MUTLU DÜKKAN SEVGİLİLER İÇİN PASTA HEDİYE EDİYOR :)

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.304

Sevgililer Günü yakla??yor ancak ben burada olmayaca??m. Haberi olmayanlar için; Per?embe günü 1 ayl???na Sydney’e e?itime gidiyorum. Gitmeden evvel bir pasta yar??mas?na kat?lma karar? ald?m, ve yar??ma için haz?rlad???m 30 ki?ilik pastay? bugün içinde bir ?ansl? ki?iye hediye edece?im. Bu ufak çekili? için kat?l?m?n?z bugün içinde olmak durumunda, çünkü kazanan ki?inin yar?n 10:30 – 16:00 saatleri aras?nda Gayrettepe / ?stanbul adresimizden pastay? kendisi teslim alabilecek.

Kat?lmak için yapman?z gerekenler altta aç?klanmaktad?r…

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.303

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.302

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.301

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

Resim Kodu: BR – 001.300

Kampanyaya kat?lmak için yapman?z gereken Mutlu Dükkan’?n Facebook sayfas?n? a?a??da belirtildi?i gibi “BE?EN” tu?una basarak takibe alman?z ve hemen ard?ndan da kampanyam?z? Facebok profilinizde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”arak onlar?n da sayfam?z? “BE?EN”melerini sa?laman?z. Sayfam?z? daha önceden “BE?EN”mi? olsan?z dahi pastam?z? halen kazanabilirsiniz, bunun için ise tek yapman?z gereken yine kampanyam?z? a?a??da belirtilen ?ekilde Facebook profilinizde arkada?lar?n?zla “PAYLA?”man?z.

Sayfam?z? nas?l “BE?EN”eceksiniz ve kampanyay? profilinizde nas?l “PAYLA?”acaks?n?z?

MUTLU DÜKKAN SEVG?L?LER ?Ç?N PASTA HED?YE ED?YOR

 

Kampanya biti? tarihi : 31 Ocak 2012 – Sal? Saat: 23.55

Pasta teslim tarihi: 01 ?ubat 2012 – Çar?amba Saat: 10.30 – 16.00

Teslimat adresi : Gayrettepe, ?stanbul ( ula??m masraflar? kazanan ki?iye aittir )

Mutlu Dükkan Facebook sayfas? : www.facebook.com/mutludukkan

Herkese bol ?anslar :)

Zeynep

KAVANOZDA FARKLI NİŞAN ŞEKERİ

KAVANOZDA FARKLI N??AN ?EKER?

Resim Kodu: BR – 001.297

Nisa ve O?uzhan çiftinin ni?an? için haz?rlad?m bu kavanozda ni?an ?ekeri tasar?m?n?. Sevdi?im 2 renk bir arada, fu?ya ve gül kurusu =)

Kavanozdaki kurabiyeleri git gide daha çok haz?rl?yorum, maalesef eskisi kadar s?k ürün foto?raflama ?ans?m olmuyor, çok h?zl? ilerliyor her?ey. Ama elimden geldi?i kadar ürünlerin foto?raflar?n? çekip payla?maya çal???yorum. Ke?ke daha s?k yazabilsem…

14 gün sonra yolcuyum, Sydney’deki kurs günlerini her iki günde bir görsellerle beraber yazmay? umuyorum. Kat?laca??m pasta kursunda neler oluyor, Sydney nas?l bir yer konulu yaz?lar olacak blogda bol bol. Daha önce Wilton e?itiminden biliyorum, kurs çok yorucu oluyor, pestil gibi oluyorsunuz her ak?am. Ama yine de kendimden yana umudum var =)

Güzel cumalar,

Zeynep

KAVANOZDA FARKLI N??AN ?EKER?

Resim Kodu: BR – 001.296

NİŞAN CUPCAKE & PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.225

Uzun zamand?r tan?d???m sevgili Feyza’n?n Ke?an’da gerçekle?en ni?an? için haz?rlad???m romantik bir cupcake & pasta kulesi ile kapat?yorum haftay?.

Sevgili Feyza ve e?ini tebrik ediyorum : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.224

Resim Kodu: BR – 001.223

Resim Kodu: BR – 001.222

Resim Kodu: BR – 001.221

Resim Kodu: BR – 001.220

İRLANDA’DA DÜĞÜN – WEDDING IN IRELAND (NAZ&LILIAN)

Resim Kodu: BR – 001.219

Bugün tam bir görsel ?ölen var : )

Sevgili Naz ?rlanda’da ya??yor, ailesi ise Ankara’da, damad?m?z ?rlanda’da ya??yor ancak frans?z, dü?ün davetleri ise ?rlanda’da gerçekle?ti. Çok ?ansl?y?m ki Naz bana bu zarif dü?ünün bir parças? olmam? sa?lad?. Daha da enteresan? dü?üne az kala davetin foto?raflar?n? çekecek olan ?rlandal? foto?raf sanatç?s? Lisa O’Dwyer beni buldu, Twitter‘dan tan??t?k, kayna?t?k.

Dü?ün sonras? Lisa bana dü?üne ait bu harika foto?raflar? gönderdi, ben de pek ço?unu elemeye k?yamayarak bloga neredeyse tamam?n? ekledim. O kada güzeller ki ! Bu sayede dü?ünde bulunmu? kadar oldum! ?rlanda’da ya??yorsan?z ve foto?rafç? ar?yorsan?z bu bu?ulu ve zarif foto?raflar?n mimar? Lisa O’Dwyer ile muhakkak tan??mal?s?n?z.

