ANNELER GÜNÜ KURABİYELERİ

Ben olaylar? san?r?m birazc?k geriden takip ediyorum, vakitsizlik böyle bir?ey =) Anneme bu sene çiçek almak haricinde bir de yeni yetene?im olan kurabiyelerden yapmak istedim. Bunlar? haftaiçi haz?rlay?p erken payla?mak istedim ama maalesef yeti?tiremedim.

Tüm annelerimizin anneler günü çok çok içten kutluyorum. Hepsi bizler için çok özel ve de?erli.

Resim Kodu: BR – 000.375

Resim Kodu: BR – 000.374

Resim Kodu: BR – 000.373

İÇİMİ AÇAN KURABİYELER :)

Bu haftasonu da ortaya bir?eyler ç?karmamay? göze alamazd?m elbet. Ama neyse ki akl?mda dola?an bu kurabiyeleri cuma ak?am?ndan yapm???m çünkü dün korkunç bir kaza geçirdim. Avrupa yakas?ndan Anadolu yakas?na geçerken, tam köprünün üzerinde arabama kocaman bir t?r çarpt?, t?r beni baya bir sürükledi önünde ve sonra sa??ndan soluna do?ru araçlar?n geldi?i tarafa geçirdi. Buradaki as?l mucize kafam? veya kolumu dahi hiçbir yere çarpmadan kurtulmu? olmam. Daha da komi?i ise o sersemlik ve ?okla arabadan indi?imde akl?mdan geçen ?eylerden birinin “bagajdaki kurabiyelere bir ?ey olup olmad???” heheheh :) neyse ki olmam??t? :)

??te böyle, çok hareketli heyecanl? bir haftasonunun son gününde sizinle kazaya kurban gitmek üzere olan kurabiyelerimi payla??yorum.

?imdiden iyi haftalar…

Resim Kodu: BR – 000.372

Resim Kodu: BR – 000.371

Resim Kodu: BR – 000.370

HAVALAR GÜZELLEŞİRKEN, YENİ KURABİYELER…

Daha önce de yazd???m gibi, en büyük üzüntüm haftada bir kez kurabiye fotograf? ekleyebiliyor olmam. Bütün hafta benim için sab?rs?zca geçiyor, haftasonu da bir an önce yapt?klar?m? sergilemek istiyorum. Alttaki balonlar? ve kukuletay? çok yak?n arkada??m?n yeni do?an o?lu Batu ?erefine haz?rlad?m. Do?umu çok ani oldu?u için hastaneye do?um hediyesi olarak yapaca??m kurabiyeler suya dü?tü.

Cupcake’ler ise denemek istedi?im bir tarzd?, pembe hayal rengi, üzerine 3’er adet gül yerle?tirdi?im bu kurabiyeleri oldukça be?endim.

Dondurmalar?n yeri benim için apayr?, yaz yakla??rken yemeyi en sevdi?im ?ey dondurma :) Bay?l?yorum…

Sevgilerimle…iyi pazarlar.

Resim Kodu: BR – 000.369

Resim Kodu: BR – 000.368

Resim Kodu: BR – 000.367

Resim Kodu: BR – 000.366

HEDİYELİK KURABİYELER

Evet yeni yeni yeniler, çok büyük keyif al?yorum yeni kurabiyeler yap?p,foto?raflar?n? payla?maktan. Daha da güzel olan yeni kurabiyeler yapt?kça prati?imin artmas?, elimin h?zlanmas? ve daha güzel renklerde daha heyecanl? modeller ç?kartmam.

