BİRİNCİ DOĞUM GÜNÜ CUPCAKE & PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.256

Sevgili Ayla Han?m’?n minik k?z? için haz?rlad???m pasta ve cupcake kulesi Alya Necla’n?n giyece?i ?irin k?yafet üzerinden tasarland?. Renkler, minik periler hepsi k?yafetle ayn? tarzda ve havada haz?rland?. Ancak en sevdi?im k?sm? bu tarz kutlamalarda büyük veya küçük karde?lerin de unutulmamas?, kutlamada onlara da yer verilmesi. Burada da durum bu oldu ve Alya’n?n abisine hemen yan?nda yer verdik =)

Nice sa?l?kl?, huzurlu, peri tozlu ya?lara =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.255

Resim Kodu: BR – 001.254

Resim Kodu: BR – 001.253

BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ CUPCAKE & PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.241

Minik Da?han’?n birinci ya? do?um gününde haz?rlad???m pasta ve cupcake’ler ile size güzel bir hafta diliyorum ?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.240

Resim Kodu: BR – 001.239

Resim Kodu: BR – 001.238

SPONGEBOB SQUAREPANTS PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.237

Bakt?m da kurs postu hariç yazmayal? 15 gün olmu?, inanam?yorum. Ha bugün ha yar?n yazaca??m derken, bayramda döktürürüm diye dü?ünürken yazamam???m i?te. Ne fena…Uzun laf?n k?sas?, 15 günün ?erefine foto?raf klasörleri aras?nda gezindikten sonra Spongebob pastas?n? payla?maya karar verdim, her ünlü karakter yaz?mda da belirtti?im üzere, bu tarz ünlü karakterleri çal??madan ve sipari? olarak kabul etmeden evvel k?rk kere dü?ünüyorum. Gerçe?ine benzetmek benim için çok önemli…Spongebob bitince önce be?enmedim, sonra her gün bir sürü çal??ma foto?raf?m? payla?t???m Instagram dostlar?m harika yorumlar?n? yazd?kça, rahatlad?m =)

Bu arada iphone sahiplerine sesleniyorum, Instagram’? çok çok tavsiye ederim, ancak dikkat, bariz ba??ml?l?k yap?yor =) Mutlu Dükkan yani bana ait canl? canl? geli?meler için t?klay?n?z .

Derin’e nice ya?lar ve herkese mutlu günler diliyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.236

Resim Kodu: BR – 001.235

Resim Kodu: BR – 001.234

BUTİK DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.233

Sevgili Ay?egül Han?m’?n büyük o?lunun do?um gününde iki karde?in de yer ald??? bir pastada karar k?ld?k. Karde? sevgisinin s?cakl???n? aktarmak istedim, zira abimle geçirdi?imiz çocukluk günlerimizi çok özlüyorum.

Maalesef çok seyrek post yay?nlayabiliyorum, blogumu ihmal ediyormu?um hissi büyük vicdan azab? duymama neden oluyor =/ Bayramda hafif dinlenirken bol bol post döktürmeyi planl?yorum, o zaman da sizler me?gul olup okumazs?n?z diye korkuyorum =) Bilemiyorum, kafam çok kar???k : )))

Velhas?l, o pasta senin, bu kurabiye benim hayat ak?p geçiyor, çok güzel planlar?m var 2012 için, ?imdilik sürpriz olarak kals?n istiyorum ama gözleriniz çok e?lenecek ve Mutlu Dükkan için bir dönüm noktas? olacak diyebilirim =) Evet, ipucu pintili?i yap?yorum :))

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.232

BUTİK DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.231

Nesli’ci?imin minik ye?eni için haz?rlad?m bu pastay?, Leyla dondurmay? çok seviyor, o yüzden pastan?n dört bir yan? dondurmalarla dolu =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.230

Resim Kodu: BR – 001.229

BUTİK DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.197

Twitter’dan ve ?nstagram’dan tan??ma ?ans? yakalad???m, tüm anneler için faydal? ve bilgi dolu http://www.aylinanne.com/ sitesinin sahibi Aylin Han?m’?n o?lu kocaman oldu ve 2.ya? do?um gününü kutlad? =) Bu kutlamada bana da pasta yapmak dü?tü : ) Konumuz uzay temas? oldu, Ata gezegenleri pek iyi tan?yormu? ve seviyormu? : )

Nica ya?lara Ata’c?k =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.196

Resim Kodu: BR – 001.195

Resim Kodu: BR – 001.194