Bu süreçte en büyük ?ans?m san?r?m Naz’la beraber ortak korkular?m?z?n gerçek olmamas? ve arkada?lar? sayesinde hem cake topper’?n hem de kurabiyeli kavanozlar?n?n ?rlanda’ya kadar sa?lam ula?m?? olmas?.

Sevgili Lisa’ya foto?raflar için, Naz ve Lilian’a bana olan güvenleri için, Ankara’dan geldi?inde tan??ma f?rsat? buldu?um Naz’?n inan?lmaz zarif ve tatl? annesi Zehra Han?m’a da nezaketi için sonsuz te?ekkürler.

Mutluluklar,

Zeynep

Ps. Dü?üne dair daha bol foto?raf ve Lisa’n?n yaz?s? için t?klay?n?z

???

Naz is living in Ireland, her family in Ankara ; the groom lives in Ireland but actually he is French, the wedding took place in Ireland.  I’m so so lucky because Naz gave me the chance to be a part of her precious day.  Another interesting thing is that a few days before the wedding, Lisa O ‘Dwyer; the wedding photographer, has found me on Twitter and we became twitter pals :0)

Few weeks after the wedding day, Lisa sent me many many pictures, and I couldn’t choose between them so decided to publish almost all of them :) They are so lovely! They made me feel like I was there. If you’re living in Ireland and are looking for a good wedding or event photographer I definitely would recommend you to meet Lisa O’Dwyer for her elegant work.

In addition Naz, […and I can include myself  :).. ], were lucky to have such nice friends who carefully brought the cake topper and the wedding favors, little cookie bottles, safely to Ireland.

A special thank you to Lisa for all these lovely pictures, to Naz & Lilian for believing in me and to Naz’s mom Zehra for all her kindness.

And they lived happily ever after…

Zeynep

Ps. For more pictures and the Lisa’s blog post about the wedding please click here

Resim Kodu: BR – 001.218

Resim Kodu: BR – 001.217

Resim Kodu: BR – 001.216

Resim Kodu: BR – 001.215

Resim Kodu: BR – 001.214

Resim Kodu: BR – 001.213

Resim Kodu: BR – 001.212

Resim Kodu: BR – 001.211

Resim Kodu: BR – 001.210

Resim Kodu: BR – 001.209

Resim Kodu: BR – 001.208

Resim Kodu: BR – 001.207

Resim Kodu: BR – 001.206

DÜĞÜN CUPCAKE & PASTA KULESİ / CUPCAKE TOWER

Resim Kodu: BR – 001.202

Endüstriyel tasar?mc? olan sevgili Maral ile tan??mam?z onun beni bulmas?yla gerçekle?ti, k?sa bir ileti?im sonucunda cupcake kulesine karar verildi. Geriye kald? görü?üp detaylar? konu?mak. Görü?memize Bar?? da geldi, orijinal zevkleri olan çok tatl? bir çiftle tan??t?m. Onlar benim dilimden anl?yor, ben onlar?nkinden, sinerji yakaland?=)

Maral tasar?mc? yap?s?ndan sebep ortaya çok güzel dü?ün detaylar? ç?kartm??, gelin ve damat esprili, giyecekleri k?yafetler özel, damad?n ayakkab?lar?, ceketi, papyonu özel, gelin çok zarif bir gelinlik seçmi?. Bana kalan onlar? modellemek oldu. O kadar güzel ö?eler seçilmi? ki, modellerken hakikaten imrendim =)

Velhas?l cupcake ve pasta kulesi, üstünde de kendi modelleri e?li?inde Maral ve Bar?? evlendi : )

Güzel geçmi?, ben mutlu onlar mutlu, bu yaz? da hepimize hat?ra.

Çok te?ekkürler her ikinize de, mutluluklar ?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.201

Resim Kodu: BR – 001.200

Resim Kodu: BR – 001.203

Resim Kodu: BR – 001.199

Resim Kodu: BR – 001.198

BEKARLIĞA VEDA HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.131

Bu kavanozlar?n hikayesini anlatm?? m?yd?m size?

Benim babam THY’de yurtd??? merkez ofislerinde müdürlük yapt? y?llarca, o yüzden ben yakla??k 10 okul (belki daha fazla) ve 5-6 ülke de?i?tirdim e?itim hayat?m boyunca. Babam sayesinde pek çok büyük otele girip ç?kt?m çocukken, bu kavanozlar da 80’li y?llarda  bu otellerden toplay?p eve götürmeye bay?ld???m reçel kavanozlar?yd? o zamanlar. ?ster inan?n ister inanmay?n, o zamandan beri akl?mdad?r “ben bu kavanozlar? bir gün kullanaca??m” diye, belki de o yüzden bu kadar severek haz?rl?yorum onlar?, bu kadar severek tasarl?yorum kapaklar?n?.

Her?ey bir yana en sevdi?im yönleri de her amaca hizmet etmeleri, içlerine k?na, jelibon, anne reçeli, bal, truffle, kurabiye, badem ?ekeri akl?n?za ne gelirse s??ar =) Uzun zamand?r kavanoz postu payla?m?yorum, zira önceden yay?nlad???m modellere çok yak?n oldu?u için haz?rlad?klar?m tekrar olmas?n? istemiyorum. Ama Senan Han?m bekarl??a veda partisinde kullan?nca kavanozlar?, bir de renkler fu?ya ve siyah olunca, eksik kalmamal? dedim : )

Zeynep