BİR ELMANIN BABY SHOWER PARTİSİ

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.385

Çok uzun zamand?r bloguma yazm?yorum, ama inan?n hakl? sebebim var, birincisi çok yo?un çal???yorum, ikincisi hamile olmama ra?men çok yo?un çal???yorum =)

Beni sosyal medyadan ( ?nstagram, Twitter) takip eden pek çok ki?i durumu biliyor ama eminim bilmeyen bir o kadar daha izleyicim vard?r. Bugüne kadar neden yazmad?m diye dü?ündü?ümde, bilmem, yan?t?n? bulmakta zorlan?yorum, yo?unluk san?r?m =) ?u anda hamileli?imin 36. haftas?nday?m, yani bizim k?z do?du do?acak.

Kendisine; yak?n zamanda pek ama pek çok dostumun kat?ld??? bir baby shower düzenledik. Bu kadar ara verdikten sonra ilk yazmam gereken postun bu oldu?una karar verdim, zaten pek dolmu?um uzun uzun yazmaya niyetim var :)

14 Ekim’de Otto Bloom’da yapt???m?z baby shower partisinin temas? k?rm?z? ve ye?il elmayd?, ben asl?nda ürünleri haz?rlayan taraf olarak kendi baby shower’?m? haz?rlanma fikrine pek yabanc?, pek so?uktum; sonra bir de bakt?m motive olmu?um ve Amerika seyahatimde balonlar almaya ba?lam???m. Derken gel zaman git zaman daha da ?s?nd?m, ama bunun ba? sebebi o gün bütün göremedi?im dostlar?m? görecek olma fikriydi, nitekim öyle oldu. Sa?olsun herkes ama herkes yan?mdayd?, hayat?m boyunca geçirdi?im en güzel günlerdendi, herkese buradan sonsuz te?ekkür !

“Neden elma?” dedi?inizi duyar gibiyim :) Bundan 2 sene evvel bebe?im olma fikrine bile pek uzakken, içimden dedim ki, “bir gün kendi bebek partim için bir?ey yapacak olursam, temay? basit tutaca??m” ve ayn? gün basit nedir diye dü?ündü?ümde akl?ma “elma” geldi =) O gün bugündür fikrim de?i?medi. Sonuç foto?raflarda : )

Bu partiyi haz?rlad???m yiyecek ve tatl?lardan ziyade as?l en güzel yapan; kendilerine “te?ekkür” ve “minnet” kelimelerinin zay?f kalaca?? Yap Yap??t?r ekibi yani Merve Özbudun ve Esra Madran’d?r. Foto?raflarda görece?iniz o harika süslemeri, banner’?, ponponlar?, ka??ttan 1001 güzelli?i ve an? a?ac?n? kendileri haz?rlad? ve partimin organizatörü oldular. Süslemeyi; brunch ba?lamadan evvel erkenden v?z?r v?z?r muazzam bir titizlik ve özenle tamamlad?lar, bitti?inde “Aman Allah’?m, bu benim k?z?m?n partisi mi??” dü?üncesiyle gözlerime inanam?yordum. Sevgili Esra, sevgili Merve, bu güzel günümü Alice Harikalar Diyar?’na çevirdi?iniz için size çok te?ekkür ederim.

Mekan çok harikayd?, bu güzelliklerin hakk?n? vermemize imkan tan?yan yüksek tavan? ve apayd?nl?k salonu her?eyi daha da güzelle?tirdi. En önemlisi ?ans?ma sahip olduklar? o k?rm?z? masa o günlük benim oldu, elma fikriyle bütünle?ti.

Böyleyken böyle :) Velhas?l yak?nda do?um var :)

Tekrar yaz?ncaya kadar, ho?çakal?n.

