BİR ELMANIN BABY SHOWER PARTİSİ

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.385

Çok uzun zamand?r bloguma yazm?yorum, ama inan?n hakl? sebebim var, birincisi çok yo?un çal???yorum, ikincisi hamile olmama ra?men çok yo?un çal???yorum =)

Beni sosyal medyadan ( ?nstagram, Twitter) takip eden pek çok ki?i durumu biliyor ama eminim bilmeyen bir o kadar daha izleyicim vard?r. Bugüne kadar neden yazmad?m diye dü?ündü?ümde, bilmem, yan?t?n? bulmakta zorlan?yorum, yo?unluk san?r?m =) ?u anda hamileli?imin 36. haftas?nday?m, yani bizim k?z do?du do?acak.

Kendisine; yak?n zamanda pek ama pek çok dostumun kat?ld??? bir baby shower düzenledik. Bu kadar ara verdikten sonra ilk yazmam gereken postun bu oldu?una karar verdim, zaten pek dolmu?um uzun uzun yazmaya niyetim var :)

14 Ekim’de Otto Bloom’da yapt???m?z baby shower partisinin temas? k?rm?z? ve ye?il elmayd?, ben asl?nda ürünleri haz?rlayan taraf olarak kendi baby shower’?m? haz?rlanma fikrine pek yabanc?, pek so?uktum; sonra bir de bakt?m motive olmu?um ve Amerika seyahatimde balonlar almaya ba?lam???m. Derken gel zaman git zaman daha da ?s?nd?m, ama bunun ba? sebebi o gün bütün göremedi?im dostlar?m? görecek olma fikriydi, nitekim öyle oldu. Sa?olsun herkes ama herkes yan?mdayd?, hayat?m boyunca geçirdi?im en güzel günlerdendi, herkese buradan sonsuz te?ekkür !

“Neden elma?” dedi?inizi duyar gibiyim :) Bundan 2 sene evvel bebe?im olma fikrine bile pek uzakken, içimden dedim ki, “bir gün kendi bebek partim için bir?ey yapacak olursam, temay? basit tutaca??m” ve ayn? gün basit nedir diye dü?ündü?ümde akl?ma “elma” geldi =) O gün bugündür fikrim de?i?medi. Sonuç foto?raflarda : )

Bu partiyi haz?rlad???m yiyecek ve tatl?lardan ziyade as?l en güzel yapan; kendilerine “te?ekkür” ve “minnet” kelimelerinin zay?f kalaca?? Yap Yap??t?r ekibi yani Merve Özbudun ve Esra Madran’d?r. Foto?raflarda görece?iniz o harika süslemeri, banner’?, ponponlar?, ka??ttan 1001 güzelli?i ve an? a?ac?n? kendileri haz?rlad? ve partimin organizatörü oldular. Süslemeyi; brunch ba?lamadan evvel erkenden v?z?r v?z?r muazzam bir titizlik ve özenle tamamlad?lar, bitti?inde “Aman Allah’?m, bu benim k?z?m?n partisi mi??” dü?üncesiyle gözlerime inanam?yordum. Sevgili Esra, sevgili Merve, bu güzel günümü Alice Harikalar Diyar?’na çevirdi?iniz için size çok te?ekkür ederim.

Mekan çok harikayd?, bu güzelliklerin hakk?n? vermemize imkan tan?yan yüksek tavan? ve apayd?nl?k salonu her?eyi daha da güzelle?tirdi. En önemlisi ?ans?ma sahip olduklar? o k?rm?z? masa o günlük benim oldu, elma fikriyle bütünle?ti.

Böyleyken böyle :) Velhas?l yak?nda do?um var :)

Tekrar yaz?ncaya kadar, ho?çakal?n.

Zeynep

 BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.384

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.383

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.382

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.381 (Merve ve Esra)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.380

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.379

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.378 (ben)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.377 (Can Yümlü ve ben)

ROMANTİK BİRİNCİ YAŞ GÜNÜ CUPCAKE & PASTA KULESİ

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.375

Minik Ceylin’in birinci do?um gününde temam?z pembe, krem tonlar? ve ku? oldu. Bundan sonras?n? tamamlamak bana dü?tü =)

Muazzam sevdim “vintage” havas? olan ku?lu cupcake kulesini. Pasta Ankara’ya gitti, cupcake’ler ise Silivri’ye. Çok s?k ald???m bir soru, “?ehir d???na pasta gönderiyor musunuz?”, yan?t? ise maalesef pasta çok hassas bir ürün oldu?u için ?ehir d???na gönderemiyorum. Ancak pastan?n sahibesi araba ile giderken beraberinde ta??yabiliyor zira pastalar yola dayan?kl?. Pasta olmasa da di?er ?ehirlere gönderilebilen pek çok ürün var, örne?in kurabiyeler, cupcake’ler ve minik kavanozlar gibi…

Bu ?irin ku? temas? vesilesiyle herkesin bayram?n? en içten ve mutlu dileklerimle kutlar?m, ailenizle birlikte geçirece?iniz keyifli bir bayram olsun.

