KURUMSAL KURABİYE : ECZACIBAŞI GİRİŞİM ENDÜSTRİYEL

Resim Kodu: BR – 001.016

Eczac?ba?? grubuna dahil Eczac?ba?? Giri?im Endüstriyel için haz?rlanan ve Antalya’ya toplant?da da??t?lmak üzere gönderilen logolu kurabiyeler.

Zeynep

KURUMSAL HEDİYE: EUREKO SİGORTA ŞANS KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.012

Sevgililer Günü dönemi karma?as? s?ras?nda yay?nlama f?rsat? yakalayamad???m çok cici bir aktiviteden bahsetmek istiyorum size. Eureko Sigorta tüm Türkiye’deki çal??anlar?na Sevgililer Günü’ne özel bir aktivite olarak fortune cookie hediye etti, ancak i?in esprisi bu de?il; 600 adet fortune cookie’nin sadece k?s?tl? bir k?sm?n?n içinden hediye olarak ak?am yeme?i ç?kmas? dü?ünülmü?. Yani bir nevi toplu çekili? : )

Eureko Sigorta ayn? zamanda sosyal sorumluluk projelerine çok de?erli destekler veriyor, bana hediye olarak gelen çantadan bunu ö?rendim. ÇATOM (Çok Amaçl? Toplum Merkezi )’da e?itim alan kad?nlar?m?z taraf?ndan Diyarbak?r’?n Çermik ilçesinde üretilmekte olan zarif el yap?m? çantalardan toplu sipari? ederek bu derin projeye katk?da bulunuyor. Daha fazla bilgi ve detay için “Buraya T?klay?n?z”.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.011

KURUMSAL KURABİYE – NIVEA TÜRKİYE

Resim Kodu: BR – 001.003

Nivea Türkiye’nin facebook sayfas? için haz?rlanan konu?ma balonu kurabiyeleri hat?r?na http://www.facebook.com/NIVEATurkiye sayfas?n? be?enip payla?maya ne dersiniz? : )))

T?klay?n?z

Zeynep : )

KURUMSAL YENİ YIL HEDİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.962

Yeni y?la daha da az kalm??ken Borusan Otomotiv’in yeni y?l partisi için haz?rlad???m sepet sepet “Yeni Y?l dilekleri” kurabiyeleri ve klasik “Yeni y?l hediye kutusu ile a?ac?” kurabiyelerinden olu?an sipari?in teslimat foto?raflar?.

Parti sonras? bana keyifle geri dönen tüm firma çal??anlar?na çok te?ekkür ediyorum :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.962

KURUMSAL YILBAŞI / YENİ YIL HEDİYESİ – AIR FRANCE – KLM – DELTA

Resim Kodu: BR – 000.955

Bir süredir ortalarda pek yokum, nedeni tekil de?il, oldukça ço?ul  :)  Hem sa?l?k i?leri hem de Mutlu Dükkan için çok önemli bir sipari?.

Yeni y?l için tasarlad???m Dilek Kurabiyeleri’ni hat?rlarsan?z, Air France – KLM – Delta grubu yeni y?lda mü?terilerine hediye edilmek üzere bu modellerden 3300 adet kurabiye sipari? edince, hemen kollar s?vand?, tasar?mlar onaylat?ld?, matbaa i?leri tamamland?, kurabiyeler haz?rland? ve teslim edildi.

Bu süreçte bana güvenen Air France – KLM – Delta grubuna ve bana ruhen ve bedenen destek olan ailem ve Fatma Han?m’c???ma çok te?ekkür ediyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.954

Resim Kodu: BR – 000.953

Resim Kodu: BR – 000.952

Ufakl?klar yuvay? terk etmeden, vedala?t?k : ))

Resim Kodu: BR – 000.952

FORTUNE COOKIES – ŞANS KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 000.904

Daha önce sevgili karde?inin do?umu için kurabiyeler haz?rlatan Dilruba Han?m, karde?i Dilara Han?m’?n yolda olan ikinci bebe?i için farkl? bir fikirle ç?kt? kar??ma. “Yapabilir misin?” dedi, “Denerim” dedim, nitekim denedim, oldu  : )

Bebek do?umlar?nda, dü?ünlerde, sözlerde yeni bir alternatif olu?turabilecek, içinden eskiden tav?anc?klar?n çekti?i gibi niyet ka??tlar? ç?kan, Çin kültüründe oldukça yer etmi? “Fortune cookie”’ler süslü halleriyle bundan böyle Mutlu Dükkan’da. Bilmeyenler için, bu kurabiyecikler yenmeden önce el yard?m?yla k?r?l?r, içindeki niyet okunur ve afiyetle hüpletilir. Tad? külaha benzer, gevrektir, ve yukar?dakiler yap?l?rken, benim taraf?mdan 12 adet mideye indirilmi?tir : ) Ancak normalde bu cookie’ler süslü de?ildir. Süs k?sm? benden sorulaca??na göre itina ile bitter, beyaz ve renkli pembe çikolata ile süsledim, Mutlu Dükkan’a yara??r hale getirdim :)

En altta da paketlenme ?eklini görebilirsiniz.

Harika haftalar,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 000.903

Resim Kodu: BR – 000.902

Resim Kodu: BR – 000.901

Resim Kodu: BR – 000.900