Zeynep

 BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.384

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.383

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.382

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.381 (Merve ve Esra)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.380

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.379

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.378 (ben)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.377 (Can Yümlü ve ben)

ROMANTİK BİRİNCİ YAŞ GÜNÜ CUPCAKE & PASTA KULESİ

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.375

Minik Ceylin’in birinci do?um gününde temam?z pembe, krem tonlar? ve ku? oldu. Bundan sonras?n? tamamlamak bana dü?tü =)

Muazzam sevdim “vintage” havas? olan ku?lu cupcake kulesini. Pasta Ankara’ya gitti, cupcake’ler ise Silivri’ye. Çok s?k ald???m bir soru, “?ehir d???na pasta gönderiyor musunuz?”, yan?t? ise maalesef pasta çok hassas bir ürün oldu?u için ?ehir d???na gönderemiyorum. Ancak pastan?n sahibesi araba ile giderken beraberinde ta??yabiliyor zira pastalar yola dayan?kl?. Pasta olmasa da di?er ?ehirlere gönderilebilen pek çok ürün var, örne?in kurabiyeler, cupcake’ler ve minik kavanozlar gibi…

Bu ?irin ku? temas? vesilesiyle herkesin bayram?n? en içten ve mutlu dileklerimle kutlar?m, ailenizle birlikte geçirece?iniz keyifli bir bayram olsun.

Zeynep

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.374

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.373

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.372

BABY SHOWER BUTİK PASTA

BABY SHOWER BUT?K PASTA

Resim Kodu: BR – 001.288

Benim bir tane can?m arkada??m var, Selen, kendisi ?ahs?na münhas?rd?r, pek ?ekerdir, bir de dantelli mantelli  zerafeti pek sever, anne evi gibidir örtüleri, evi; ruhu asil olanlardan =)))

Bebe?i yolda, bekliyoruz mini?i, ismi de Ömer olacak =) Baby Shower pastas?n? da Zeynep teyzesi yapt? : )

Zeynep

BABY SHOWER BUT?K PASTA

Resim Kodu: BR – 001.287

BABY SHOWER BUT?K PASTA

Resim Kodu: BR – 001.286

SEVGİLİYE BUTİK PASTA

SEVG?L?YE BUT?K PASTA

Resim Kodu: BR – 001.264

Baz? ?eyler hayat?n?zda yer eder, nedeni belli de?ildir, sadece içinizi ?s?t?r onu dü?ünmek çünkü ona bir kere ba?lanm??s?n?zd?r. Bu model onlardan birisi benim için, ilk çal??mam 2010 y?l?n?n Eylül ay?na dayan?r, o gün bugündür verdi?i masumiyet hissiyle ba?r?ma bast???m modellerdendir.

Gizem Han?m sayesinde büyük boy kurabiyede çal??t???m modeli pastaya çevirdim, sevdim mi? Çoook sevdim ???

Herkese bu so?uk k?? gününde s?cac?k bir kalorifer veya sevgili diliyorum : )

?yi haftasonlar?,

Zeynep

SEVG?L?YE BUT?K PASTA

Resim Kodu: BR – 001.263

SEVG?L?YE BUT?K PASTA

Resim Kodu: BR – 001.262

BABY SHOWER BUTİK PASTA

Resim Kodu: BR – 001.246

Derin bebe?in geli?ini kutlan?rken haz?rlad???m puset temal? baby shower pastas? ?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.245

Resim Kodu: BR – 001.244

BUTİK DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.197

Twitter’dan ve ?nstagram’dan tan??ma ?ans? yakalad???m, tüm anneler için faydal? ve bilgi dolu http://www.aylinanne.com/ sitesinin sahibi Aylin Han?m’?n o?lu kocaman oldu ve 2.ya? do?um gününü kutlad? =) Bu kutlamada bana da pasta yapmak dü?tü : ) Konumuz uzay temas? oldu, Ata gezegenleri pek iyi tan?yormu? ve seviyormu? : )

Nica ya?lara Ata’c?k =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.196

Resim Kodu: BR – 001.195

Resim Kodu: BR – 001.194