MİNNİE MOUSE PASTASI VE CUPCAKE KULESİ

M?NN?E MOUSE PASTASI VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.341

Uzun bir aradan sonra merhaba ! =)

Araya giren bu bo?lu?un sebebi, blogu ikinci plana atmam veya vakit ay?rmamam de?il, sadece ve sadece blogun altyap?s?n?n uzun zamand?r bak?mda olmas?. Bak?m tamamland?, bana post yazabilirsin diye ye?il ???k yak?ld?, ve yaz?yorum =)

Bu uzun zaman aral???nda ben çal??maya devam ettim, pi?irdim, süsledim, tasarlad?m, ortaya pek çok yeni ?eyler ç?kt?.

Ancak tasarlama sürecinde ünlü karakter kaç???mda bir de?i?iklik olmad?, Minnie Mouse konseptini Minnie Mouse’un kendisi ile de?il, kulaklar? ve kurdelas? ile yans?tt?k. Bu pasta ve cupcake kulesi bu mant???n ürünü oldu.

Di?er yandan art?k foto?raflar?m?z?n ortas?nda www.mutludukkan.com yazmak durumunday?z, bu eklemeyi mümkün oldu?unca görselli?i bozmadan uygulamaya çal??t?k. Neden mi? Pek çok ilgili ve nazik mü?terim / takipçim ; bilmedi?im, duymad???m kurabiye ve pasta yapan ki?ilerin web sitelerinde ve Facebook sayfalar?nda benim çekti?im ve bana ait ürün foto?raflar?n?n kullan?ld???n? görüp bana haber veriyor olmalar? sayesinde (Her birine çok te?ekkürler !) bu de?i?ikli?i yapman?n bir zorunluluk oldu?unu anlad?m.

Daha s?k görü?mek dile?iyle…

Zeynep

M?NN?E MOUSE PASTASI VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.340

M?NN?E MOUSE PASTASI VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.339

BİRİNCİ YAŞ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

B?R?NC? YA? DO?UM GÜNÜ PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.295

Minik Demir’in birinci ya? do?um günü temas? Snoopy’ydi, elimden geldi?ince foto?raf karesine ürün s??d?r?p görüntülemeye çal??t?m =) ?ki katl? pasta çal??mak inan?lmaz ho?uma gidiyor, daha renkli oluyor ve daha çok tasar?m opsiyonu sa?l?yor.

Bu arada benim seyahatime say?l? günler kald?, heyecan dorukta =)

Zeynep

B?R?NC? YA? DO?UM GÜNÜ PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.294

B?R?NC? YA? DO?UM GÜNÜ PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.293

B?R?NC? YA? DO?UM GÜNÜ PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.292

B?R?NC? YA? DO?UM GÜNÜ PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.291

FİNANSİNVEST 15.YIL KUTLAMASI

F?NANS?NVEST 15.YIL KUTLAMASI

Resim Kodu: BR – 001.285

Yeni y?l evveli ko?u?turmam?n en keyifli k?s?mlar?ndan birisi de Finansinvest’in 250 ki?ilik davet ile Ritz Carlton’da gerçekle?en 15. y?l kutlamas? oldu. ?a??rt?c? olan ise, ayn? günde yine ?? Yat?r?m’?n Hilton Convention Center’da 500 ki?ilik daveti ve ayr?ca bir de 180 ki?ilik dü?ün olmas?yd?. Tam anlam?yla bir yar?? gibi geçti o gün bizim için. Korkudan zaman zaman panik ya?arken; iyi bir planlama ile 930 cupcake’i vaktinde haz?r edip onlar? ayn? gün içerisinde 3 farkl? lokasyonda kurabilmek bile tam anlam?yla zamanla yar??mak gibiydi. Ama bitti, gururu ve seyiri benim için paha biçilemez bir keyif oldu =)

Tüm bu süreçte bana pozitiflikleri ile motivasyon kayna?? olan Bige Han?m, P?nar Han?m, Serhan Bey ve Seray Han?m’a te?ekkürlerimle…

Zeynep

F?NANS?NVEST 15.YIL KUTLAMASI

Resim Kodu: BR – 001.284

2012’NİN İLK DOĞUM GÜNÜ PASTA & CUPCAKE KULESİ

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.283

2012 de geldi, kutlad?k, bitti =) Hepinize 2012’den günayd?n !

Bugün yeni y?lda ilk i? günümdü, bir yorgunluk, bir a??rl?k, bitmi?im ben =) Aral?k ay?n?n yorgunlu?unu bugün att?m resmen, s?rt?mda bir koca külçe. Ama dinlendim, haz?r?m çal??maya :o)

Yeni y?la çok renkli foto?raflarla girmeye karar verdim, dolay?s?yla Ada’n?n do?um günü seti tam biçilmi? kaftan oldu bu niyetime. Tam anlam?yla ren-ga-renk bir cupcake kulesi oldu bitti?inde. Ayn? anda 2 do?um günü kutlad? bu kule, Ece ve Ada için haz?rland?. en sevdi?im ?ekilde de Ada’n?n a?abeyi unutulmad? :o) Herkes musmutlu.

