İRLANDA’DA DÜĞÜN – WEDDING IN IRELAND (NAZ&LILIAN)

Resim Kodu: BR – 001.219

Bugün tam bir görsel ?ölen var : )

Sevgili Naz ?rlanda’da ya??yor, ailesi ise Ankara’da, damad?m?z ?rlanda’da ya??yor ancak frans?z, dü?ün davetleri ise ?rlanda’da gerçekle?ti. Çok ?ansl?y?m ki Naz bana bu zarif dü?ünün bir parças? olmam? sa?lad?. Daha da enteresan? dü?üne az kala davetin foto?raflar?n? çekecek olan ?rlandal? foto?raf sanatç?s? Lisa O’Dwyer beni buldu, Twitter‘dan tan??t?k, kayna?t?k.

Dü?ün sonras? Lisa bana dü?üne ait bu harika foto?raflar? gönderdi, ben de pek ço?unu elemeye k?yamayarak bloga neredeyse tamam?n? ekledim. O kada güzeller ki ! Bu sayede dü?ünde bulunmu? kadar oldum! ?rlanda’da ya??yorsan?z ve foto?rafç? ar?yorsan?z bu bu?ulu ve zarif foto?raflar?n mimar? Lisa O’Dwyer ile muhakkak tan??mal?s?n?z.

Bu süreçte en büyük ?ans?m san?r?m Naz’la beraber ortak korkular?m?z?n gerçek olmamas? ve arkada?lar? sayesinde hem cake topper’?n hem de kurabiyeli kavanozlar?n?n ?rlanda’ya kadar sa?lam ula?m?? olmas?.

Sevgili Lisa’ya foto?raflar için, Naz ve Lilian’a bana olan güvenleri için, Ankara’dan geldi?inde tan??ma f?rsat? buldu?um Naz’?n inan?lmaz zarif ve tatl? annesi Zehra Han?m’a da nezaketi için sonsuz te?ekkürler.

Mutluluklar,

Zeynep

Ps. Dü?üne dair daha bol foto?raf ve Lisa’n?n yaz?s? için t?klay?n?z

???

Naz is living in Ireland, her family in Ankara ; the groom lives in Ireland but actually he is French, the wedding took place in Ireland.  I’m so so lucky because Naz gave me the chance to be a part of her precious day.  Another interesting thing is that a few days before the wedding, Lisa O ‘Dwyer; the wedding photographer, has found me on Twitter and we became twitter pals :0)

Few weeks after the wedding day, Lisa sent me many many pictures, and I couldn’t choose between them so decided to publish almost all of them :) They are so lovely! They made me feel like I was there. If you’re living in Ireland and are looking for a good wedding or event photographer I definitely would recommend you to meet Lisa O’Dwyer for her elegant work.

In addition Naz, […and I can include myself  :).. ], were lucky to have such nice friends who carefully brought the cake topper and the wedding favors, little cookie bottles, safely to Ireland.

A special thank you to Lisa for all these lovely pictures, to Naz & Lilian for believing in me and to Naz’s mom Zehra for all her kindness.

And they lived happily ever after…

Zeynep

Ps. For more pictures and the Lisa’s blog post about the wedding please click here

Resim Kodu: BR – 001.218

Resim Kodu: BR – 001.217

Resim Kodu: BR – 001.216

Resim Kodu: BR – 001.215

Resim Kodu: BR – 001.214

Resim Kodu: BR – 001.213

Resim Kodu: BR – 001.212

Resim Kodu: BR – 001.211

Resim Kodu: BR – 001.210

Resim Kodu: BR – 001.209

Resim Kodu: BR – 001.208

Resim Kodu: BR – 001.207

Resim Kodu: BR – 001.206

DÜĞÜN CUPCAKE & PASTA KULESİ / CUPCAKE TOWER

Resim Kodu: BR – 001.202

Endüstriyel tasar?mc? olan sevgili Maral ile tan??mam?z onun beni bulmas?yla gerçekle?ti, k?sa bir ileti?im sonucunda cupcake kulesine karar verildi. Geriye kald? görü?üp detaylar? konu?mak. Görü?memize Bar?? da geldi, orijinal zevkleri olan çok tatl? bir çiftle tan??t?m. Onlar benim dilimden anl?yor, ben onlar?nkinden, sinerji yakaland?=)

