MUTLU DÜKKAN’IN ÖDÜLLÜ “TEMA YARIŞMASI” !

 

Mutlu Dükkan 15 Mart’ta birinci ya??n? doldurdu, bunu farketmem biraz geç oldu (c?k c?k). Hem birinci y?l ?erefine, hem de yak?nda tek t?k ile 50.000’inci ziyaretçiye ula?mama az kalm?? olmas?n? biz bize kutlamak ad?na; ufak bir yar??ma düzenlemeye karar verdim :)

Ödül :  Birinciye Mutlu Dükkan’?n hediye edebilece?i tek ürün yani 10 adet size özel temal? “Kurabiye” !

Amaç :  Konumuz Tema’lar, yani sizin Mutlu Dükkan’da ne gibi temalarda kurabiye görmek istedi?iniz, örne?in ben bugüne kadar K?na temas? yapmad?m…bunun gibi fikirler…

Kat?l?m :  S?n?rs?z yorum hakk?na sahipsiniz, sonradan “ Aaa! Bu da vard? ” diyerekten ekleme yapabilirsiniz. Yarat?c?l???n?z? asla k?s?tlamak istemem : ) Fikirlerinizi bu yaz?mda alttaki yorumlar k?sm?na yazman?z gerekiyor.

Kazanan :  Kazanan hem benim hem de sizin katk?n?zla belirlenecek, ben ilk 5 temay? seçece?im sonra  blogumun sa? sütununda  bir anket aç?p sizlerin oyuyla en fazla puan? alan 1. seçilecek : )

Biti? Tarihi : Sa? tarafta sar? y?ld?zlar içinde 50.000’inci ziyaretçiyi görene kadar devam edece?iz.

( 31.03.10 tarihinde Ekleme :  50.000’i san?r?m çok h?zl? görece?iz, bu durumda son kat?l?m tarihi 10.04.10 – Anket yay?nlanma tarihi ise 12.04.10 )

Bol ?anslar : )

Zeynep