Zeynep

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.374

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.373

ROMANT?K B?R?NC? YA? GÜNÜ CUPCAKE VE PASTA KULES?

Resim Kodu: BR – 001.372

OLİVER MAYMUN PASTASI

BABY TV OL?VER MAYMUN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.371

Baby TV’nin karakterlerinden birisiymi? maymun Oliver, ben tabii bu pasta ile birlikte ö?rendim =)

Benden bir ünlü karakter çal??mas? istenildi?inde muhakkak önce yap?labilirli?ine bak?yorum, gerçe?ine benzeyecek türden bir karakter olup olmad???n?n karar?n? veriyorum ve ona göre sipari?i kabul ediyorum. Oliver da sevimli ve uygulanabilir bulduklar?mdan birisiydi.

Efe Bars ilk ya??n? kutlarken sevdi?i figürler aras?nda karga, köpek, araba da olunca onlar? da cupcake’lere yerle?tirdik. Biraz sirk vari olmas? için de k?rm?z? beyaz ?erit uygulad?m =)

?yi haftalar,

Zeynep

BABY TV OL?VER MAYMUN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.370

KURABİYE KURSU – EYLÜL 2012 TARİHLERİ

Kurabiye Kursu

 

2012 y?l? Eylül ay?nda gerçekle?tirece?imiz kurslar?n tarihleri belli oldu, kat?lmay? arzu edenlerin benimle irtibata geçmesini rica ediyorum : ) info@mutludukkan.com

Kurs Tarihleri:
? 05 Eylül 2012 – Çar?amba
? 15 Eylül 2012 – Cumartesi
? 16 Eylül 2012 – Pazar
? 18 Eylül 2012 – Sal?

Kat?l?mc? Say?s?: 4 ki?i
Kurs Süresi: 1 gün ( 10.30 – 16.30 )
Kurs Adresi: Gayrettepe, ?i?li, ?stanbul

Detayl? bilgi için kurs linkimizi ziyaret edebilirsiniz: https://blog.mutludukkan.com/index.php/kurs/

Zeynep

BUTİK DOĞUM GÜNÜ PASTASI

BUT?K DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.369

Bugünkü pasta çok uzun zaman önce haz?rlad???m, yay?nlamay? çok istedi?im, ama nedense yay?nlamak için üzerinden neredeyse 1 y?l geçen bir pasta. Bir de karakter sar???n olsayd?, buyrun ben ! Do?um günü sahibesi hamur ve mutfak sever birisi gördü?ünüz gibi =) Pastan?n heryeri pasta börek çörek : ))

Zeynep

BUT?K DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.368

BUT?K DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.367

BUT?K DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.366

ŞAKAYIK BUKETLİ DOĞUM GÜNÜ PASTASI

?AKAYIK BUKETL? DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.365

www.organikanne.com gibi dopdolu, faydal? ve organik içerikli bir sitenin sahibi sevgili Deniz için haz?rlad???m somon rengi “romantik pasta” el yap?m? ?akay?k ve ortanca buketiyle süslendi. Çok uzun zamand?r ?ekerden yap?lma ?akay?k ve çiçeklere a??k olan ben, günlerce süren sakin ama zorlu bir çal??man?n sonucunda ortaya ç?kan pastay? favorilerimden birisi ilan ettim =)

Pastay? 20 ki?ilik bir pastaya k?yasla, ??k olmas? için daha yüksek haz?rlad?k ve 25 ki?ilik bir porsiyona ula?t?rd?k. Deniz ne istedi?ini çok iyi bildi?i için ben de kendisini iyi anlad???m için mutlu bir sonla bitti do?um günü pastam?z.

Nice nice nice çiçekli, bahar dolu pasta ve ya?lara sevgili Dilek.

Zeynep

?AKAYIK BUKETL? DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.364

?AKAYIK BUKETL? DO?UM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.363