Maral tasar?mc? yap?s?ndan sebep ortaya çok güzel dü?ün detaylar? ç?kartm??, gelin ve damat esprili, giyecekleri k?yafetler özel, damad?n ayakkab?lar?, ceketi, papyonu özel, gelin çok zarif bir gelinlik seçmi?. Bana kalan onlar? modellemek oldu. O kadar güzel ö?eler seçilmi? ki, modellerken hakikaten imrendim =)

Velhas?l cupcake ve pasta kulesi, üstünde de kendi modelleri e?li?inde Maral ve Bar?? evlendi : )

Güzel geçmi?, ben mutlu onlar mutlu, bu yaz? da hepimize hat?ra.

Çok te?ekkürler her ikinize de, mutluluklar ?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.201

Resim Kodu: BR – 001.200

Resim Kodu: BR – 001.203

Resim Kodu: BR – 001.199

Resim Kodu: BR – 001.198

BABY SHOWER CUPCAKE KULESİ & KURABİYELERİ

Resim Kodu: BR – 001.192

Oldum olas? zor i?leri sevmi?imdir; beni korkutan, günlerce kafamda dönen, öyle mi böyle mi olsun derken yapamayaca??m dü?üncesi ile kalbimi s?k??t?ran, daraltan…bu tarz projeler beni hayata ba?l?yor, kendimi bir nokta ileriye götürebilmek ciddi bir ki?isel mutluluk hissi veriyor. Bir de kendimden bahsetmeyi hiç sevmem asl?nda (hep böyle derler, hakl?s?n?z), arada bir içimi dökmem laz?m ama de?il mi? : )

Gülsev Han?m’?n zarif bir mekanda gerçekle?tirdi?i baby shower partisi için haz?rland? bu masa sunumu, çubuklu kurabiyeler, cupcake’ler ve pasta hep “puset” temas?n?n etraf?nda döndü.

Bebe?imizin ismi henüz belli de?il, kavanozlar?n? haz?rlarken ö?renmeyi umuyorum ;))

?yi haftasonlar?, güne?li günler.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.193

Resim Kodu: BR – 001.191

Resim Kodu: BR – 001.190

Resim Kodu: BR – 001.189

DİŞ BUĞDAYI PASTA & CUPCAKE KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.178

Bayram dönü?ü nas?l bir düzenin içine dü?tüm ?a??rd?m, ko?turdu?um i?ler, yeti?tirmek için didindi?im sipari?ler, asla ?ikayet edemem, çarp?l?r?m =)

Bu süreçte bir sürü maile yan?t veri?im aksad?, buradan “hmm evet benimkine de yan?t gelmedi” diyenleri duyar gibiyim, kusura bakmay?n ne olur, inan?n elimden geleni yap?yorum :o)

Bu süreçte yapt???m pastalardan biri ilk pastamdan yola ç?karak Lale Han?m’?n o?lu Ba?aran için haz?rlad???m aslanl? pastal? mini cupcake kulesi oldu, foto?raftan anla??l?yor mu bilmiyorum ama pasta baya bir iri k?y?md?, tek elle ta??mam mümkün olmuyordu.

Herkese güne?li günler,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.177

Resim Kodu: BR – 001.176

Resim Kodu: BR – 001.175

3.YAŞ DOĞUM GÜNÜ CUPCAKE &PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.156

Bu foto?raflar K?smet Han?m’?n k?z? Emma Leyla için kedi ve köpek temal? olarak haz?rlad???m cupcake ve pasta kulesine ait. Normalde pek do?um günü foto?raf? payla?m?yorum ancak en sondaki foto?rafta hem Emma hem de ye?enim Dalya (sa?da) olunca, Berfin (e?imin ablas?) do?um gününden canl? yay?n yap?nca dayanamad?m =)

Nice ya?lara Emma =))

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.155

Resim Kodu: BR – 001.154

 

BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ – CUPCAKE & PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.139

Deniz Han?m’?n minik k?z? Defne 1. ya? gününü kutlarken bu güzel partiye cupcake ve pasta kulesi misafir oldu :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.138

Resim Kodu: BR – 001.137

Resim Kodu: BR – 001.136

Resim Kodu: BR – 001.135

Resim Kodu: BR – 001.134