AJANDA DERGİ & MUTLU DÜKKAN RÖPORTAJI

Online Aktüel Dergi Ajanda ekibinden benimle ileti?ime geçen sevgili Ata ?smet Özçelik ( kendisine ait Blog :  Hepsi Detay) ile Mutlu Dükkan ve benimle alakal? çok cici bir röportaj gerçekle?tirdik. Kendisine ve dergi ekibine bir kez daha çok te?ekkür ediyorum.

Bilmeyenler için; geçti?imiz ay 1. ya??n? kutlayan Online Aktüel Dergi Ajanda’da sinemadan edebiyata, gezi yaz?lar?ndan ki?isel geli?ime, yemekten  güncel konulara çok çe?itli yaz?lar kaleme al?n?yor. Zaman zaman okurlar?na sürpriz hediyeler de kazand?ran dergide ekibin tamam? blog yazarlar?ndan olu?uyor. Ajanda online dergiye bu adresten üye olabilir, Twitter hesaplar?na ise buradan kay?t olup takibe alabilirsiniz.

Röportaj?m?z?n içinde yer ald??? A?ustos say?s?n?;

Hemen okumak için lütfen t?klay?n

Pdf olarak indirmek için lütfen t?klay?n

Zeynep

MUTLU DÜKKAN VE KANALTÜRK “BEBEĞİM” PROGRAMI

 

Bu arada Mutlu Dükkan’?n atölyesi, ?ebnem Özinal taraf?ndan Kanaltürk’te sunulan Bebe?im program?na konuk oldu. Biraz gecikmeli de olsa sonunda sizlerle bu yay?n? payla?ma f?rsat? bulabildim. 

Di?er çekimde de oldu?u gibi yine çok heyecanl?yd?m. Kekeledi?imi illa ki fark edeceksiniz :)

Zeynep

MUTLU DÜKKAN, SKYTÜRK KANALINDA “HERŞEYDEN BİRAZ” PROGRAMINA KONUK OLDU :)

Yak?n zamanda Skytürk’ten Her?eyden Biraz program? için çekime geldi Y?ld?z Han?m ve e?lenceli ekibi, bu çekim asl?nda beni kendilerine öneren yetenekli foto?rafç?m?z Burcu Çal??kan (blog / websitesi) sayesinde gerçekle?ti. Burcu benden bahsedince Y?ld?z Han?m ilgilenmi? ve hemen k?sa sürede gerçekle?tirdik çekimi. Gerçekle?tirmekle de kalmad?k, hemen 1 hafta sonra yay?nland?.

Bu postu yay?nlamam? bizim bey 1 haftad?r söylüyor, ama ben ne hikmetse hep bekliyorum, dün sonunda bey “çekiniyorsun de?il mi” diye sorunca ben h? h? yapt?m. Yay?nlamak çok garip geliyor çünkü bunca zaman foto?raflar ve yaz?larla ileti?im kurduk hepinizle, ama ?imdi hepiniz beni 3 boyutlu konu?urken göreceksiniz, ?imdiden söylemekte fayda var çekimlerde çok çok gergindim =)

Bu yaz?y? alttaki Facebook Be?en butonu ile payla?abilirseniz beni çok sevindirirsiniz =)

Zeynep

BEBEĞİMLE ELELE DERGİSİ- YEMEK EKİ’NDE MUTLU DÜKKAN

 

Elele Dergisi’nin Yaz? ??leri Müdürü Gözde Han?m benimle 6 ayda bir kez ç?kan Bebe?imle Elele Dergisi’nde yer almam konusunda görü?ünce yemek ekinin kapa??nda cupcake’lerimin yer alaca??n? hiç akl?ma getirmemi?tim. Dergiyi alan LeiLeo’dan sevgili Zeynep bana mesaj at?nca ?a??rd?m, ko?tum dergimi ald?m.

Bebe?imle Elele Dergisi’nin May?s ay? say?s?n?n Parti Lezzetleri ekinin kapak sayfas?nda cupcake’lerim içinde ise iki adet denenmi? tarifim yer al?yor. Beyaz F?r?n ve Divan Pastaneleri gibi devlerin de bolca tariflerinin bulundu?u bu ekte bana da yer alma ?ans? verildi?i için sevgili Gözde Han?m ve ekibine çok te?ekkür ediyorum.

Dergi ?u anda sat??ta, kaç?rmak istemeyenler benim gibi en yak?n bayiiye ko?sun : )

Zeynep

 

 

MUTLU DÜKKAN ONUR AİR – ON AİR DERGİSİ’NDE !

 

Sevgili Gamze’cim sayesinde tan??t???m Ba?ak’?n muhte?em katk?lar?yla ve deste?iyle bir dergide daha yer alma f?rsat? yakalad?m. Ba?ak Onur Air ekibinde ve sa?olsun beni hep s?cak deste?iyle mutlu etti. Bu vesileyle de Onur Air gibi büyük bir havayolu firmas?n?n yolcular? için haz?rlad??? dergi On Air’in ?ubat say?s?nda yer alma imkan?n? yakalad?m. Mutlu muyum? Çok ! Ba?ak’a sonsuz te?ekkürler.

Zeynep

 

MUTLU DÜKKAN L’İST İSTANBUL DERGİSİ’NDE !

 

Yepyeni bir dergi ç?kt?, ad? “L’?st ?stanbul”, bu yeni dergi kendisini ?stanbul’a özgü elit mekan dergisi olarak tan?ml?yor ve gerçekten içi dopdolu, bilmedi?imiz mekanlarla dolu harika bir dergi. Bu yenili?in ilk say?s?nda yer almak çok gurur vericiydi, bana ula?an Nazl? han?m’a mille merci : )

 Zeynep