BUTİK BİRİNCİ YAŞ DOĞUMGÜNÜ PASTASI

BUT?K B?R?NC? YA? DO?UMGÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.399

 O kadar çok foto?raf var ki yeni pastalarla alakal? yay?nlamak istedi?im ama yay?nlayamad???m, bir yerden ba?lamam gerekti. Bu pasta minik Lina’n?n birinci ya? pastas?, renkler iç aç?c? derecede pastel =)

Zeynep

BUT?K B?R?NC? YA? DO?UMGÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.398

MUTLU DÜKKAN, NTV’DE “PAZAR SOHBETİ” PROGRAMINA KONUK OLDU

Nil’in do?umundan sonra konuk oldu?um sevgili Gülay Af?ar’?n program?n? payla?mak istiyordum uzun zamand?r. Çok keyifli bir sohbet oldu, NTV’ye konuk olmaktan onur duydum. Üzerinden uzun zaman geçmi? olsa da izlemek isteyenler için videoyu yay?nl?yorum.

Zeynep

MUTLU DÜKKAN ATÖLYE VE YENİ KURSLAR

Mutlu Dükkan Kurslar? Aç?ld?

 
Uzunca bir aradan sonra merhaba !

Zannetmeyin ki ben bebekle birlikte zaman öldürdüm, arada muazzam çok ?ey oldu ! Nil Han?m’?n 8 ayl?k olmas? bir yana, do?umundan bugüne kadar yo?un ?ekilde Mutlu Dükkan’?n atölyesini bulmak, y?kmak ve yapmakla vakit geçirdik. Bu süreçte Nil 2 ayl?kken sipari? almaya ba?lad?k, ard?ndan atölyemizin s?f?rdan y?k?m ve yap?m? ile ilgilendik ve yeni atölyeye büyük emek harcay?p tamamlad?ktan sonra ta??nd?k. Ta??nmakla bitmedi, i?ler sonra ba?lad?. Yeni sisteme uyum sa?lamak, altyap?y? olu?turmak, kurslar?m?z? haz?rlamak oldukça zaman ald?. Ama ?imdi haz?r?z =)

Atölyemiz Gayrettepe’de, Florence Nightingale’e ve Sürmeli Oteline çok yak?n mesafede. ?leti?im’e t?klayarak telefon numaram?za ula?abilirsiniz. Her zamanki gibi sipari? üzerine çal???yoruz ve görü?melerimizi randevu ile planl?yoruz.

Gelelim kurslara, ?u an için 3 çe?it grup kursumuz var, uzun zamand?r beklenen keskin kö?eli pasta kursu, kurabiye kursu ve cupcake kursu. Tamam? atölyemizde; geni?, rahat ve tüm malzemelerle rahatça çal???lmas?na olanak veren, kurs çal??malar?n?n ön planda tutularak tasarland??? bir mekanda gerçekle?ecektir.

Pasta Kursu

Pasta Kursu PST101 – Yukar?da gördü?ünüz pasta kursumuzda uygulanacak modeldir, PST101 kodlu keskin kö?eli pasta kursu 8 ki?iliktir. En yak?n tarih, içerik ve rezervasyon ?artlar?na alttaki linkten ula?abilirsiniz. Yak?n zamanda tek katl? PST101 kursunu tamamlayan ö?renciler için ikinci seviye 2 katl? pasta kursumuzu da aç?yor olaca??z. Kurs tarihleri ve rezervasyon ?artlar? için t?klay?n?z

 
Cupcake Kursu

Cupcake Kursu CPK101 – Cupcake kursumuzda ki?i ba?? toplam 10 cupcake süslemekteyiz, kurs kat?l?mc? say?s? 10 ki?idir. En yak?n tarih, içerik ve rezervasyon ?artlar?na alttaki linkten ula?abilirsiniz. Kurs tarihleri ve rezervasyon ?artlar? için t?klay?n?z

 
Kurabiye Kursu

Kurabiye Kursu KRB101 – Kurabiye kursumuzda ki?i ba?? toplam 10 kurabiye süslemekteyiz, kurs kat?l?mc? say?s? 10 ki?idir. En yak?n tarih, içerik ve rezervasyon ?artlar?na alttaki linkten ula?abilirsiniz. Kurs tarihleri ve rezervasyon ?artlar? için t?klay?n?z

 
Mutlu Dükkan Atölye

Yeni atölyemizden ufak bir görüntü, atölyemiz bize çok keyif verdi, inan?yoruz ki kurslar da ferah bir ortamda keyifli geçecektir.