Kurabiyelerin foto?raflar?n? ancak haftasonu çekebiliyorum, genelde kurabiyeleri cuma ak?amlar? yap?p cumartesi foto?raflamam gerekiyor. Bunun sebebi ak?amlar? çekilen foto?raflar?n maalesef renkler konusunda iyi sonuç vermiyor olmas?. Bu yüzden haftasonu sabah ?????ndan faydalanmaya çal???yorum :)

Resim Kodu: BR – 000.365

Çe?itli kutlamalar için farkl? seçenekler, ben bu cuma ak?am? e?imin eve erken geli?ini kutlad?m :P Bu aralar o kadar çok çal???yor ve öyle çok yoruluyor ki, inan?n cuma saat 17:00’de geli?i bu kutlaman?n hakk?n? verdi :)

Resim Kodu: BR – 000.364

Resim Kodu: BR – 000.363

İLK CİCİLİ BİCİLİ KURABİYELERİM

Evet, sonunda malzemelerim geldi, ve bugün ?eker hamurlar?m? renklendirip denemelerime ba?lad?m. Büyük heyecanlar?n sonunda büyük mutluluklar?m? sizinle payla??yorum :)
Öncelikle pembe bebek kurabiyeleri, bunlar 1-2 hafta sonra do?um yapmaya haz?rlanan arkada??m için yapt???m denemeler olsun istedim, malum 40-50 tane yaparken mahçup olmak var:)

 

Resim Kodu: BR – 000.362

Haz?r ba?lam??ken ye?il renkte olanlar?n? da yapmak istedim, çünkü do?acak bebe?imiz erkek, ad? da Batu hatta, dolay?s?yla zevkim pembeye kaysa da, ye?il veya mavi yapmam benim için daha hay?rl? olur san?r?m.

Resim Kodu: BR – 000.361

Annem yak?n zamanda ?zmir’den geldi, bizimle birlikte olacak önümüzdeki bir ay boyunca. K?z?n?n böyle ?eylerle u?ra?mas?na ilk etapta inanam?yor olmas?na ra?men, ben kurabiye haz?rlarken asl?nda izlemekten çok da keyif ald?. Foto?raflar? ben çekerken a?a??daki pozu haz?rlamam? söyleyen oydu, benzer bebek tulumlar? ayn? karede çekilmeliymi? : )) Zaten ben bu gidi?le foto?rafç?l?k olay?n? da çözece?im san?r?m…Fena m? olur?

Resim Kodu: BR – 000.360

Bu günlerin geldi?ine inanam?yorum :) Çooook güzeeeeeelll :)

MERHABA DÜKKANIM

Merhabalar, blog dünyas?na yeni kat?lan birisi olarak cok heyecanl?y?m. Öncelikle ?unu belirtmem gerekir ki kendimi çok geç kalm?? hissediyorum. Dünyan?n dört bir yan?ndan milyonlarca insan kendilerini, hayatlar?n?, zevklerini ve hobilerini bu zevkli yolla anlatiyorken, ben daha çok yeniyim. Ama eminim bu benim umudumu k?rmayacak :)

Hakk?mda k?sm?nda yazd??? gibi, çok merakl? bir insan?m, bu blogu kurmaktaki amac?m, yeni ad?m att???m kurabiye dünyam? anlatmak, yapt?klar?m? payla?mak. K?sa ama çok yönlü ufak bir kurabiye kursuna kat?ld?ktan sonra, bu konuda kendimi geli?tirmeye karar verdim. Gençli?imden beri haz?rlamaya ve pi?irmeye bay?ld???m tatl?lar? ve yeni projelerimi sizinle payla??p, kendimi geli?tirme sürecinde mümkün oldu?unca her?eyi yaz?ya dökece?im.

Kat?ld???m kurabiye kursu sabah saat 10.00’da ba?lay?p yakla??k 17:00’de bitti. Bu kadar k?sa sürede ?eker hamuru ile süslenen kurabiyeler hakk?nda bu kadar çok ?ey ö?rendi?ime inanamad?m. Biraz göz ve el zevkiniz varsa neler neler yaratabilece?inize inanamazs?n?z. O gün bu gündür kurabiye ile yat?p kurabiye ile kalk?yorum. Bu konuda uzmanla?m?? ki?ilerin bloglar?n? okurken de ayn? hisleri görüyorum, bu gerçekten tan?mlamas? zor bir keyif. Dü?ünebiliyor musunuz, çocukken annelerimizin bize minik hayvanc?klar yapal?m diye verdikleri oyun hamuruna benzeyen bir hamurla harika lezzetler yarat?yorsunuz. Bundan daha güzel ne olabilir? :)

