KURUMSAL CUPCAKE KULESİ – KLM HAVAYOLLARI & SKYTEAM

Resim Kodu: BR – 001.129

Skyteam grubuna dahil havayolu ?irketlerinden biri olan KLM Havayollar? taraf?ndan düzenlenen tekne gezisinde, cupcake kulesi bu kez kurumsal amaçla sunulmu? oldu.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.128

Resim Kodu: BR – 001.127

BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ – CUPCAKE & PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.114

Bugünkü postumda anlataca??m çok konu var, çenem de dü?ük bugün : ) Her?eyden önce bu sipari?i Barcelona tatilimizden evvel kritik ve s?k???k bir zamanda bana güvenerek veren Ay??l Han?m’a kocaman bir te?ekkür. Pek çok telefon konu?mam?zdan sonra, sipari?i kesinle?tirdik, ve ben tatile gitmeden 1 gün evvel ç?lg?nlar gibi çal??t???m için sabaha kadar bavul haz?rlamak durumunda kald?m =)

Ay??l Han?m’?n minik o?lu Deniz’in birinci ya? günü ?erefine yakla??k 80 ki?ilik bir davet verildi, bu davete pasta ve cupcake kulemle kat?ld?m. Bol bol foto?raf var ama onlara bakmaya ba?lamadan dikkatinizi foto?raflar?n alt kö?elerindeki isme çekmek istiyorum. Her zamankinden farkl? olarak Mutlu Dükkan yerine Özlem Turan yaz?yor. Bunun sebebi tüm bu foto?raflar?n do?al yetene?i ile gerçekten içimi ?s?tan foto?raflar çeken Özlem Turan’a ait olmas?. Özlem’le Ay??l Han?m sayesinde tan??t?m, hemen web sitesine ko?tum ve altta sonlara do?ru sizinle payla??yor oldu?um albümlerine vuruldum; çünkü minik detaylar?n çok anlaml? olup ki?ilerin tarzlar?n? en çok yans?tan ?eyler oldu?una inan?yorum. Ancak o s?ralar Ay??l Han?m’?n do?um gününde Özlem ile çal??aca??n? bilmiyordum, Instagram sa?olsun, ö?rendim =) Hemen Özlem’i aray?p e?er cupcake tower foto?raflar? varsa benimle payla?mas?n? rica ettim, o kadar ?eker ki beni k?rmad? : )

Muhakkak sitesini gezin, dola??n, Facebook sayfas?n? be?enin, ne kadar naif, do?al ve ferah foto?raflar çekti?ini görün, daha da önemlisi alttaki albümlerin zerafetine benim gibi kap?l?n gidin =)

En altta Özlem’in bebek çekimlerinden birine ait foto?rafla noktay? koyuyorum. Muhte?em !

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.113

Resim Kodu: BR – 001.112

Resim Kodu: BR – 001.111

Özlem Turan’?n beni heyecanlad?ran albüm kapak tasar?mlar? ;

 

 

Güzeller güzeli bebek ;

 

CUPCAKE & PASTA KULESİ / CUPCAKE TOWER

Resim Kodu: BR – 001.096

Son y?llarda yurtd???nda gitgide yükselen bir dü?ün trendi olan, sadece dü?ün pastas? yerine üstte pasta altta da misafirlere da??t?lmak üzere cupcake’lerden olu?an cupcake ve pasta kulesi olarak adland?rabilece?imiz bu sunumu haftasonu Ni?anta?? The Sofa Hotel’in ferah teras?nda gerçekle?en Gül ve Kadir’in dü?ün partisi için haz?rlad?k.

Sevgili Gül ortamda yer alan çiçeklere uygun renklerde çal??mam? istedi, ortaya birbiriyle uyumlu be? renk tonu ç?kt?. Pasta ise gözbebe?im diyebiliriz : ) Gelin ve damattan olu?an cake topper tasar?m? Etsy’de çok sevdi?im ve sipari? üzerine cake topper çal??an Japonya’daki Kikuike‘ye ait. Süslemesinde ise icing kulland?m, ilk defa icing ile sipari? üzerinde çal??mam ellerimin bolca titremesine sebep oldu :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.095

Resim Kodu: BR – 001.094

Resim Kodu: BR – 001.093

Resim Kodu: BR – 001.092