Bu aralar bak?yorum yabanc? bloglarda herkes 2011’in en çok t?klanan postlar?n? yay?nl?yor. Önce bir heveslendim, sonra karars?z kald?m =) Dedim siz zaten en çok neyi be?endi?inizi benden iyi biliyorsunuz. Bakal?m, belki yar?n falan giri?irim.

Kendinize 2012’de iyi bak?n, hasta olmay?n, iyi beslenin, mutlu olun.

Zeynep

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.282

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.281

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.280

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.279

2012'N?N ?LK DO?UM GÜNÜ PASTA VE CUPCAKE KULES?

Resim Kodu: BR – 001.278

TATLI YILLAR !

TATLI YILLAR !

Resim Kodu: BR – 001.277

Ay ay, yeni y?l geliyor, dü?ünüyorum da 2000 y?l? hepimize uzay y?l? gibi gözükürken, 2012 geldi ! De?i?en bir?ey yok, sadece ya?lar ilerliyor =)

2011 ç?lg?n bir y?ld? benim için, Mutlu Dükkan için güzel giden kariyerime veda ettim, endi?elendim, korktum, çoook çal??t?m ve sayenizde bütün korkular?m yok oldu. Bundan tam 1 sene evvel, bu günlerde i?imin son günlerinin geri say?m?n? yap?yordum endi?e ve heyecan dolu. Bundan bir sene sonra neler olacak acaba diyordum, çok güzel ?eyler oldu ! Oh : )

Bu sene bir ton plan?m var, somutla?an ilk haber, bir terslik olmazsa bu sene Avustralya’ya bir ayl???na pasta e?itimine gidiyorum. Sidney’de 2 ?ubat’tan itibaren bir ay?m? geçirece?im ve Mart ba??nda geri dönece?im. Oradayken ayn? Wilton yaz?lar?m gibi sizi s?k s?k haberdar edece?im yapt?klar?mdan. Umar?m s?k?lmaz keyifle takip eder özlersiniz beni :o)

?kincisi yeni y?ldan kocaman bir beklentim var, onu söyleyemem, olmazsa diye korkuyorum. Öyle böyle derken muhtemelen bir bakm???z 2012 de bitivermi?. Ama malum her?eyin ba?? sa?l?k, dolay?s?yla size yeni y?lda ilk önce sa?l?k, ikinci olarak da a??z tad? diliyorum. Bu ikisi mutlulu?u kaps?yor zaten. Ek dile?im ise hayallerinizin gerçek olmas?, ve bunun için hepinizin içinde t?kan?p kalan o ilk ad?m? atman?z.

?yi ki vars?n?z, nice y?llara !

Zeynep

TATLI YILLAR !

Resim Kodu: BR – 001.276

TATLI YILLAR !

Resim Kodu: BR – 001.275

YENİ YIL YAKLAŞIRKEN…

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.274

Öyle bir ay geçirdim ki, nerden ba?lasam nas?l anlatsam bilmem. Aral?k ay? di?er aylardan hep daha farkl?d?r, bunu biliyorum ama gerçekten bu seferkini ben bile beklemiyordum. Psikolojik olarak haz?rland?m bir ay evvelinden, “Zeynep sana bir ay sosyalle?me yok!” diye terbiye ettim kendimi. Ama yine de ufak umutlar?m vard?, ne yalan söyleyeyim =)

As?l konu ?u ki, Mutlu Dükkan’? git gide daha çok insan tan?yor, duyuyor, heyecanla ar?yor. Nas?l mahçup, mutlu oluyorum bilemezsiniz. Muhtelif illerden kurs için gelenler, kurabiye, cupcake’lerle mutlu olanlar, heyecan ve umutlar?n? payla?anlar her geçen gün art?yor. Kendimi bazen kurabiyeci Güzin abla gibi hissediyorum, ama bu muhte?em de?il mi? Bence öyle…Bu yüzden kulaktan kula?a Mutlu Dükkan’? sevgi ile anlatan kocamaaaan bir kalabal?k olduk, bunu hissediyorum ve bu kalabal???n her bir bireyine sonsuz te?ekkürlerimi sunuyorum.

Yeni y?l için yeni modeller çal??mak, size erkenden sunmak istedim, olmad?. Bu ay yap?lan farkl? ürünleri çekmek istedim, gerçekten istedim ama o da olmad?, pek yeti?medi. Haz?rla, paketle, teslim et üçgeni o kadar h?zl?yd? ki, bu süreci son birkaç günde h?zl? çekilmi? foto?raflarla anlatmak istedim. Çekemedim dediysem hiç çekemedim de de?il, yeni y?ldan sonra ara ara yapt???m ürünlerin foto?raflar?n? ve içinde yer ald???m?z baz? organizasyonlara ait kareleri payla?aca??m.

Yeni y?l?n?z? dolu dolu cuma günü kutlamay? planl?yorum…O zamana kadar, keyifle kal?n.

Zeynep

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.273

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.272

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.271

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.270

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.269

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.268

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.267

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.266

YEN? YIL YAKLA?IRKEN…

Resim Kodu: BR – 001.265