DİŞ BUĞDAYI PASTA & CUPCAKE KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.178

Bayram dönü?ü nas?l bir düzenin içine dü?tüm ?a??rd?m, ko?turdu?um i?ler, yeti?tirmek için didindi?im sipari?ler, asla ?ikayet edemem, çarp?l?r?m =)

Bu süreçte bir sürü maile yan?t veri?im aksad?, buradan “hmm evet benimkine de yan?t gelmedi” diyenleri duyar gibiyim, kusura bakmay?n ne olur, inan?n elimden geleni yap?yorum :o)

Bu süreçte yapt???m pastalardan biri ilk pastamdan yola ç?karak Lale Han?m’?n o?lu Ba?aran için haz?rlad???m aslanl? pastal? mini cupcake kulesi oldu, foto?raftan anla??l?yor mu bilmiyorum ama pasta baya bir iri k?y?md?, tek elle ta??mam mümkün olmuyordu.

Herkese güne?li günler,

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.177

Resim Kodu: BR – 001.176

Resim Kodu: BR – 001.175

3.YAŞ DOĞUM GÜNÜ CUPCAKE &PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.156

Bu foto?raflar K?smet Han?m’?n k?z? Emma Leyla için kedi ve köpek temal? olarak haz?rlad???m cupcake ve pasta kulesine ait. Normalde pek do?um günü foto?raf? payla?m?yorum ancak en sondaki foto?rafta hem Emma hem de ye?enim Dalya (sa?da) olunca, Berfin (e?imin ablas?) do?um gününden canl? yay?n yap?nca dayanamad?m =)

Nice ya?lara Emma =))

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.155

Resim Kodu: BR – 001.154

 

KİŞİYE ÖZEL PASTA

Resim Kodu: BR – 001.146

Pasta yapmaya ba?layal? pek bir mutluyum =) Yeni ?eyler beni çok heyecanland?r?yor.

Bu pasta da Tu?çe Han?m taraf?ndan e?inin do?um günü için sipari? etti?i pasta. Klasik bir Mutlu Dükkan konsepti olarak ki?inin sevdi?i ve de?er verdi?i figürlerle süslü, bu yüzden “Ki?iye Özel” temal?. Bir pastaya “bu tema yak???r m??” diye tereddütlerim vard?, malum pastalar?n sade olmas?n? istiyorum =) Pastan?n üstüne katmanlarla farkl? bir hava vererek ve çevresindeki renklerle sanki sadelik korundu gibi?

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.145

BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ – CUPCAKE & PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.139

Deniz Han?m’?n minik k?z? Defne 1. ya? gününü kutlarken bu güzel partiye cupcake ve pasta kulesi misafir oldu :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.138

Resim Kodu: BR – 001.137

Resim Kodu: BR – 001.136

Resim Kodu: BR – 001.135

Resim Kodu: BR – 001.134 

BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ – CUPCAKE & PASTA KULESİ

Resim Kodu: BR – 001.114

Bugünkü postumda anlataca??m çok konu var, çenem de dü?ük bugün : ) Her?eyden önce bu sipari?i Barcelona tatilimizden evvel kritik ve s?k???k bir zamanda bana güvenerek veren Ay??l Han?m’a kocaman bir te?ekkür. Pek çok telefon konu?mam?zdan sonra, sipari?i kesinle?tirdik, ve ben tatile gitmeden 1 gün evvel ç?lg?nlar gibi çal??t???m için sabaha kadar bavul haz?rlamak durumunda kald?m =)

Ay??l Han?m’?n minik o?lu Deniz’in birinci ya? günü ?erefine yakla??k 80 ki?ilik bir davet verildi, bu davete pasta ve cupcake kulemle kat?ld?m. Bol bol foto?raf var ama onlara bakmaya ba?lamadan dikkatinizi foto?raflar?n alt kö?elerindeki isme çekmek istiyorum. Her zamankinden farkl? olarak Mutlu Dükkan yerine Özlem Turan yaz?yor. Bunun sebebi tüm bu foto?raflar?n do?al yetene?i ile gerçekten içimi ?s?tan foto?raflar çeken Özlem Turan’a ait olmas?. Özlem’le Ay??l Han?m sayesinde tan??t?m, hemen web sitesine ko?tum ve altta sonlara do?ru sizinle payla??yor oldu?um albümlerine vuruldum; çünkü minik detaylar?n çok anlaml? olup ki?ilerin tarzlar?n? en çok yans?tan ?eyler oldu?una inan?yorum. Ancak o s?ralar Ay??l Han?m’?n do?um gününde Özlem ile çal??aca??n? bilmiyordum, Instagram sa?olsun, ö?rendim =) Hemen Özlem’i aray?p e?er cupcake tower foto?raflar? varsa benimle payla?mas?n? rica ettim, o kadar ?eker ki beni k?rmad? : )

Muhakkak sitesini gezin, dola??n, Facebook sayfas?n? be?enin, ne kadar naif, do?al ve ferah foto?raflar çekti?ini görün, daha da önemlisi alttaki albümlerin zerafetine benim gibi kap?l?n gidin =)

En altta Özlem’in bebek çekimlerinden birine ait foto?rafla noktay? koyuyorum. Muhte?em !

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.113

Resim Kodu: BR – 001.112

Resim Kodu: BR – 001.111

Özlem Turan’?n beni heyecanlad?ran albüm kapak tasar?mlar? ;

 

 

Güzeller güzeli bebek ;

 

MUTLU DÜKKAN’IN İLK PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.085

Sonunda ! Sonunda, ilk pastam? yapt?m ! Bu post hakk?nda üç sayfa yazabilirim, çünkü üzerinde çok ciddi kafa patlatt???m bir süreçten bahsediyoruz =)

Beni yakinen tan?yanlar bilir ki, benim gözümde büyüttü?üm, üzerinde çok dü?ündü?üm için zorla?an baz? projelerim vard?r. Pasta kesinlikle onlardan biri ! Çok üzerine titredim, çok okudum, çok inceledim, çooook bekledim ve sonunda kendim için zor olan? ba?ard?m ve ilk pastam? yapt?m. Oh !

Bunca zamand?r biriktirdi?im zevkimi, bilgi birikimimi bu pastada çal??t?m. ?lk pastam neye benzesin diye yine çok dü?ündüm =)) Karar?m Hollanda’da çok me?hur olan Wendy Schlagwein’in çocuk tiplemelerinden çal??mak oldu. Aslan kostümü giymi? olan bu çocu?a gördü?üm anda vurulmu?tum. Kendisi okudu?unda anlamayacak olsa da verdi?i ilham için çok te?ekkürler =)

Pastada çok ama çok önemsedi?im bir konu pek çok ki?inin belki üzerinde durmayaca?? ama benim önceli?im olan keskin kö?elerdi. Nedendir bilmem pastay? daha ??k gösterdi?ine inan?yorum.Tekni?imi bu konuda geli?tirdim, yapt?m, mutluyum =)

Pasta ile alakal? belli tak?nt?lar?m var, sizin de yard?m?n?zla çal??malar?mda bu yönde ilerlemeye özen gösterece?im : )

? Sade bir tasar?ma sahip olmalar?, tercihen tek maksimum iki sevimli figür.

? Yuvarlak pasta taban? olmas?

? Keskin kö?elere sahip olmas?

? Gayrettepe adresimizden bizzat teslim al?nmas?

? Sipari? için minimum 1 hafta süre verilmesi. Dönemsel olarak bu süre uzayabilir.

Sorular?n?z için : info@mutludukkan.com

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.084

Resim Kodu: BR – 001.083

Resim Kodu: BR – 001.082