?n? bulmakta zorlan?yorum, yo?unluk san?r?m =) ?u anda hamileli?imin 36. haftas?nday?m, yani bizim k?z do?du do?acak.

Kendisine; yak?n zamanda pek ama pek çok dostumun kat?ld??? bir baby shower düzenledik. Bu kadar ara verdikten sonra ilk yazmam gereken postun bu oldu?una karar verdim, zaten pek dolmu?um uzun uzun yazmaya niyetim var :)

14 Ekim’de Otto Bloom’da yapt???m?z baby shower partisinin temas? k?rm?z? ve ye?il elmayd?, ben asl?nda ürünleri haz?rlayan taraf olarak kendi baby shower’?m? haz?rlanma fikrine pek yabanc?, pek so?uktum; sonra bir de bakt?m motive olmu?um ve Amerika seyahatimde balonlar almaya ba?lam???m. Derken gel zaman git zaman daha da ?s?nd?m, ama bunun ba? sebebi o gün bütün göremedi?im dostlar?m? görecek olma fikriydi, nitekim öyle oldu. Sa?olsun herkes ama herkes yan?mdayd?, hayat?m boyunca geçirdi?im en güzel günlerdendi, herkese buradan sonsuz te?ekkür !

“Neden elma?” dedi?inizi duyar gibiyim :) Bundan 2 sene evvel bebe?im olma fikrine bile pek uzakken, içimden dedim ki, “bir gün kendi bebek partim için bir?ey yapacak olursam, temay? basit tutaca??m” ve ayn? gün basit nedir diye dü?ündü?ümde akl?ma “elma” geldi =) O gün bugündür fikrim de?i?medi. Sonuç foto?raflarda : )

Bu partiyi haz?rlad???m yiyecek ve tatl?lardan ziyade as?l en güzel yapan; kendilerine “te?ekkür” ve “minnet” kelimelerinin zay?f kalaca?? Yap Yap??t?r ekibi yani Merve Özbudun ve Esra Madran’d?r. Foto?raflarda görece?iniz o harika süslemeri, banner’?, ponponlar?, ka??ttan 1001 güzelli?i ve an? a?ac?n? kendileri haz?rlad? ve partimin organizatörü oldular. Süslemeyi; brunch ba?lamadan evvel erkenden v?z?r v?z?r muazzam bir titizlik ve özenle tamamlad?lar, bitti?inde “Aman Allah’?m, bu benim k?z?m?n partisi mi??” dü?üncesiyle gözlerime inanam?yordum. Sevgili Esra, sevgili Merve, bu güzel günümü Alice Harikalar Diyar?’na çevirdi?iniz için size çok te?ekkür ederim.

Mekan çok harikayd?, bu güzelliklerin hakk?n? vermemize imkan tan?yan yüksek tavan? ve apayd?nl?k salonu her?eyi daha da güzelle?tirdi. En önemlisi ?ans?ma sahip olduklar? o k?rm?z? masa o günlük benim oldu, elma fikriyle bütünle?ti.

Böyleyken böyle :) Velhas?l yak?nda do?um var :)

Tekrar yaz?ncaya kadar, ho?çakal?n.

Zeynep

 BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.384

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.383

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.382

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.381 (Merve ve Esra)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.380

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.379

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.378 (ben)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.377 (Can Yümlü ve ben)

ROMANTİK BİRİNCİ YAŞ GÜNÜ CUPCAKE & PASTA KULESİ

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.375

Minik Ceylin’in birinci do?um gününde temam?z pembe, krem tonlar? ve ku? oldu. Bundan sonras?n? tamamlamak bana dü?tü =)

Muazzam sevdim “vintage” havas? olan ku?lu cupcake kulesini. Pasta Ankara’ya gitti, cupcake’ler ise Silivri’ye. Çok s?k ald???m bir soru, “?ehir d???na pasta gönderiyor musunuz?”, yan?t? ise maalesef pasta çok hassas bir ürün oldu?u için ?ehir d???na gönderemiyorum. Ancak pastan?n sahibesi araba ile giderken beraberinde ta??yabiliyor zira pastalar yola dayan?kl?. Pasta olmasa da di?er ?ehirlere gönderilebilen pek çok ürün var, örne?in kurabiyeler, cupcake’ler ve minik kavanozlar gibi…

Bu ?irin ku? temas? vesilesiyle herkesin bayram?n? en içten ve mutlu dileklerimle kutlar?m, ailenizle birlikte geçirece?iniz keyifli bir bayram olsun.

