MICKEY MOUSE BUTİK DOĞUMGÜNÜ PASTASI

MICKEY MOUSE BUTİK DOĞUMGÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.402

Pastanın üzerinde Mickey Mouse’un illa kendisi olmasına gerekmiyor =) Mickey Mouse seven bir doğumgünü çocuğu pekala kafasına şapkasını takabilir =) Pastanın alt kısmı çok güzel maket pastalar hazırlayan Brezilyalı sanatçı Arte da Ka‘nın bir pastasından esinlenme.

Uzun zamandır anlatmıyorum, aslında anlatacak ne çok şey var, atölye çok keyifli gidiyor, yıllarca hatta çocukluktan beri hayalini kurduğum sabahları dükkanın kapısını anahtarlarımla açma anını her sabah yaşıyorum. Bu keyif aynı zamanda insanın sırtına pek çok yük de bindiriyor, “ama olsun” diyorum, “her anına değer” =)

Kurslarımız çok keyifli, Türkiye’nin her yerinden hatta pek çok farklı ülkeden misafir ağırlıyorum her kursta, bazen şaşırıyorum “taaaa ordan mı gelmiş?” diyorum içimden, sonra düşünüyorum ki ben de pek çok farklı ülkeye kurs için seyahat ettim. Hemen sonrasında sadece keyifleniyorum.

Nil de büyüyor, geçenlerde 1. yaşını kutladık, hâlen dişi yok, doğumgününden bir gün evvel ise koltuğa tutunarak kendi kendine ayağa kalktı, bizim evde bir bayram havası =) Şimdi daha kuvvetli, daha istekli kalkmaya. Keyfinden geçilmiyor evde.

Böyle zaman geçiyor; ama her şey keyifle, sağlıkla güzel…

Zeynep

MICKEY MOUSE BUTİK DOĞUMGÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.401

BUTİK DOĞUMGÜNÜ PASTASI

BÜYÜK DOĞUMGÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.400

Bir bayan hem hamileyse, hem de doğumgününü kutluyorsa, bir de üzerine eşi onu çok sevip güzel bir yazı yazdırıyorsa pastanın üzerine, ondan mutlusu var mıdır?

Üzerindeki not “Anneciğim iyi ki babamla evlenmişsin, çünkü o seni çok seviyor…”

Zeynep

BUTİK BİRİNCİ YAŞ DOĞUMGÜNÜ PASTASI

BUT?K B?R?NC? YA? DO?UMGÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.399

 O kadar çok foto?raf var ki yeni pastalarla alakal? yay?nlamak istedi?im ama yay?nlayamad???m, bir yerden ba?lamam gerekti. Bu pasta minik Lina’n?n birinci ya? pastas?, renkler iç aç?c? derecede pastel =)

Zeynep

BUT?K B?R?NC? YA? DO?UMGÜNÜ PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.398

BUTİK DÜĞÜN PASTASI

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.392

Bu pasta sevgili I??l’?n bana gelip “ben bu pastan?n ayn?s?n? dü?ünümde istiyorum” diyerek, bu pastan?n bir görseli elinde bana ula?mas? ile ortaya ç?kt?. Evirdim, çevirdim foto?raf? evde, dü?ündüm ta??nd?m yapabilir miyim diye. Yanl?? anla??lmas?n pastan?n tamam? gerçek de?il, bir k?sm? maket bir k?sm? gerçek. I??l’?n bana verdi?i görselde herhangi bir boyut yoktu, boyutland?rmay? kafam?zdan yapt?k, biraz kallavi yapm???z =)

S?rf en alt kat? kaplamaya 6 kg’yu a?k?n hamur gitti, pembe detay bile yakla??k 3 kg !  ?eker hamuru ile u?ra?anlar bu miktarda bir hamuru karman?n, renklendirmenin ve açman?n ne demek oldu?unu bilir =) Üstelik bunu pastay? do?umuma yakla??k 1 ay kala haz?rlad?m. Sipari?i yaparken bazen kendi akl?ma ?a?t?m, zira önümde “kocaman” bir Nil Han?m’la bu pastay? süslemeye çal??t?m. O araki ç?lg?n yo?unlukla bir de b?rakm???m son güne! Gecenin bir saatinde tamamland? pastam?z. Haz?rlamak yetmiyor, koskocaman pastay? Çubuklu 29’a ta??mam?z gerekti, inan?n o da kolay olmad? zira 2 ki?inin ta??yamayaca?? kadar a??rd?. Sonuç itibariyle güzel güzel teslimat? yapt?k, ben mutlu, sonuç iyi, I??l mutlu.

?imdi o anlar? hamilelikte ya?ad???m tatl? bir ç?lg?nl?k olarak hat?rl?yorum.

