BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ – CUPCAKE & PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.114

Bugünkü postumda anlataca??m çok konu var, çenem de dü?ük bugün : ) Her?eyden önce bu sipari?i Barcelona tatilimizden evvel kritik ve s?k???k bir zamanda bana güvenerek veren Ay??l Han?m’a kocaman bir te?ekkür. Pek çok telefon konu?mam?zdan sonra, sipari?i kesinle?tirdik, ve ben tatile gitmeden 1 gün evvel ç?lg?nlar gibi çal??t???m için sabaha kadar bavul haz?rlamak durumunda kald?m =)

Ay??l Han?m’?n minik o?lu Deniz’in birinci ya? günü ?erefine yakla??k 80 ki?ilik bir davet verildi, bu davete pasta ve cupcake kulemle kat?ld?m. Bol bol foto?raf var ama onlara bakmaya ba?lamadan dikkatinizi foto?raflar?n alt kö?elerindeki isme çekmek istiyorum. Her zamankinden farkl? olarak Mutlu Dükkan yerine Özlem Turan yaz?yor. Bunun sebebi tüm bu foto?raflar?n do?al yetene?i ile gerçekten içimi ?s?tan foto?raflar çeken Özlem Turan’a ait olmas?. Özlem’le Ay??l Han?m sayesinde tan??t?m, hemen web sitesine ko?tum ve altta sonlara do?ru sizinle payla??yor oldu?um albümlerine vuruldum; çünkü minik detaylar?n çok anlaml? olup ki?ilerin tarzlar?n? en çok yans?tan ?eyler oldu?una inan?yorum. Ancak o s?ralar Ay??l Han?m’?n do?um gününde Özlem ile çal??aca??n? bilmiyordum, Instagram sa?olsun, ö?rendim =) Hemen Özlem’i aray?p e?er cupcake tower foto?raflar? varsa benimle payla?mas?n? rica ettim, o kadar ?eker ki beni k?rmad? : )

Muhakkak sitesini gezin, dola??n, Facebook sayfas?n? be?enin, ne kadar naif, do?al ve ferah foto?raflar çekti?ini görün, daha da önemlisi alttaki albümlerin zerafetine benim gibi kap?l?n gidin =)

En altta Özlem’in bebek çekimlerinden birine ait foto?rafla noktay? koyuyorum. Muhte?em !

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.113

Resim Kodu: BR – 001.112

Resim Kodu: BR – 001.111

Özlem Turan’?n beni heyecanlad?ran albüm kapak tasar?mlar? ;

 

 

Güzeller güzeli bebek ;

 

SEN DE YORUM YAZ

*