DÜĞÜN KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.107

Hep c?vc?vl? dü?ün kurabiyesi gösterecek de?ilim ya =) Kendi dü?ünüm olsa aç?k ara farkla tercih edece?im modeli bir çift dü?ünleri için sipari? etti. Renkler de bizzat kendi tercihleri, ortaya tazelik hissi veren bir bütünlük ç?kt?.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.106

CUPCAKE & PASTA KULESİ / CUPCAKE TOWER

Resim Kodu: BR – 001.096

Son y?llarda yurtd???nda gitgide yükselen bir dü?ün trendi olan, sadece dü?ün pastas? yerine üstte pasta altta da misafirlere da??t?lmak üzere cupcake’lerden olu?an cupcake ve pasta kulesi olarak adland?rabilece?imiz bu sunumu haftasonu Ni?anta?? The Sofa Hotel’in ferah teras?nda gerçekle?en Gül ve Kadir’in dü?ün partisi için haz?rlad?k.

Sevgili Gül ortamda yer alan çiçeklere uygun renklerde çal??mam? istedi, ortaya birbiriyle uyumlu be? renk tonu ç?kt?. Pasta ise gözbebe?im diyebiliriz : ) Gelin ve damattan olu?an cake topper tasar?m? Etsy’de çok sevdi?im ve sipari? üzerine cake topper çal??an Japonya’daki Kikuike‘ye ait. Süslemesinde ise icing kulland?m, ilk defa icing ile sipari? üzerinde çal??mam ellerimin bolca titremesine sebep oldu :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.095

Resim Kodu: BR – 001.094

Resim Kodu: BR – 001.093

Resim Kodu: BR – 001.092

BEKARLIĞA VEDA CUPCAKE’LERİ

Resim Kodu: BR – 001.091

Bir süredir yine yoktum ortal?kta, hep söylüyorum ben san?r?m yaramaz, gezenti bir kurabiyeciyim =) Ama bu sefer geçerli mazeretim var, evlilik y?ldönümümüzdü, zira art?k bizim beyi sana cupcake, kurabiye yapay?m gibi hediyelerle kand?ram?yorum : ))) Neden acaba? : )

Konumuza dönelim, çok tatl? birisi ile tan??t?m, Gül, kendisi evleniyor bu haftasonu, ona harika ciciler yapaca??z, ama ondan önce Gül’e eski i?yerinden arkada?lar?n?n hediye etti?i bekarl??a veda cupcake’lerini payla??yorum.

?yi haftalar !

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.090

Resim Kodu: BR – 001.089

BAHAR KURABİYELERİ VE RETRO +

Resim Kodu: BR – 001.045

Yak?n zamanda bahsetti?im üzere Retro + ile birlikte Beymen ma?azalar?ndaki sunumlara eklenen kurabiye ve cupcake çal??malar?m?z devam halinde.

Retro Plus’?n bahar mevsimine uygun sunum temas? kelebekler; bu kurabiye ve cupcake’ler de bu sunumlar?n içinde yerlerini almak için tasarland?.

Zeynep

Ps. 3-15 Nisan aras? yak?nda aç?klayaca??m bir nedenden dolay? ?stanbul d???nda olaca??m, en erken 18 Nisan tarihinde iletilmek üzere sipari? kabul edebiliyorum.

Resim Kodu: BR – 001.044

Resim Kodu: BR – 001.043

Resim Kodu: BR – 001.042

SEVGİLİLER GÜNÜ KURABİYELERİ / VALENTINE’S DAY COOKIES

Resim Kodu: BR – 000.990

Yeni haz?rlad???m Sevgililer Günü kurabiyeleri iki farkl? tarzdan olu?uyor, birinci tarz klasik ve e?lenceli, ikincisi ise sevgilinize “neden onu sevdi?inizi” anlatan kurabiyeler : )

Neredeyse tüm modeller cupcake’e uygulanabilir, yani ben kurabiye de?il de cupcake istiyorum nerseniz, hay hay : )

14 ?ubat’a az kald?, belki az da olsa hediye seçmenize yard?m?m dokunur : )

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.989

GAMİ’NİN BIRAKTIĞI İZLERDEN – SÖZ CUPCAKE’LERİ

Resim Kodu: BR – 000.931

Can?m arkada??m Gamze’nin özel günü için özellikle “romantik” kelimesinin alt?n? çizmesiyle haz?rlad???m cupcake’ler bunlar. O kadar heyecanl?y?m ki onlar?n ad?na buraya yazacak en içten ve do?ru sözleri bulam?yorum.

En büyük dile?im birlikte huzur ve sevgi dolu y?llar geçirmeleri ?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.930

Resim Kodu: BR – 000.929

Resim Kodu: BR – 000.928