Pasta modeli anonim, kime ait ilk kim yapm?? bilemiyorum, ben I??l’?n internetten buldu?u görsel üzerinden ilerledim. Sonradan anlad?m ki oldukça me?hur bir modelmi?, zira bir süre sonra Ni?anta??’nda ünlü bir markan?n vitrininde maketi yer ald?. Bulldog’lar ise benim kendi kendime modellemeye cesaret edemedi?im bir hayvan türü oldu?u için, Etsy’de yer alan ThePinkKoala dükkan?ndan al?nt?d?r, ayn?lar?n? çal??t?m.

Sevgili I??l’a dü?ün foto?raflar?n? yay?nlamama izin verdi?i için te?ekkürler ?

Zeynep

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.391

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.390

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.389

BUT?K DÜ?ÜN PASTASI

Resim Kodu: BR – 001.388

MUTLU YILLAR !

 

Mutlu Dükkan ailesi = Zeynep, Can ve Nil Yümlü size yeni y?lda keyif, sa?l?k, yenilikler ve ne?e diler =)

Zeynep

BİR ELMANIN BABY SHOWER PARTİSİ

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.385

Çok uzun zamand?r bloguma yazm?yorum, ama inan?n hakl? sebebim var, birincisi çok yo?un çal???yorum, ikincisi hamile olmama ra?men çok yo?un çal???yorum =)

Beni sosyal medyadan ( ?nstagram, Twitter) takip eden pek çok ki?i durumu biliyor ama eminim bilmeyen bir o kadar daha izleyicim vard?r. Bugüne kadar neden yazmad?m diye dü?ündü?ümde, bilmem, yan?t?n? bulmakta zorlan?yorum, yo?unluk san?r?m =) ?u anda hamileli?imin 36. haftas?nday?m, yani bizim k?z do?du do?acak.

Kendisine; yak?n zamanda pek ama pek çok dostumun kat?ld??? bir baby shower düzenledik. Bu kadar ara verdikten sonra ilk yazmam gereken postun bu oldu?una karar verdim, zaten pek dolmu?um uzun uzun yazmaya niyetim var :)

14 Ekim’de Otto Bloom’da yapt???m?z baby shower partisinin temas? k?rm?z? ve ye?il elmayd?, ben asl?nda ürünleri haz?rlayan taraf olarak kendi baby shower’?m? haz?rlanma fikrine pek yabanc?, pek so?uktum; sonra bir de bakt?m motive olmu?um ve Amerika seyahatimde balonlar almaya ba?lam???m. Derken gel zaman git zaman daha da ?s?nd?m, ama bunun ba? sebebi o gün bütün göremedi?im dostlar?m? görecek olma fikriydi, nitekim öyle oldu. Sa?olsun herkes ama herkes yan?mdayd?, hayat?m boyunca geçirdi?im en güzel günlerdendi, herkese buradan sonsuz te?ekkür !

“Neden elma?” dedi?inizi duyar gibiyim :) Bundan 2 sene evvel bebe?im olma fikrine bile pek uzakken, içimden dedim ki, “bir gün kendi bebek partim için bir?ey yapacak olursam, temay? basit tutaca??m” ve ayn? gün basit nedir diye dü?ündü?ümde akl?ma “elma” geldi =) O gün bugündür fikrim de?i?medi. Sonuç foto?raflarda : )

Bu partiyi haz?rlad???m yiyecek ve tatl?lardan ziyade as?l en güzel yapan; kendilerine “te?ekkür” ve “minnet” kelimelerinin zay?f kalaca?? Yap Yap??t?r ekibi yani Merve Özbudun ve Esra Madran’d?r. Foto?raflarda görece?iniz o harika süslemeri, banner’?, ponponlar?, ka??ttan 1001 güzelli?i ve an? a?ac?n? kendileri haz?rlad? ve partimin organizatörü oldular. Süslemeyi; brunch ba?lamadan evvel erkenden v?z?r v?z?r muazzam bir titizlik ve özenle tamamlad?lar, bitti?inde “Aman Allah’?m, bu benim k?z?m?n partisi mi??” dü?üncesiyle gözlerime inanam?yordum. Sevgili Esra, sevgili Merve, bu güzel günümü Alice Harikalar Diyar?’na çevirdi?iniz için size çok te?ekkür ederim.

Mekan çok harikayd?, bu güzelliklerin hakk?n? vermemize imkan tan?yan yüksek tavan? ve apayd?nl?k salonu her?eyi daha da güzelle?tirdi. En önemlisi ?ans?ma sahip olduklar? o k?rm?z? masa o günlük benim oldu, elma fikriyle bütünle?ti.

Böyleyken böyle :) Velhas?l yak?nda do?um var :)

Tekrar yaz?ncaya kadar, ho?çakal?n.

Zeynep

 BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.384

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.383

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.382

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.381 (Merve ve Esra)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.380

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.379

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.378 (ben)

BABY SHOWER PART?S?

Resim Kodu: BR – 001.377 (Can Yümlü ve ben)