Mutlu haftasonlar?,

Zeynep

BUTİK DÜĞÜN PASTASI

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.392

Bu pasta sevgili I??l’?n bana gelip “ben bu pastan?n ayn?s?n? dü?ünümde istiyorum” diyerek, bu pastan?n bir görseli elinde bana ula?mas? ile ortaya ç?kt?. Evirdim, çevirdim foto?raf? evde, dü?ündüm ta??nd?m yapabilir miyim diye. Yanl?? anla??lmas?n pastan?n tamam? gerçek de?il, bir k?sm? maket bir k?sm? gerçek. I??l’?n bana verdi?i görselde herhangi bir boyut yoktu, boyutland?rmay? kafam?zdan yapt?k, biraz kallavi yapm???z =)

S?rf en alt kat? kaplamaya 6 kg’yu a?k?n hamur gitti, pembe detay bile yakla??k 3 kg !  ?eker hamuru ile u?ra?anlar bu miktarda bir hamuru karman?n, renklendirmenin ve açman?n ne demek oldu?unu bilir =) Üstelik bunu pastay? do?umuma yakla??k 1 ay kala haz?rlad?m. Sipari?i yaparken bazen kendi akl?ma ?a?t?m, zira önümde “kocaman” bir Nil Han?m’la bu pastay? süslemeye çal??t?m. O araki ç?lg?n yo?unlukla bir de b?rakm???m son güne! Gecenin bir saatinde tamamland? pastam?z. Haz?rlamak yetmiyor, koskocaman pastay? Çubuklu 29’a ta??mam?z gerekti, inan?n o da kolay olmad? zira 2 ki?inin ta??yamayaca?? kadar a??rd?. Sonuç itibariyle güzel güzel teslimat? yapt?k, ben mutlu, sonuç iyi, I??l mutlu.

?imdi o anlar? hamilelikte ya?ad???m tatl? bir ç?lg?nl?k olarak hat?rl?yorum.

Pasta modeli anonim, kime ait ilk kim yapm?? bilemiyorum, ben I??l’?n internetten buldu?u görsel üzerinden ilerledim. Sonradan anlad?m ki oldukça me?hur bir modelmi?, zira bir süre sonra Ni?anta??’nda ünlü bir markan?n vitrininde maketi yer ald?. Bulldog’lar ise benim kendi kendime modellemeye cesaret edemedi?im bir hayvan türü oldu?u için, Etsy’de yer alan ThePinkKoala dükkan?ndan al?nt?d?r, ayn?lar?n? çal??t?m.

Sevgili I??l’a dü?ün foto?raflar?n? yay?nlamama izin verdi?i için te?ekkürler ?

Zeynep

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.391

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.390

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.389

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.388

MUTLU YILLAR !

 

Mutlu Dükkan ailesi = Zeynep, Can ve Nil Yümlü size yeni y?lda keyif, sa?l?k, yenilikler ve ne?e diler =)

Zeynep

BİR MİNİK KIZ DÜNYAYA GELİR…

 

Ve bizim k?z do?du =)

Ne zamand?r ortalarda olmamam?n hakl? sebebi bundan 1 ay 5 gün evvel dünyaya geldi : )

Akl?m Nil Han?m’dayken post yazmak bile zor oluyormus, ?u anda onu farkettim.

Nil Han?m’?n do?al yollarla do?mas?n? beklerken, çok sevgili doktorum Kübra Taman da bu konuda elinden geleni yaparken, bizimki çok çal??an bir annenin karn?nda olman?n gazab?na u?ray?p kordonu boynuna üç kez dolay?nca sezaryenle do?um yapabildik. Ne yapal?m? Ancak her?ey iyi geli?ti, Nil Han?m 40 haftal?k sa?l?kl? ve sevimli bir bebek olarak dünyaya geldi ve o gün bu gündür babas?n? ve beni ba??na mum gibi dikmi? durumda =)

??lere yakla??k 2 ayd?r ara vermi? durumday?m. ?ster istemez Nil Han?m’dan kalan vakitlerde sadece dinlenebildim. Ancak ufak ufak, minik minik yeniden ucundan tutmaya ba?layaca??m. Bu süreçte yan?tlayamad???m yüzlerce telefon, gecikti?im pek çok mail oldu, fark?nday?m, affola.

Buradan tekrardan “baby shower”‘?m?z? süsleyen Yap Yap??t?r’a ve en önemlisi bebe?imizin do?um öncesinden, do?umuna, sonras?ndaki Dü? Taneleri çekimine kadar tamam?n? büyük keyifle çeken sevgili Özlem Turan’a çok te?ekkür ederim. Yukar?daki foto?raf her annenin “bence” kaç?rmamas? gereken, bebe?inin sadece ilk 10 gününde gerçekle?tirilebilen Dü? Taneleri çekimine ait. Te?ekkürler Özlem, gelecekte bize geçmi?i bu kadar güzel ve özel pozlarla hat?rlataca??n için…

Zeynep (+Nil)