Yeni yeni kendimi geli?tiriyorken, ve çal???yor olmam sebebiyle buna az zaman ay?rabiliyorken, haftasonu a??rlad???m 17 ki?ilik misafir gurubu kendimi s?namam için büyük bir f?rsatt?. Herkese özel kurabiyeler yaratmaya karar verdim ve ?eker hamuruna ek olarak internetten ara?t?rd???m royal icing tarifleri ile her bir kurabiyeye isim yazd?m. Tabii ki çok yoruldum, ama emin olun hepsini bitirdikten sonra onlar? oturup seyretmek tüm yorgunlu?umu üzerimden atmam? sa?lad?.

 

?sim yazd???m kurabiyerin yan? s?ra, 17 ki?iyi tatmin etmesi için ayr?ca yine ayn? renklerden, beyaz ve pembe kombinaysonu ile ortas? ?eker hamurlu daha sade kuarbiyeler haz?rlad?m. Her bir kurabiyeyi tamamlad?ktan sonra daha da h?zland???m? ve uzmanla?t???m? hissettim.

 

Bu kurabiyeleri özellikle davete kat?lamayan ve evde anneannelere bir süreli?ine b?rak?lm?? çocuklara götürülmek üzere yapt?m. Nitekim çay saatinin bitiminde bir tane bile kalmam??t? :) Anneler çocuklar?n?n neler isteyebilece?ini hemen farkediyorlar :)

Kurabiye Tarifi:

1 yumurta (oda s?cakl???nda)
125 gr pudra ?ekeri
3 buçuk bardak un
250 gr tereya?? (oda s?cakl???nda)
1 tatl? ka???? ?ekerli vanilya
1 çay barda?? m?s?r ni?astas?

Öncelik s?ras? olmaks?z?n, tümünü güzelce kar?p, unu gerekirse sonunda biraz b?rak?n. Hamurun sertlik durumuna göre son kalan unu ekleyerek haz?rlay?n. Hamurun k?vam? çok önemli, bitti?inde iki parma??n?zla s?k?n, yap??kan olmamas? gerekiyor. Hamuru vaktiniz varsa buzdolab?nda 1 saat dinlendirin, yoksa 15 dakika da sorun olmayacakt?r. Akl?n?zda bulunsun, bu hamur dolapta üzeri ?effaf folyo kapl? 2-3 gün bekletilebiliyor. Ç?kard???n?zda ta? kesilmi? olsa da, elinizde yo?urunca tereya?? hemen hamurun yeniden k?vama gelip yumu?amas?n? sa?l?yor. Yani benim gibi ne olmu? bu hamura deyip ?ok geçirmenize gerek yok :)

Bu kadar anlatt?ktan sonra, hamuru önceden ?s?t?lm?? f?r?nda 17o derecede 15 dakika civar?nda üzeri çok hafif pembele?inceye kadar pi?irmeniz gerekti?ini de söylemeliyim :) Ç?k?nca so?umas?n? bekleyip ?eker hamuru ile süslemeniz kafi. Bir ba?ka gün sizlere süslemenin püf noktalar?n? da yazaca??m.

Son olarak royal icing tarifi:

1 adet yumurta ak?
120 gr pudra ?ekeri
2-3 damla limon

Hepsini h?zl? mikserde uzunca süre ç?rp?n, sonunda olu?an kar???mdan ka??kla al?p damlatt???n?zda kaptaki geni? kütlenin damlay? içinde hemen almamas? gerekiyor. E?er tüple yazd???n?z yaz?lar da??l?yorsa anlay?n ki daha ç?rpman?z laz?m.