EN BÜYÜK BABA BİZİM BABA, YAŞASIN MİTO :)

Öncelikle tüm ama tüm babalar?n babalar gününü kutluyorum. Benim için yar?n buruk bir gün çünkü can?m babam? 2006 y?l?nda kötü bir hastal?ktan ötürü kaybettim. Onun yeri asla dolmaz, bu bir gerçek, ancak çok ?ansl?y?m ki e?imin babas?n? en az kendi babam kadar sevip kendisine de?er veriyorum. Kendisi çok k?ymetli ve önemli benim için. Onu mutlu etmek için, kendim, e?im ve ablas?n?n ailesi ad?na kocaman bir kurabiye haz?rlad?m. Asl?nda tekil konu?mak yanl??, e?im Can da çok çok yard?m etti bana, mesela görmü? oldu?unuz bütün harfleri Can haz?rlad?, kurabiyenin pi?irimesinden süsleme a?amas?n?n bitmesine kadar hep benimleydi :) Ortaya çok pozitif bir kurabiye ç?kt?, bay?ld?k :) Ölçüleri yakla??k 25×15 cm civar?nda, kocaman bir?ey oldu =)

Herkese yar?n babalar?yla, mutlu, huzurlu, umut dolu bir kutlama diliyorum…Sevgiler.

Resim Kodu: BR – 000.399

DOĞUM GÜNÜ KURABİYELERİ…

Bugünün konusu Bolu’ya gönderilen ve Ay?em han?m?n do?um gününü kutlamak amaçl? haz?rlanan kurabiyeler. Haz?rlarken çok keyif ald?m desem ? =)

Resim Kodu: BR – 000.398

Resim Kodu: BR – 000.397

Resim Kodu: BR – 000.396

Resim Kodu: BR – 000.395

Resim Kodu: BR – 000.394

CAM BONCUK KURSUNDAN KURABİYE SİPARİŞİNE :)

Bütün yak?n çevrem bilir, ben her türlü el i?ine çok merakl?y?md?r. El i?i derken, skala çok geni? :) Türk i?i (kasnak), ya?l? boya, sulu boya, tak? yap?m?…küçüklü?ümden saymaya ba?larsak, upuzun bir liste ç?kar.

Bunlardan biri de uzun süre beni cezbeden ve 3 kur kursa gitmi? oldu?um cam boncuk yap?m?(Lampworking). Kurshuni Cam Atölyesi’nin organize etti?i bu kurslarda tan??t???m birisi de Berna’yd?. Kursa gittikçe sohbet eder, çok keyif al?rd?k. Sonra benim kurs bitti, Berna’n?nki de…Geçen sene cam boncuk çal??acak atölye ararken, güzel bir yer buldum. Çal??mak için randevu ald?m, bir gittim, kar??mda Berna! Me?ersem evinde atölyesini kurmu?, cam tak? yap?m?na ba?lam?? =)

Berna’n?n muazzam cam çal??malar?na ve yapt??? harika tak?lara http://www.kathre.com adresinden ula?abilirsiniz…

Sonra çal??malar, facebook derken bir daha kopmad?k k?sacas?. Kendisi benim merak sald???m kurabiyeleri görünce, hemencecik arkada??n?n yeni do?an bebe?i Berra için sipari? verdi :)

Resim Kodu: BR – 000.393

Resim Kodu: BR – 000.392

Resim Kodu: BR – 000.391

Resim Kodu: BR – 000.390

Resim Kodu: BR – 000.389

DOĞUM KURABİYELERİ ANKARA’YA GİDİYOR

Bugün sabah foto?raflanan kurabiyeler, planlanandan 3 gün önce do?an ve benim gibi Ankara’l? Defne’ ye gidiyor =)

Resim Kodu: BR – 000.388

Resim Kodu: BR – 000.387

BİRİNCİ YAŞ GÜNÜ KURABİYE VE CUPCAKE’LERİ

Evet, inan?lmaz ama ben de art?k sipari?lerimi payla??yorum. Bu benim için büyük heyecan, çünkü her bir sipari?im çok çok de?erli benim için.

Deniz ile Irmak bugün 1. ya?lar?n? doldurdular, onlara do?um günleri için renklerine yaparken bay?ld???m mor, ye?il ve pembeli kurabiyeler ve cupcake’ler haz?rlad?m. Umuyorum be?enmi?lerdir.

Yeni bir hafta ba?l?yor, pazar yine bitti, herkese mutlu bir hafta olsun ?imdiden :)

Resim Kodu: BR – 000.385

Resim Kodu: BR – 000.384

Resim Kodu: BR – 000.383

KADIKÖY TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ PASTA YARIŞMASI CUPCAKE’LERİ

Can?m annem; toplumumuza, kad?nlar?m?za, gençlerimize, ö?rencilere pek çok faydal? faaliyetler düzenleyen, okullar açan, ilkokullarda kütüphaneler kuran, üniversite ö?rencilerine burslar sa?layan ve saymakla bitmeyecek daha nice de?erli projeler üreten Türk Kad?nlar Birli?i’nin Kad?köy ?ubesi’ne üye. Bu de?erli dernek cumartesi Selamiçe?me park?nda düzenlenen mini bir pasta yar??mas? düzenledi. Buradaki en önemli amaç üyelere moral olmas? oldu?u gibi, bu yap?lan de?erli lezzetleri jüri taraf?ndan oylad?ktan sonra kermese kat?lanlara satmak ve bundan ö?renci okutmak için gelir elde etmek. Ben bu sene ilk defa kat?lmak ve üyelere bu yönde destek vermek istedim.

Sizler de benim gibi maddi manevi destek vermek isterseniz, öncelikle derne?in sitesini ziyaret edebilir http://www.tkbkadikoy.org/, her türlü bilgi için de 0 216 414 86 16’dan gönüllülere ula?abilirsiniz.

Konumuz pasta olunca, ilk defa cupcake olay?na girmi? bulundum. Yaln?z ne yalan söyliyeyim, lezzetler harika oldu. Mine’nin bana hediye etmi? oldu?u cupcake tarifini kulland?m, ?eker kremas? ile kaplamadan önce ise keklerin üzerini bitter çikolata ile haz?rlanm?? inan?lmaz, (miam! miam!) ç?lg?n iç geçirici ganaj kaplad?m. Bu evde haz?rlanan ganaj ne de lezzetli oluyormu? :))

Bu arada yar??mada jürinin oylar?yla birinci oldum :)

Resim Kodu: BR – 000.382

Resim Kodu: BR – 000.381

Resim Kodu: BR – 000.380