Zeynep

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.374

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.373

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.372

OLİVER MAYMUN PASTASI

BABY TV OL?VER MAYMUN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.371

Baby TV’nin karakterlerinden birisiymi? maymun Oliver, ben tabii bu pasta ile birlikte ö?rendim =)

Benden bir ünlü karakter çal??mas? istenildi?inde muhakkak önce yap?labilirli?ine bak?yorum, gerçe?ine benzeyecek türden bir karakter olup olmad???n?n karar?n? veriyorum ve ona göre sipari?i kabul ediyorum. Oliver da sevimli ve uygulanabilir bulduklar?mdan birisiydi.

Efe Bars ilk ya??n? kutlarken sevdi?i figürler aras?nda karga, köpek, araba da olunca onlar? da cupcake’lere yerle?tirdik. Biraz sirk vari olmas? için de k?rm?z? beyaz ?erit uygulad?m =)

?yi haftalar,

Zeynep

BABY TV OL?VER MAYMUN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.370

EV BAHÇE DERGİSİ KURABİYE & CUPCAKE’LERİ

BEBEK KURAB?YES? VE CUPCAKELER?

Resim Kodu: BR – 001.362

Ev Bahçe Dergisi’nin kutlama çekimleri için haz?rlad???m çiçek ve bahar temal? cupcake ve kurabiyeleri çok heyecanla tasarlad?m. Ne zamand?r uygulamak istedi?im ve bebek do?umlar?na çok yak??t?rd???m f?rf?rl? çubuklu kurabiye fikrimi hayata geçirme ?ans?m oldu. Dergide yay?nlan?r yay?nlanmaz sizle bu görselleri de payla??yor olaca??m.

Bu arada ben sonunda i?lerden kafam? kald?r?p tatile gidiyorum =) Bir süreli?ine yokum; bu nedenle bana telefonla ula?amayabilirsiniz, her türlü sorunuzu  info@mutludukkan.com mail adresine iletebilirsiniz. En k?sa sürede cevapland?rmaya çal???yor olaca??m.

Bilginiz olmas? aç?s?ndan 20 Temmuz evveline maalesef sipari? alamamaktay?m, bu tarih sonras?na olu?acak organizasyonlar için benimle haberle?ebilirsiniz.

Herkese mutlu haftasonlar? : )

Zeynep

BEBEK KURAB?YES? VE CUPCAKELER?

Resim Kodu: BR – 001.361

BEBEK KURAB?YES? VE CUPCAKELER?

Resim Kodu: BR – 001.360

DERİN’İN DOĞUM GÜNÜ & SAKLIKÖY

Do?um Günü Cupcake ve Pasta Kulesi

Resim Kodu: BR – 001.357

Sakl?köy ?u yer yüzünde en ama en sevdi?im yerlerden biridir. Bu böyle iken Sakl?köy’ün sahibi Hakan Bey ve Asl? Han?m ile kurabiyeler ve güzel k?zlar?n?n do?umu vas?tas? ile tan??m??t?m. Atlar?n, ye?illi?in, medeniyetin ve ailesinden gelen zerafetin içine do?an ?ansl? Derin 1 ya??na basarken kendisine “do?al olarak” atl? kurabiyeleri , cupcakeleri ve pastay? haz?rlad?m.

Hakan Bey ve Asl? Han?m, size buradan bir kez daha sevgiler =)

Zeynep

Do?um Günü Cupcake ve Pasta Kulesi

Resim Kodu: BR – 001.356

Do?um Günü Cupcake ve Pasta Kulesi

Resim Kodu: BR – 001.355

BAYKUŞLU CUPCAKE & PASTA KULESİ

BAYKU?LU CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.349

Dünya tatl?s? Özlem Han?m’?n k?z? güzel Derin’in birinci ya? do?um günü için haz?rlad???m bu rengarenk cupcake kulesi ile ilgili sevecen duygular?m? kelimelere dökmekte zorlan?yorum. K?saca, çok do?ru bir seçim, çocuksu, heyecanl?, rengarenk.

Uzun zamand?r payla?mak için heyecnlan?yordum. Bir de malum kendisi Habertürk “Buras? Haftasonu” program?na ç?karak ünlü olmu? bir cupcake kulesi =)

Derin’e nice ya?lar, sizlere de keyifli cumalar.

Zeynep

 

BAYKU?LU CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.348

BAYKU?LU CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.347