KAVANOZDA BEBEK KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.161

Sevgili Selin ile ablas?n?n do?umu için aylar önceden konu?tuk, cupcake’ler, kurabiyeler ve kurabiyeli kavanozlarda anla?t?k. Foto?raflama ?ans?m olan kavanozlar? payla??yorum. Ke?ke di?erlerini de çekip bütünü gösterebilseydim :/

Can Efe do?du, do?umu çok sevdi?im sevgili Çiseren foto?raflad?. ?lk f?rsatta Çiseren’i güzel çal??malar?yla size tan?taca??m.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.160

KAVANOZDA BEBEK KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.149

2010 y?l?n?n ba?lar?nda daha pek çok sipari?ime model olan bu linkteki do?um kurabiyelerini haz?rlam?? oldu?um sevgili Neval Han?m’?n Efe’den sonra ikinci mini?i Ege dünyaya geldi, Ege için bu kez kurabiyeli kavanoz haz?rlad?m ve daha önceki filli modele benzer penguenli modelde karar k?ld?k =)

Ho?geldin Ege’cik :)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.148

KAVANOZDA BEBEK ŞEKERİ

Resim Kodu: BR – 001.144

Pemra Han?m’la uzun konu?malar ve farkl? tasar?mlar sonucunda Alp bebek için bu kavanoz tasar?m?nda karar k?ld?k, filin u?ur getirdi?ine inanmak güzel geldi =)

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.143

BEKARLIĞA VEDA HEDİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.131

Bu kavanozlar?n hikayesini anlatm?? m?yd?m size?

Benim babam THY’de yurtd??? merkez ofislerinde müdürlük yapt? y?llarca, o yüzden ben yakla??k 10 okul (belki daha fazla) ve 5-6 ülke de?i?tirdim e?itim hayat?m boyunca. Babam sayesinde pek çok büyük otele girip ç?kt?m çocukken, bu kavanozlar da 80’li y?llarda  bu otellerden toplay?p eve götürmeye bay?ld???m reçel kavanozlar?yd? o zamanlar. ?ster inan?n ister inanmay?n, o zamandan beri akl?mdad?r “ben bu kavanozlar? bir gün kullanaca??m” diye, belki de o yüzden bu kadar severek haz?rl?yorum onlar?, bu kadar severek tasarl?yorum kapaklar?n?.

Her?ey bir yana en sevdi?im yönleri de her amaca hizmet etmeleri, içlerine k?na, jelibon, anne reçeli, bal, truffle, kurabiye, badem ?ekeri akl?n?za ne gelirse s??ar =) Uzun zamand?r kavanoz postu payla?m?yorum, zira önceden yay?nlad???m modellere çok yak?n oldu?u için haz?rlad?klar?m tekrar olmas?n? istemiyorum. Ama Senan Han?m bekarl??a veda partisinde kullan?nca kavanozlar?, bir de renkler fu?ya ve siyah olunca, eksik kalmamal? dedim : )

Zeynep

BEBEK ŞEKERLERİ VE HASTANE ODASI SÜSLERİ

Resim Kodu: BR – 001.061

Tuba Han?m do?mak üzere olan minik k?z? Defne için farkl? ?eyler dü?ünmü?tü, en ba?ta benim yapt???m kavanozlar? be?enmi? ve bu kavanozlarda kendisinin buldu?u salyangoz görselinin kullan?lmas?n? istiyordu. Kavanozlarla birlikte akl?ndaki 1-2 projeyi benimle payla?t?, bunlardan birincisi büyük bir kavanozun içine herkesin notlar yazd?ktan sonra ataca?? kartlard?. Bu kartlar minik Defne’ye ileride hat?ra kalacak nitelikte olacakt?. Di?eri ise büyük bir salyangoz görseli ile kap? süsü.

Kavanozu ilk ba?ta sadece kartlarla ve biraz süsleyerek teslim edecektim, ama dayanamad?m onun da üzerine görsel haz?rlad?m. Kap? süsünü ise enteresan olsa da ?eker hamuru ile yapmama Tuba Han?m’dan onay ald?m. Kap? süsünün taban? karton ama geri kalan tüm ?ekiller ?eker hamurundan =)))

Tak?m olarak, hastane odas?na renk katt?klar?n? umuyorum.

Zeynep

Resim Kodu: BR – 001.060

Resim Kodu: BR – 001.059

KAVANOZDA DOĞUM GÜNÜ KURABİYESİ

Resim Kodu: BR – 001.006

Ye?enimiz Dalya’n?n do?um günü vesilesiyle ne zamand?r akl?mda olan kavanoz ve kurabiye birle?tirme fikri de tamamland? =)

Nikah ?ekeri dü?ünenlere duyrulur =)

Zeynep